РЕШЕНИЕ

   № 88

               гр.Варна, 03.04.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 20.03.2015 г. в  състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

      ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                 КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 109 по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Енерго - Про Продажби” АД – гр.Варна е обжалвал решение №1131/02.12.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1451/2014 г., с което искът на ”Уинд Стрийм” ООД - гр. София срещу него е уважен, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде отхвърлен, ведно с присъждане на съдебните разноски по делото. Въззивникът моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му.

Ответникът по жалбата - ”Уинд Стрийм” ООД - гр. София с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител моли за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция.

Третото лице помагач – КЕВР-София с писмено становище моли за обезсилване на решението и прекратяване на делото по отношение на него и за отмяна на решението и отхвърляне на предявения иск.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Предявеният иск е неоснователен поради липса на пасивна материална легитимация на ответника – настоящ въззивник.

С иска се претендира връщане на отпаднало основание на заплатена цена в общ размер – 103025.11 лв за ползван достъп до електроразпределителната мрежа по девет фактури, издадени за периода – м. октомври 2012 г. – м. юни 2013 г. от „Енерго-Про Мрежи” АД – гр. Варна предвид отмяна с влязло в сила решение на ВАС на Решение №Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР, сега – КЕВР, за временни цени на достъп до ЕРМ.  В исковата молба е посочено единствено, че всички суми по фактурите са плащани в полза на ответника по иска – „Енерго-Про Продажби” АД – гр.Варна.

С допълнителната искова молба ищецът е представил договора си за достъп до ЕРМ от 30.09.2013 г., сключен между него като производител на електрическа енергия от възобновяеми източници и „Енерго-Про Мрежи” АД – гр.Варна относно вятърна електрическа централа, изградена в с.Крупен, Община Каварна, област Добрич. Процесните фактури, представени с исковата молба, с които е фактурирана на ищеца цена за достъп за съответния месечен период, са издадени от насрещната страна по договора за достъп - „Енерго-Про Мрежи” АД – гр.Варна.

При това положение,  пасивно материално отговорно по иска е „Енерго-Про Мрежи” АД – гр.Варна, а не привлеченото като ответник дружество - „Енерго-Про Продажби” АД – гр.Варна. Касае се за две отделни самостоятелни търговски дружества, като от никъде не следва, че задължението на ищеца е било към „Енерго-Про Продажби” АД – гр.Варна, но е било заплатено чрез „Енерго-Про Мрежи” АД – гр.Варна за негова сметка. Задължението на ищеца по договора за предоставен достъп е към „Енерго-Про Мрежи” АД – гр.Варна, като процесните фактури са издадени на ищеца именно от това дружество. В случай че се иска връщане на заплатени по тях суми, искът е следвало да се насочи срещу него. Предвид този очевиден недостатък на иска и сам първоинстанционният съд в с.з. е указал на ищеца да обоснове пасивната легитимация на „Енерго-Про Продажби” АД – гр.Варна, което ищецът не е сторил. Няма в крайна сметка твърдения в исковата молба, нито представени доказателства за извършени цесии и прихващане, които да подлежат на обсъждане от съда. Мотивите на ВОС в обжалваното решение не кореспондират с фактите по делото, като съдът явно погрешно е включил в него мотиви, относими по други подобни дела, но съдържащи за предмет други твърдения и основания. Няма поначало и представени с исковата молба доказателства за извършено плащане по процесните фактури, относно необходимостта от които ВОС също е указал на ищеца в с.з. на 17.11.2014 г., но същият е бездействал. Непопълването на делото с тези доказателства прави иска и недоказан.

Ето защо, решението, с което искът е уважен срещу ответника, е неправилно и следва да се отмени изцяло, като вместо него въззивният съд постановява друго, с което отхвърля предявения иск като неоснователен.

При този изход на спора в полза на въззивника се присъждат направените съдебни разноски по делото за  двете съдебни инстанции.

 Исканото от третото лице помагач – КЕВР-София обезсилване на решението и прекратяване на делото по отношение на него е неоснователно, тъй като привличането му от въззивника не е без правен интерес, доколкото искът се основава на отмяната на негово Решение №Ц-33/14.09.2012 г. за временни цени на достъп до ЕРМ. Ако третото лице счита определението за привличане за неправилно, респективно - че решението не може да го обвърже, той може да обоснове такова възражение като защитно средство в случай на евентуално предявяване на бъдещ иск от привляклата го страна - „Енерго - Про Продажби” АД - гр.Варна срещу него. Това го лишава от правен интерес да иска с жалбата срещу решението да бъде прекратено производството по иска спрямо него. Затова и поначало третото лице няма право да обжалва определението за привличането си – по аргумент от чл.220, изр.2 – ГПК.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №1131/02.12.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1451/2014 г. изцяло, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на „Уинд Стрийм” ООД - гр.София срещу „Енерго - Про Продажби” АД - гр.Варна за сумата 103025.11 лв – подлежаща на връщане на отпаднало основание цена за ползван от вятърна електрическа централа, изградена в с.Крупен, Община Каварна, Област Добрич, достъп до електроразпределителната мрежа по девет фактури, издадени за периода – м. октомври 2012 г. – м. юни 2013 г. от „Енерго-Про Мрежи” АД – гр. Варна,  ведно с лихви и съдебни разноски, като неоснователен.

ОСЪЖДА „Уинд Стрийм” ООД - гр. София, ЕИК 148121984, да заплати на „Енерго - Про Продажби” АД - гр.Варна, ЕИК 103533691, сумата 15092.50 лв – съдебни разноски по делото за двете инстанции.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.