РЕШЕНИЕ

   № 61

               гр.Варна, 27.03.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 21.03.2018 г. в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

при секретаря Десислава Чипева като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 110 по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба на Търговска банка Д“ АД - гр.София срещу решение №2/08.01.2018г., постановено по т.д. №68/2017 год. на Окръжен съд – Търговище, в частта, с която е определена начална дата на неплатежоспособността на Областен кооперативен съюз гр.Търговище – 31.01.2010 г., с молба за отмяна на решението в обжалваната част, като за начална дата бъде определена датата – 01.10.2015 г. Въззивникът моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му.

Ответникът по жалбата – Областен кооперативен съюз гр.Търговище оспорва жалбата с писмен отговор.

Ответникът по жалбата – „ДФ Трейдинг сървисес“ ЕООД гр.София не изразява становище по нея.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Оплакването в жалбата, че съдът е определил за дата на неплатежоспособността на длъжника датата 31.01.2010 г., към която не е изследвано финансовото състояние на кооперацията и не е доказано трайно влошаване на същото, е основателно. Действително по делото няма данни  какви са показателите за ликвидност и задлъжнялост на длъжника през 2010 г. Определяне на датата единствено въз основа на първото неиздължено падежирало задължение, в случая - в размер на 8000 лв е неправилно. Няма данни дали задължението не е погасено по давност като непотърсено, а и първите изпълнителни дела срещу длъжника са от 2015 г. – ИД №ХХХ/2015 г. на ЧСИ З. , ИД №603/2015 г. на ЧСИ А.З., ИД 25150000132/2015 г. на Публичния изпълнител, така че очевидно длъжникът е обслужвал задълженията си до 2015 г.  Със заключение на ССЕ е изследвана структурата на краткотрайните активи и на краткосрочните и дългосрочните задължения на длъжника през 2014, 2015, 2016 и 2017 г. През всички тези години краткотрайните активи на длъжника не покриват текущите му задължения, а разходите надхвърлят приходите.

Все пак краткосрочните /текущите/ задължения спадат, а се покачват краткосрочните вземания през 2015 г. спрямо тези през 2014 г. През 2015 г.  коефициентът на обща ликвидност е под единица - 0.5352, но е по-висок от този през 2014 г. – 0.1850. Така че може да се направи извод, че преди 2015 г. не е налице трайно влошаване на финансовото състояние на кооперацията, като  затрудненията й са все още временни и е налице известно съживяване. Инъче през целия изследван период до 31.12.2016 г. всички активи са били достатъчни за покриване на текущите задължения на длъжника, но кооперацията не е пристъпила към продажба на дълготрайните си активи, най- вече на инвестициите си в други смесени предприятия. Следствие на това след 2015 г. всички показатели за ликвидност бележат трайно намаление, а задлъжнялостта се увеличава. С обявяване от „ТБ Д“ на кредита от 09.07.2012 г. за предсрочно изискуем, със снабдяване на кредитора с изпълнителен лист от 5.10.2015 г. въз основа на издадена заповед за изпълнение от 02.10.2015 г. и с образуване на ИД №603/2015 г. на 12.10.2015 г. за значителната сума от 985328.43 лв затрудненията на длъжника са започнали да стават непреодолими, като финансовото му състояние се е влошавало трайно и необратимо от края на 2015 г. до средата на 2017 г., когато е подадена молбата за несъстоятелност на същия. Ето защо, за начална дата на неплатежоспособност на длъжника следва да се приеме датата – 31.12.2015 г.

Обжалваното решение е неправилно в обжалваната му част и следва да се отмени като вместо него въззивният съд постанови друго, с което определи за начална дата на неплатежоспособността датата – 31.12.2015 г.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ решение №2/08.01.2018г. на Окръжен съд – Търговище по т.д. № 68/2017 г., в частта, с която е определена начална дата на неплатежоспособността на Кооперация Областен кооперативен съюз“ гр.Търговище – 31.01.2010 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОПРЕДЕЛЯ за начална дата на неплатежоспособност на Кооперация Областен кооперативен съюз“ - гр.Търговище датата – 31.12.2015 г.

В останалата му необжалвана част решението е влязло в сила.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК. Същото да се съобщи на страните по реда на ГПК, а заверени преписи от него да се изпратят на Агенция по вписванията и на Окръжен съд Търговище за вписване, съответно - в търговския регистър и в книгата по чл.634в-ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.