ОПРЕДЕЛЕНИЕ №138

 

гр. Варна,   18.02.                    2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА МАРКОВА

   ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

ЖЕНЯ Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Д. в. ч. т. дело № 11/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т.Н.Д., „Каракум” ООД, чрез управителя Т.Н.Д. и ЕТ „С.Д.” против Определение № 517 от 12.11.2015 г. на ОС-Шумен, постановено по т. д. № 451/2014 г.

Жалбоподателите излагат в частната си жалба, че са узнали за определението на съда на 28.11.2015 година, като с определението от 12.11.2015 година, съдът е прекратил производството по образуваното т.д.451 по описа за 2014 година на Шуменски окръжен съд. Твърдят, че съдът дължи уведомяване за дължимата държавна такса, както и че следва да се дадат задължителни указания за прехвърляне на делото по подсъдност на Софийски районен съд. Молят съдът да постанови определение, с което отмени определението на Шуменски окръжен съд и задължи съдът да даде указания за заплащане на дължимата държавна такса.

Частната жалба е подадена в преклузивния седемдневен срок /по пощата на 04.12.2015 година, видно от пощенското клеймо на приложения плик/ срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по т.д.451/2014 година е образувано след разделяне на предявените насрещни искове от Т.Н.Д., „Каракум” ООД, чрез управителя Т.Н.Д. и ЕТ „С.Д.” по т.д.491/2012 година от предявените искове на „Уникредит Булбанк” АД с правно основание чл.422 ГПК, въз основа на издадена заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.1169/2012 година по описа на ШРС. Производството по т.д.491/2012 година е продължило по предявените искове с правно основание чл.422 ГПК, а производството по т.д.451/2014 година е образувано по предявени искове от Т.Н.Д., „Каракум” ООД, чрез управителя Т.Н.Д. и ЕТ „С.Д.” срещу „Уникредит Булбанк” АД за заплащане на сумата от 88 000 лева, представляваща недължимо платена на банката сума по договор за кредит, ведно с лихва за забава в размер на 19 000 лева за всеки един от ищците поотделно.

В исковата молба е направено искане за освобождаване от задължението за внасяне на държавна такса по предявените искове, като са представени и декларации за материалното и гражданско състояние по чл.83, ал.2 ГПК.

Първоинстанционният съд с определение 495/17.11.2014 година отхвърля искането за освобождаване на ищците от задължението за внасяне на такси и разноски по реда на чл.83, ал.2 ГПК като неоснователно и оставя производството по делото без движение, като дава на ищците 1-седмичен срок за отстраняване нередовностите на исковата молба.

В определението е посочено, че определението, с което се отказва освобождаване от такси не подлежи на обжалване.

Определението е обжалвано и потвърдено с определение от 23.03.2015 година на Бургаски апелативен съд. С определение от 03.11.2015 година, постановено по ч.т.д.2226 по описа за 2015 година на Върховен касационен съд определението на Бургаски апелативен съд не е допуснато до касационно обжалване.

Делото е върнато на Шуменски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия, като с обжалваното определение производството по делото е прекратено, без на ищците да са дадени указания за отстраняване нередовностите на исковата молба.

При протекло производство по искане за освобождаване от задължението за внасяне на такси и разноски, съдът дължи даване на нов срок за отстраняване на нередовностите, тъй като през периода, в който се развива производството по освобождаване от такси страната е в невъзможност да упражнява процесуалните си права. Съдът е следвало да даде на страната срок за отстраняване нередовностите и едва при неизпълнение в този срок да прекрати производството.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на ОС-Шумен следва да бъде отменено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия чрез оставяне без движение на производството по исковата молба и даване на срок за изпълнение на тези указания.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 517 от 12.11.2015 г. на ОС-Шумен съд, постановено по т. д. № 451/2014 г., с което е прекратено производството по делото и ВРЪЩА на ОС Шумен за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                           

                                                                             2.