Р Е Ш Е Н И Е

№       135/ 31.05. 2019 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  16.04.2019 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ:    ДАРИНА МАРКОВА

                                                                                      МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 109  по описа за  2019  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Производството е  образувано по въззивна жалба от И. р. И., чрез процесуални представители–ищец по т.д. № 417/2018год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото с № 898/2018год., с което е отхвърлен предявеният от въззивника отрицателен иск с правно основание чл.124ГПК срещу „Първа Инвестиционна Банка”АД гр.София, за признаване на установено, по отношение на ответника, че ипотечното право на ПИБ АД, произтичащо от договорна ипотека,  учредена с нотариален акт № 147, том 5, регистрационен № 7786/24.06.2015 по регистъра на Службата по вписванията АВп Варна върху имотите:

-  апартамент № 4 с площ от 76,65 кв. м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3506.1594.1.4.23, находящ се на първи надземен етаж в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. „Пчелина", ведно с принадлежащо избено помещение № 4 с площ от 5.59 кв.м. и съответните 4.5332% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот и

- паркомясто № 3, представляващо 19,27 кв. м. идеални части от подземен гараж с площ от 305.80 кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3506.1594.1.23 в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. Пчелина, е погасено, поради плащане на обезпечения дълг от ищеца, като неоснователен и с което е осъден въззивника  да заплати на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД ЕИК 831094393 сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 450 лева.

Счита решението за неправилно- като постановено в противоречие с материалния закон, както и при допуснати процесуални нарушения и е необосновано, по изложени подробни съображения.

Основните са срещу извода на съда, чрез който е приел, че плащането на цената на процесните имоти, направена от ищеца по банковата сметка на продавача „ЖСК Пчелина“ЕООД-кредитополучател и ипотекарен длъжник на ответника, не било точно изпълнение по смисъла на чл.75 ЗЗД. Счита, че този извод е направен въз основа на непълен и неточен анализ на доказателствата и без обсъждане доводите на ищеца.

В подкрепа на това твърдение, се излага следното:

По делото правилно е установена договорка между страните, че постъпленията  от продажби на ипотекирани имоти ще погасяват частично задълженията по кредита, предоставен по договор за банков кредит от 24.06.2015год.: Безспорно е установено, че на 23.10.2015год. ищецът е превел по банковата сметка на длъжника по банковия кредит, която е за обслужване на кредита, продажната цена на процесните имоти в размер на 82 000лв.  Изложеното води до извод, че ответникът се е съгласил постъпленията от продажби на ипотекирани имоти –в това число и на процесните имоти, да постъпват за частично погасяване на задълженията на длъжника по сметката на самия длъжник. Следователно, в този случай длъжникът се явява лице, овластено от кредитора по см. на чл.75 ал.1 ЗЗД.

Оспорва също извода на съда, че отвеникът не е имал основание да блокира и да се удовлетвори  от сумата, платена от ищеца по сметката на длъжника с твърдения, че същият е в противоречие с доказателствата по делото, а именно:

Съгласно чл.10 от договора за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземания, сключен между длъжника като залогодател и ответника като обезпечено лице, ответникът има право да упражнява непрекъснат контрол върху финансовото обезпечение и по всяко време едностранно, по своя преценка да блокира цялата, или част от паричната сума на сметките на длъжника.

Неправилно е преценено и издаденото от ответника удостоверение, като оспорва извода, че удостоверението  изразявало принципно съгласие, а не конкретен ангажимент за заличаване на ипотека. Счита, че цитираното удостоверение е издадено и предназначено да послужи във връзка с продажбата на процесните имоти от длъжника на ищеца-същото е издадено веднага след сключване на предварителния договор,  предоставено е било на „Алианц Банк България“АД-банката кредитираща ищеца за покупката. Единственият аргумент на банката-ответник посочен в писмения отговор-за дадено само принципно съгласие с удостоверението, е непосочването на конкретна банкова сметка, ***бата на двата имота. Но този аргумент е несъстоятелен,, понеже в чл.28 от договора за кредит е договорено, че средствата от продажби погасяват задължения по кредита, освен това, ответникът сам е признал с ПОИМ, че плащането е следвало да бъде направено по водената от него сметка  на длъжника,- тази, по която ищецът е платил. Следователно,  никакво уточняване на сметка не се е налагало. За това се прави извод, че спрямо ответника  е било изпълнено условието за заличаване на ипотеката  върху процесните имоти, поради което и отказът му да даде съгласие за заличаване й, следва да бъде заместен от съдебното решение.

С жалбата се иска решението да бъде отменено и постановено друго, с което предявеният иск бъде  уважен.

Насрещната страна „Първа Инвестиционна Банка”АД гр.София, чрез писмено становище на процесуален представител, счита жалбата за неоснователна, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуален представител.

Въззиваемият чрез процесуален представител оспорва въззивната жалба като неоснователна. Страните са представили и писмени бележки в подкрепа на изразените становища.

Съдът взе в предвид следното относно обжалваното решение:

Производството пред ВОС е образувано по предявен от И. р. И. срещу „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД ЕИК 831094393 със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Изгрев, бул.Драган Цанков 37, иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК вр. чл.179 ал.1 ЗЗД за признаване за установено, че ипотечното право на ответното дружество, произтичащо от договорна ипотека,  учредена с нотариален акт № 147, том 5, регистрационен № 7786/24.06.2015 по регистъра на Службата по вписванията АВп Варна върху имотите:

-  апартамент № 4 с площ от 76,65 кв. м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3506.1594.1.4.23, находящ се на първи надземен етаж в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. „Пчелина", ведно с принадлежащо избено помещение № 4 с площ от 5.59 кв.м. и съответните 4.5332% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот и

- паркомясто № 3, представляващо 19,27 кв. м. идеални части от подземен гараж с площ от 305.80 кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3506.1594.1.23 в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. Пчелина, е погасено, поради плащане на обезпечения дълг от ищеца.

Излага, че между ищеца, като купувач, и „ЖСК-Пчелина“ ЕООД ЕИК 175449526, като продавач, е сключен предварителен договор от 17.07.2015г. за покупко-продажба на:

Апартамент № 4 с площ от 76,65 кв. м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3506.1594.1.4.23, находящ се на първи надземен етаж в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. „Пчелина", ведно с принадлежащо избено помещение № 4 с площ от 5.59 кв.м. и съответните 4.5332% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот: Паркомясто № 3, представляващо 19,27 кв. м. идеални части от подземен гараж с площ от 305.80 кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3506.1594.1.23 в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. „Пчелина.

Между ответника „Първа Инвестиционна Банка“ АД ЕИК 831094393 и  „ЖСК-Пчелина“ ЕООД ЕИК 175449526 бил сключен договор за банков кредит за довършителни работи в сградата, в която се намират имотите, предмет на предварителния договор сключен с ищеца. Кредитополучателят „ЖСК-Пчелина“ЕООД учредил в полза на ответника първа по ред договорна ипотека върху цитираните имоти, както и върху други самостоятелни обекти в същата сграда. Между банката и кредитополучателя бил сключен договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземанията на последния за всички суми, налични по банковите сметки, водени от ответника.

Съгласно чл.28.1 и чл.28.2 от договора за банков кредит, ответникът заявил съгласие за частично заличаване на учредената в негова полза ипотека, при продажба на ипотекираните имоти и погасяване на задължения по главницата в размер на минимум 800 лв. на кв.м. застроена площ на жилищата и на минимум 6000 лева за всяко от паркоместата. След сключването на предварителния договор, ответникът е издал удостоверение № 263-1314,, в което заявил готовността си да даде съгласие за заличаване на учредената в негова полза ипотека върху имотите, при конкретно посочени условия-минимално погасяване на главницата по договора за банков кредит в размер на 76 312лв. за апартамент № 4 и на 6 000лв. за паркомясто № 3. Удостоверението е било издадено за да послужи пред потенциални купувачи и е било предоставено на ищеца като купувач по предварителния договор.

Ищецът сочи, че след като получил удостоверението за ангажимент на ответника, на 16.10.2015год.  сключил с „Алианц Банк България“ АД договор за кредит, по който бил договорен кредит в  размер на 82 000 лева с цел закупуване на имотите. Съгласно чл.2.1.1 от договора, условието за усвояване на кредита е било представянето на писмо от ответника за размера на средствата, необходими за пълното погасяване и закриване на задължението и за поет ангажимент за заличаване на ипотеката върху имотите.  На 16.10.2015год. с н.а. № 23, н.д. № 623/2015год. на н-с Д.Върлева, ищецът е закупил от „ЖСК-Пчелина“ЕООД имотите за цена от 82 000лв.:

 След придобиване собствеността върху имотите на 16.10.2015год. с н.а. № 24, н.д. № 624/2015год. ищецът учредил  втора по ред ипотека върху същите в полза на „Алианц Банк България“ АД за обезпечаване на вземането й. Ищецът твърди, че на 23.10.2015г. е  превел по сметка на продавача, открита при ответната банка, продажната цена в размер на 82 000 лева, като по този начин условието за заличаване на ипотеката върху имотите, било изпълнено.

Твърди,  че въпреки полученото плащане, погасяващо ипотечното му право, ответникът не е предприел действия за вдигане на ипотеката върху имотите. На 19.01.2017год. ответникът се е снабдил със ЗНИ и ИЛ срещу „ЖСК-Пчелина“ ЕООД.  Твърди се, че по образуваното изпълнително дело взискателят е насочил изпълнение върху процесните имоти, като ищецът е конституиран като техен собственик-ипотекарен длъжник.

В отговора на исковата молба ответникът оспорва иска като недопустим и неоснователен. Твърди се, че заличаването на ипотеката е последица от уважаването на иск относно съществуването на ипотеката, поради което е недопустимо да бъде предмет на такъв иск. Според ответника следва да бъде доказано, че задълженията по ипотеката са погасени или ипотечното право не съществува. 

Счита се, че липсват основания да се приеме наличието на плащане на дълга на кредитополучателя „ЖСК-Пчелина“ ЕООД от страна на ищеца, обосноваващо погасяване на ипотечното право на банката върху процесните имоти. Сочи, че удостоверението от 14.10.2015г. е издадено на  „ЖСК-Пчелина“ ЕООД, за да му послужи пред потенциални купувачи, за което сочи неговото съдържание.

Така в документа не е посочена конкретна банкова сметка, ***бата на двата имота с цел погасяване кредитното задължение на продавача. Не се оспорва факта на постъпване по сметка на „ЖСК-Пчелина“ ЕООД на сумата от 82 000 лева с наредител ищеца, като се сочи, че към момента на захранване на сметката в банката не е депозирано искане за предсрочно погасяване на кредита, както и липсва искане за заличаване на договорната ипотека в съответствие с чл.60, ал.5 от ЗКИ. Ответникът твърди, че към датата на постъпване на сумата по сметка на длъжника, последният не е имал дълг с настъпил падеж или изрично искане за предсрочно погасяване преди падежа. Сочи се, че банката няма законово или договорно основание да ограничи действия на разпореждане с авоари по сметка на свой клиент. Ответникът оспорва твърдението на ищеца за приравняване правните последици от постъпване на парични средства по банкова сметка ***ка от страна на длъжника по договорното правоотношение. Позовава се на разпоредбата на чл.75, ал.3 от ЗЗД, съгласно която при плащане, което се извършва чрез задължаване и заверяване на банкова сметка, ***еряване сметката на кредитора, което в случая не е сторено.

Варненският апелативен съд, като взе предвид доводите и съображенията на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Не се спори относно следното:

Между „Първа Инвестиционна Банка“ АД ЕИК 831094393, като кредитор, и „ЖСК-Пчелина“ ЕООД ЕИК 175449526, в качеството му на кредитополучател,  е сключен договор за банков кредит № 014LD-S-000239/24.06.2015г. в размер на 200 000 лева за рефинансиране на задължения на кредитополучателя и за довършителни работи при строителство на жилищна сграда в гр.Варна, УПИ  VII-724, кв.16, с.о. Пчелина. Договорен е срок на усвояване на кредита до 30.10.2015г. и краен срок за погасяване – 06.01.2018г.; За обезпечаване на вземанията на банката ипотекарният длъжник „ЖСК-Пчелина“ ЕООД ЕИК 175449526 е учредил в нейна полза първа по ред договорна ипотека върху свои собствени имоти, представляващи самостоятелни обекти в сграда, изградена в груб строеж, с идентификатор 10135.3506.1594.1.15, находяща се в гр.Варна, СО Пчелина и разположена в ПИ с идент. 10135.3506.1594 /чл.24 от договора/. Ипотеката е учредена с нот.акт № 147, том 5, рег. № 7786/24.06.2015г. по регистъра на СВп, АВп Варна.

Съгласно чл.28.1 от договора за банков кредит банката дава съгласие за частично заличаване на учредената в нейна полза договорна ипотека върху недвижимите имоти, описани в чл.24.1 от договора, при продажбата и след погасяване на задълженията по главницата в размер на минимум 800 лева на кв.м. застроена площ на ипотекираните ателиета и апартаменти и на минимум на 6000 лева за всяко едно от ипотекираните паркоместа. На осн.чл.24.2 от договора за кредит е учреден залог върху вземане по сметка, съгласно договор за финансово обезпечаване.

Представено е Удостоверение изх.№ 263-1314 от 14.10.2015год., издадено от банката ответник /стр.35/, по искане на длъжника „ЖСК Пчелина“ ЕООД, с която заявява  готовност  да даде съгласие  за заличаване на ипотеката, в случай на продажба на имота, при минимално погасяване на главниците по банков кредит  № 014LD-S-000239/24.06.2015г в размер на 76 312лв. за апартамент № 4 и относно паркомясто № 3 при продажна цена в размер на 6 000лв. В удостоверението е посочено, че Удостоверението се издава за да послужи пред потенциалните купувачи.

На 24.06.2015г. е сключен и договор за финансово обезпечение /стр.32/, с предоставяне на залог върху вземанията на кредитополучателя по договора за кредит,  за всички суми, налични по банковите му сметки, водени от банката към момента на сключване на договора, така и за постъпващите впоследствие в размера, посочен в чл.4 –т.е. в размера на финансовите задължения. Според чл.7 финансовото обезпечение се счита за предоставено в момента на заверяването на всяка сметка, а според чл.10- Залогодателят има право да се разпорежда с наличната сума по сметките по време на действието на договора, банката има право по всяко време и по свое усмотрение, ако прецени, че финансовото състояние на длъжника е влошено, в случай, че е налице неизпълнение на задължение по договора или по която и да е от сметките е наложен запор от трети лица, да блокира цялата или част от паричните суми по сметките. Договорено е, че банката има право да упражнява непрекъснат контрол върху финансовото обезпечение по време на действието на договора.          

На 17.07.2015г. между „ЖСК-Пчелина“ ЕООД  ЕИК 175449526, в качеството му на продавач, и И. р. И. с ЕГН **********, като купувач, е подписан предварителен договор за покупко-продажба на имоти, собственост на дружеството и предмет на учредената в полза на банкатка-ответник ипотека, посочена по-горе, а именно : 1.   апартамент № 4 и 2. паркомясто № 3.

На 14.10.2015г. ПИБ АД, чрез управителя на клона в гр., издава по искане на кредитополучателя „ЖСК-Пчелина“ ЕООД удостоверение с изх. № 263-1314 /стр.35/, което да му послужи пред потенциални купувачи на имоти, с което изразява готовност да даде съгласие за заличаване на ипотеката, вписана само върху апартамент №4 при минимално погасяване на задължения по главницата по договор за банков кредит № 014LD-S-000239/24.06.2015г. в размер на 76 312 лева и върху паркомясто №3 при минимално погасяване на задължения по главницата в размер на 6000 лева.

На 16.10.2015г. И. р. И. сключва с „Алианц Банк България“ АД ЕИК 128001319 договор за ипотечен кредит № ПД-47213 в размер на 82 000 лева, от които 72 000 лева за закупуване на апартамент №4 и паркомясто №3. Договорено е двукратно усвояване на сумата по кредита, като първия транш от 72 000 лева е обвързан от представянето на писмо от ПИБ АД за размера на средствата, необходими за пълното погасяване и закриване на задължението и за поет ангажимент за заличаване на ипотеката върху имотите.       

На 16.10.2015г. между И. р. И., като купувач, и „ЖСК-Пчелина“ ЕООД, в качеството му на продавач, е сключен окончателен договор за покупко-продажба на имотите на цена от 82 000 лева, обективиран в нотариален акт №23, том 4, рег. № 11503 дело № 623/2015г. на Нотариус № 480, акт № 199 том LXIII  дело № 13491/2015г. на АВп СВп Варна.

На същата дата ищецът учредява договорна ипотека в полза на „Алианц Банк България“АД – втора по ред – върху имотите като обезпечение на задълженията му по договора за ипотечен кредит от 16.10.2015г., за което е съставен нот.акт № 24 том 4 рег. № 11505 дело № 624 от 2015г. на Нотариус № 480, акт 0 183 том 8 дело 0 13495/2015г. на АВп СВп Варна.

Според чл.1.1 от Договора за ипотечен кредит, сключен между „Алианц бантк България“ и И. р. И.,  банката предоставя на кредитополучателя банков кредит в размер на 82 000лв. за закупуване на:    апартамент № 4 и  паркомясто № 3, в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. Пчелина.

Според чл.2.1.1 като условие за усвояване на кредита е посочено:-след представяне на писмо от „Първа инвестиционна банка“АД, с определен размер на средствата, необходими за пълното погасяване  и закриване на задължението,  и поет ангажимент за заличаване на учредената в тяхна полза ипотека и след вписване на втора по ред ипотека в полза на „Алианц банк България“АД. Според чл. 5.1.18, ищецът е поел задължение в срок от 30 дни от усвояване на кредита, да представи на банката удостоверение за наличие на вещни тежести ввърху имота, от което да е видно, че учредената ипотека е първа по ред.

Представена е заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК под № 386 от 19.01.2017г., изд.по ч.гр.д. № 648/2017г. по описа на ВРС и изпълнителен лист № 650 от 25.01.2017г. срещу „ЖСК-Пчелина“ ЕООД в полза на ПИБ АД за плащане на задължение по главница и лихви, произтичащо от договор за банков кредит № 014LD-S-000239/24.06.2015г.

Въз основа на изпълнителният лист срещу длъжника „ЖСК-Пчелина“ ЕООД е образувано изп.дело № 20177190400073 по описа на ЧСИ Станислава Янкова рег. № 719 с район на действие ОС Варна. Видно от покана за доброволно изпълнение по изп.дело № 20177190400073, изпълнението е насочено върху процесните имоти.

Според неоспореното заключение на ССЕ, при извършената от вещото лице справка в счетоводството на ПИБ АД е установено, че средствата, отпуснати с банков кредит № 014LD-S-000239/24.06.2015г. са предоставени на кредитополучателя ЖСК-Пчелина“ ЕООД по разплащателна сметка с IBAN ***. Констатирано е, че за периода от 23.10.2015г. до 30.12.2015г. кредитополучателят не е имал просрочени задължения, представляващи падежирали вноски за главница, лихви и такси по договора за кредит. През същия период по посочената разплащателна сметка са постъпили суми в размер на 93 980.87 лева, от които 82 000 лева от Илиан р. И. с основание „ПП НИ ап.4, ПМЗ СО Пчелина“; 4200 лева – усвояване на кредит № 014LD-S-000239 от „ЖСК-Пчелина“ ЕООД с наредител ПИБ АД; 0.35 лева лихва с наредител ПИБ АД; 110.52 лева постъпления от Пейпал; 3710 лева захранване на сметката от Славка Георгиева П.а; 3960 лева, платени по фактура №75/07.12.2015г. с наредител СОРЛ България ООД. Вещото лице докладва, че изтеглените суми са в размер на 83 100 лева, от които 69 200 лева са изтеглени на каса с нареждане разписка от С.. П. П. и 13 900 лева са изтеглени на АТМ.

Представнено е пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 70 от 06.01.2014г. на Нотариус № 480 на НК, по силата на което упълномощеният с. П. П. има право да представлява „ЖСК-Пчелина“ ООД гр.Варна пред ПИБ АД с правото да открива банкови сметки, както и да се разпорежда неограничено със средствата по всички открити на името на дружеството банкови сметки, вкл. като внася и тегли неограничено суми в брой.

При така установената фактическа обстановка се налагат следните изводи :

Ипотека, която е погасена, следва да бъде заличена от книгите за вписванията. Ипотеката може да бъде заличена и въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което е постановено заличаването /чл.179, ал.1 ЗЗД, чл.19, ал.1 от ПВп/. В настоящия случай е поставена на разглеждане тази хипотеза, при която всяко лице, което има правен интерес, може да предяви отрицателен установителен иск, че ипотеката е погасена.

Предмет на иска е установяване на погасяване на ипотечното право учредено на ответника.

 Ищецът следва да докаже валидно изпълнено парично задължение към банката по основание и размер, факта на погасеното вземане и отпадане на предпоставките за вписаната ипотека, или предпоставки, водещи до освобождаване на длъжника от отговорност-  /или да докаже наличието на предпоставките по чл.75 ал.1 или ал.2 ЗЗД/. Ответникът следва да установи въведените правоизключващи възражения като докаже съществуването на паричното вземане, обезпечено с договорната ипотека, както по основание, така и по размер.

Съдът съобрази следното:

Не се спори по делото, а това се установява и от преводно нареждане /стр.56/, както и от заключението на вещото лице по ССчЕ, че средствата  в размер на 82 000лв., отпуснати с банков кредит № 014LD-S-000239/24.06.2015г. са предоставени от ищеца на кредитополучателя ЖСК-Пчелина“ ЕООД по разплащателна сметка с IBAN ***.

Като основание за превеждане на сумата 82 000 лева от Илиан р. И. е посочено- „ПП НИ ап.4, ПМЗ СО Пчелина и допълнително пояснение-покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт вх.рег. № 24411, н.д. 13491/15год. /н.а. №23, том 4, рег. № 11503 дело № 623/2015г. на Нотариус № 480/.

Кредитополучателят по договора за кредит № 014LD-S-000239/24.06.2015г. се е задължил пред банката –чл.21 б.д и б.е, при продажба на обособени части от сградите, върху които е учредена ипотека в нейна полза съгласно т.24.1, сред които и процесните имоти, да погаси с продажната цена предсрочно суми от главницата по кредита, равняващи се на минимум 800 лева за кв.м. застроена площ, вкл.общи части, съответно на минимум 6000 лева за всяко паркомясто.

От своя страна както се посочи, банката е поела задължение да даде съгласие за частично заличаване на учредената в нейна полза ипотека върху отделни обособени обекти, описани в т.24.1

Установява се, че след получаване на сумата, представляваща продажна цена на част от ипотекираните имоти, кредитополучателят „ЖСК-Пчелина“ ЕООД ЕИК 175449526 не е погасил задължението си към ПИБ АД, а е изтеглил преведената от ищеца сума в пълен размер.          

Задълженията, както парични, така и непарични, могат да бъдат изпълнявани от трето лице, като изпълненото от него също погасява задължението/ стига задължението да не е с оглед личността. Предвид твърденията на ищеца и данните по делото следва да се приеме, че И. р. И. е трето лице, изпълняващо задължението на кредитополучателя „ЖСК-Пчелина“ ЕООД ЕИК 175449526 към кредитора ПИБ АД. 

Относно наличието на предпоставките по чл.75 ал.1 ЗЗД, каквото е становището на ищеца:

Съгласно чл.75, ал.1 от ЗЗД изпълнението трябва да бъде направено на кредитора или на овластено от него, от съда или от закона лице. В противен случай то е действително само ако кредиторът го е потвърдил или се е възползвал от него.

Безспорно, ищецът се е съобразил и съгласил с посочените параметри в удостоверението и е заплатил цена, попадаща в параметрите на същото. При нареждане на сумата от 82 000лв. изрично е посочено, че основанието за превода е покупко продажба на ап. 4 и ПМ-3 –СО Пчелина ет.1.

Следователно, ищецът е уведомил ЖСК Пчелина, респективно банката, че сумата е цената на посочените имоти. Или, банката е уведомена, че по сметка на длъжника е постъпила сумата от 82 000лв. от продажба на ипотекирани в нейна ползи имоти. Както се посочи по-горе, съобразно чл.21 б. д и е, с продажбата на ипотекираните имоти, за длъжика е възникнало задължението за предсрочно погасяване на задължението със сумата от 82 000лв.  Не се спори, че „ЖСК-Пчелина“ ЕООД ЕИК 175449526 не е изпълнило изрично въведената в договора за банков кредит клауза-чл.21 б.б. д и е,  както и че Първа инвестиционна банка не се е възползвала от предвидената в чл.33 от договора възможност при неизпълнение на договорни клаузи служебно да събере постъпилите по сметката на длъжника суми. 

За това, следва да се направи извод, че изпълнението на задължението като краен резултат не е направено на кредитора, каквото е изискването на ч.75 ал.1 ЗЗД, за да се приеме, че със същото е настъпил погасителния ефект на изпълнението относно поетото задължение.

 

Съдът намира че са налице предпоставките по чл.75 ал.2 ЗЗД за освобождаване на длъжника поради следното:

Съобразно посочената разпоредба, длъжникът се освобождава от задължението, ако добросъвестно е изпълнил към лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства, се явява овластено да получи изпълнението.

Продавача „ЖСК Пчелина“ЕООД се е легитимирал пред ищеца и съответно пред Алианц банк с Удостоверение изх.№ 263-1314/14.10.2015год. С удоставерението е заявена готовност от Първа инвестиционна банка  да даде съгласие  за заличаване на ипотеката, вписана само върху недвижимите имоти-ап.4 и паркомясто № 3, в случай на продажба, при минимално погасяване на задължението по главницата по банков кредит  № 014LD-S-000239/24.06.2015г в размер на 76 312лв. за апартамент № 4 и относно паркомясто № 3 при продажна цена в размер на 6 000лв. В удостоверението изрично  е посочено, че Удостоверението се издава за да послужи пред потенциалните купувачи.

Безспорно, ищецът се е съобразил и съгласил с посочените параметри в удостоверението и е заплатил цена, попадаща в параметрите на същото. При нареждане на сумата от 82 000лв. изрично е посочено, че основанието за превода е покупко продажба на ап. 4 и ПМ-3 –СО Пчелина ет.1.

Безспорно, ищецът не е знаел за вътрешните отношения на банката с продавача –ипотекарен длъжник. За отношенията между тях той е могъл да съди само от представеното от продавача у-ние, издадено от банката  ответник. Видно от съдържанието на същото, банката е дала съгласие за продажба нса имотите, както и изразено съгласие за заличаване на ипотеката в случай на продажба на имота, при минимално погасяване на главницата по банков кредит   № 014LD-S-000239/24.06.2015г в размер на 76 312лв. за апартамент № 4 и относно паркомясто № 3-6000лв.

Както се посочи, плащането на сумата е направено от ищеца по иска като ипотекарен длъжник,  по откритата специална сметка на главния длъжник по договора за кредит, открита в ответната банка. Не се спори, а това се установява и от договора за кредит, че сметката е открита за обслужване на кредита и по нея ще постъпват сумите запогасяване на същия.

Самото у-ние е издадено от кредитора на продавача, като не е посочена конкретна сметка на банката-кредитор, по която да се изпълни  по нея и не са поставени допълнителни условия, като предпоставка за заличаването на ипотеката. За това, т.е. от съдържанието на у-то следва да се направи извод, че предпоставка за погасяване на обезпеченото задължение е заплащането на продавача сумата, посочени в него.

 Или, според доказателствата по делото следва да се направи извод, че заплащайки цена за недвижимите имоти, в рамките на обявените от банката параметри, ищецът с основание е считал, че сумата би следвало да погаси задълженията, обезпечени с ипотека. За това няма основание да се приеме, че ищецът при плащането не е бил добросъвестен.

Това, че ищецът е бил добросъвестен следва и от следното: Самата кредитираща ищеца банка „Алианц банк България“АД, в т.2.1.1. от договора за ипотечен кредит като условие за отпускане на кредита е поставила изискване: след представяне на писмо от Първа инвестиционна банка с определен размер на средствата, необходими за пълното погасяване и закриване на задължението и с поет ангажимент за заличаване на учредената в тяхна полза ипотека. Банката е приела, че Посочените изисквания са изпълнени с издаденото удостоверение, и е отпуснала на ищеца сумата, представляваща продажната цена на имота, като същата е преведена по откритата за това сметка в банката ответник.

Или, самата кредитираща ищеца банка е приела, че с извършеното плащане на посочение от ПИБ суми, задължението ще бъде погасено, респективно ипотеката ще бъде заличена, като учредената в нейна полза ипотека върху имотите, ще бъде първа по ред.

Обсъждането на всички тези факти дават основание да се приеме, че ищецът в настоящия процес, който е извършил плащането в качеството си на ипотекарен длъжник въз основа на сключен договор за ипотека за обезпечение на договора за кредит е добросъвестен.  Изпълнението е осъществено  по начина, прието от страните по договора. Разплащателната сметка е съществувала в банката и платецът е бил със съзнанието, че извършвайки превода на сумата, посочена в издаденото удостоверение,  банката кредитор би могла да се удовлетвори от същата Невъзможността на кредитора да усвои средствата  по сметката /поради тяхното изтегляне/, не може да се вмени във вина на ипотекарния длъжник, тъй като същият не е знаел и не е могъл да знае, че на длъжника по договора за кредит, ще му бъде разрешено от ответника да   изтегли преведените като цена на обезпечените имоти суми.  Както се посочи, приетото плащане е с посочено основание-покупко-продажба на посочените в удостоверението ипотекирани имоти. За това следва да се направи обоснован извод, че изпълнението на ищеца е направено в хипотезаета на чл.75 ал.2 ЗЗД. Плащането има погасителен ефект по договора за кредит, поради което предявеният иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК е основателен. /Следва да се отбележи, че изложените съображения са съобразени с дадените разрешения с Решение № 114 от 17.01.2012год. на ВКС по т.д. № 839/2010год., І т.о./

Постановеното в обратен смисъл решение на ВОС следва да бъде отменено.

Разноски:С оглед основателнотта на жалбата, на въззивника се дължат направените разноски. Претендират се разноските за д.такса за исковата молба в размер на 373,22лв., 186,66лв. –д.т. за въззивната жалба и 2 800лв.-адвокатски хонорар за въззивната инстанция, за който са представени валидни доказателства, като е направено възражение за прекомерност на същия.  Възражението е неоснователно, понеже заплатеното възнаграждение е под минимално определения размер в Наредба № 1/2004год. за минималните адвокатски възнаграждения, поради което следва да се присъди претендирания размер. За това следва да се присъдят разноски в общ размер на 3359,88лв.

         Така мотивиран, съставът на АС – Варна

                                                                               

                                                  Р Е Ш И :

 ОТМЕНЯ решение № 898/21.11.2018 год., постановено по т.д.№ 417/2018 год. по описа на ОС – Варна и ВМЕСТО ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА  за установено по иска предявен от И. р. И. с ЕГН ********** с адрес ***, чрез пълномощници адв. М.П. и адв. Л.Ш., с адрес *** срещу „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД ЕИК 831094393 със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Изгрев, бул.Драган Цанков 37, че ипотечното право на ПИБ АД, произтичащо от договорна ипотека,  учредена с нотариален акт № 147, том 5, регистрационен № 7786/24.06.2015 по регистъра на Службата по вписванията АВп Варна върху имотите:

-  апартамент № 4 с площ от 76,65 кв. м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3506.1594.1.4.23, находящ се на първи надземен етаж в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. „Пчелина", ведно с принадлежащо избено помещение № 4 с площ от 5.59 кв.м. и съответните 4.5332% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот и

- паркомясто № 3, представляващо 19,27 кв. м. идеални части от подземен гараж с площ от 305.80 кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3506.1594.1.23 в сграда с идентификатор №10135.3506.1594.1.4, с административен адрес Варна, район Младост, с.о. Пчелина, е погасено, на основание чл.75 ал.2 ЗЗД.

ЗАЛИЧАВА ипотека,  учредена с нотариален акт № 147, том 5, регистрационен № 7786/24.06.2015 по регистъра на Службата по вписванията АВп Варна върху посоччените имоти.

                ОСЪЖДА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД ЕИК 831094393 със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Изгрев, бул.Драган Цанков 37  да заплати И. р. И. с ЕГН ********** с адрес *** сумата 3 359,88лв. -съдебно-деловодни разноски за двете инстанции, на основание чл.78 ал.1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.