Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№      125/ 15.05.2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                       търговско   отделение

на       петнадесети април                                              Година 2014

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Петров                                                               ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                                                                                 Кр.Генковска

               

при секретаря : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 110    по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е образувано по подадена въззивна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София, ул.”Княз Дондуков” № 52, представлявана от В.П. – директор на дирекция „Държавни вземания”, ЦУ на НАП срещу решение № 29/07.01.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2067/2011г., с което е прекратено производството по несъстоятелност на «БГ Д.» ЕООД - в несъстоятелност, със седалище гр.Варна, на основание чл.735, ал.1, т.2 от ТЗ; постановено е заличаване на дружеството на основание чл.735, ал.2 от ТЗ и са прекратени  правомощията на синдика Р.Д.Д. - И.. По съображения, че масата на несъстоятелността не  е изчерпана предвид нереализиране на имущество на длъжника от публичния изпълнител по реда на ДОПК, което следва да се реализира в производството по несъстоятелност, моли съда да отмени обжалваното решение като неправилно.

            Въззиваемата страна не е изразила становище по жалбата.

            Съдът, след преценка на доказателства по делото, намери следното :

            На 03.12.2013г. синдикът на „БГ Д.” ЕООД / н./ е депозирал пред съда по несъстоятелността Заключителен отчет за дейността си в изпълнение на задължението си по чл.733 ТЗ, в т.4 от който изрично е посочил, че не е извършвано осребряване на имущество на длъжника, тъй като такова не е открито. Разпределение между кредиторите също не е извършвано, като всички приети вземания са неплатени.

В допълнение към заключителния отчет, депозирано на 11.12.2013г. – л.723, синдикът е уточнил, че за част от предявеното от НАП вземане е налице обезпечение, наложено  с постановление № 46757-3/26.10.2009 год.  на публичен изпълнител Д.Б. върху пет броя движими вещи – собственост на длъжника, а именно - депалетизатор едноколонен, етикир машина Кронес тур 090, крейтер 1-ва бут.линия, крейтер и декрейтер и платен пастьоризатор, на обща балансова стойност към 31.07.2009г.  в размер на 153 000лв. Сочи, че до датата на депозиране на отчета не е получил информация от публичния изпълнител досежно реализацията на посочените вещи,  че не е  констатирал тяхната наличност документално, чрез инвентаризационни номера, нито е установил местонахождението им.

На 18.12.2013г. е проведено заключително събрание на кредиторите на „БГ Д.” ЕООД, на което процесуалният представител на НАП е заявил, че по последна информация са предприети действия по описване на вещите по делегация и че по всяка вероятност ще бъдат предприети действия по оценката им по реда на ДОПК. На събранието е било взето решение от кредиторите  производството по несъстоятелност да бъде приключено без последващи действия от страна на синдика по попълване на масата на несъстоятелността, а съда да прекрати производството и заличи търговеца от ТР.

Пред настоящата инстанция е прието като доказателство Служебна бележка  изх.№ на НАП 7052/2012/000146/29.05.2013г., с което Агенцията уведомява синдика на дружеството Р.Д. – И., че към 29.05.2013г. не са предприети действия  по реализация на вещите, предмет на наложеното обезпечение на публичното вземане.

Въз основа на горната фактическа установеност съдът прави извода за неоснователност на въззивната жалба по следните съображения :

За да бъде постановено решение по чл.735 ал.1 т.2 ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелност поради изчерпване на масата на несъстоятелността, съдът  следва да констатира, че не е останало неосребрено имущество на длъжника. Твърдението на НАП за наличието на такова, подлежащо на реализиране в производството по несъстоятелност на „БГ Д.” ЕООД остава недоказано както в първата, така и пред настоящата инстанция. Налице е писмена кореспонденция между синдика и кредитора НАП досежно удовлетворяване на публично вземане, за което е налице обезпечение върху движими вещи, собственост на несъстоятелния длъжник, за които НАП твърди, че не е реализирано по реда на ДОПК.  Съобразно  нормата на чл.193 ал.4 ДОПК вещите следва да бъдат осребрени в производството по несъстоятелност. В същото време обаче вещите не са индивидуализирани – нито фигурират в счетоводните записвания на длъжника, нито може да бъде установено местонахождението им, нито в чие държане се намират те,  респ. да бъде направен извод за обективното им съществуване към настоящия момент.

Представената пред настоящата инстанция Служебна бележка от НАП изх.№ 7052/2012/000146/29.05.2013г.,не води до извода, че съществува имущество, подлежащо на осребряване, като част от масата на несъстоятелността. Ако такова бъде открито  допълнително в срока по чл.744 ал.2 ТЗ, съществува законова възможност за възобновяване на производството по несъстоятелност.

По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р         Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 29/07.01.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2067/2011г., с което е прекратено производството по несъстоятелност на «БГ Д.» ЕООД - в несъстоятелност, със седалище гр.Варна, на основание чл.735, ал.1, т.2 от ТЗ; постановено е заличаване на дружеството на основание чл.735, ал.2 от ТЗ и са прекратени  правомощията на синдика Р.Д.Д. - И..

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                   ЧЛЕНОВЕ :