РЕШЕНИЕ

120 / 09.05.2014 г., град Варна

              В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на 02.04.2014 г. в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                                      КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при участието на секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия Р. Славов в.т.д. № 111/2014 година по описа на ВАпС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по реда на чл. 258 ГПК.

 

Постъпила е жалба от „П.” ЕООД, гр.Трявна, представлявано от управителя В.Б.Й., чрез пълномощникът му адв.К.Т. –ищец по т.д. № 687/2013год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, с което е отхвърлен предявения от въззивника иск срещу „Е.П.П..”АД гр.Варна,  да бъде признато за установено, че ищеца не дължи на ответника сумата 250 730,66лв.-представляваща стойност на коригирана сметка за ел.енергия за периода от 23.08.2012год.-15.02.2013год., за обект-хотелска база за конферентен туризъм „Калина Палас”, находящ се в гр.Трявна, за която е издадена фактура № 0096457225/04.03.13год. съставена въз основа на КП № АУ-12/45/20.02.2013год. на БИМ ГД-МИУ РО-Русе, с-р Габрово и на справка №26690/21.02.13г. за корекция на сметка партида с клиентски № ХХХХХХХХХХ и абонатен № 1501221 като неоснователен.

 Счита обжалваното решение за  неправилно- поради  допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и поради  необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което искът да бъде уважен.  Основното съображение е, че съдът не се е съобразил с установената съдебна практика по отношение на корекция на сметки за стар период.

“Е.П.П..» АД, чрез писмен отговор на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на въззивната жалба, по изложени съображения.

         В съдебно заседание въззивната жалба се поддържа чрез писмено становище на процесуален представител, както и чрез писмени бележки на същия, съответно се оспорва чрез процесуален представител на въззиваемата страна.

         След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното:

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима.

Предявеният иск е с правно основание чл. 124 ал. 1 ГПК. Ищецът „П.”ЕООД, гр.Трявна, представлявано от управителя В.Б.Й., чрез пълномощник е предявил иск  против „Е.П.П.”АД гр.Варна, че не дължи на ответника сумата от 250 730,66лв. представляваща стойност на коригирана сметка за ел.енергия за периода от 23.08.2012год.-15.02.2013год., за обект-хотелска база за конферентен туризъм „Калина Палас”, находящ се в гр.Трявна, за която е издадена фактура № 0096457225/04.03.13год. съставена въз основа на КП № АУ-12845/20.02.2013год. на БИМ ГД-МИУ РО-Русе, с-р Габрово и на справка №26690/21.02.13г. за корекция на сметка партида с клиентски № ХХХХХХХХХХ и абонатен № 1501221. Същият твърди, че е потребител на електрическа енергия, съответно ответникът е доставчик на ел.енергия в собствения му имот.

          Излага, че не дължи фактурираната сума, понеже извършването на едностранна промяна в сметките на потребителите за вече доставена електрическа енергия  от доставчика е лишена от законово основание. Оспорва също и начина по който е начислена сумата по корекцията, тъй като в предходните три години сметките не надвишавали 15 000лв. на месечна база. Оспорва също и процедурата по съставянето на КП, които са неподписани от представител на титуляра, дружеството не разполага с достъп до заключения трафопост и разположените в него съоръжения.

Ответното дружество оспорва исковете като неоснователни, като твърди, че правото да се извършва корекция на сметки за минали периоди се основавана чл.83 ал.1 т.6 и чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ, след изменението  с ДВ бр.54/17.07.12год.

ВАпС като съобрази доказателствата по делото, изразените  становища и съобрази приложимите към релевантните за спора факти нормативни актове, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Не се спори, че по силата на договор за продажба на ел.енергия, между страните е възникнало валидно облигационно правоотношение за електроснабдяване на имот, собственост на дружеството-ищец, представляващ хотелска база за конферентен туризъм „Калина Палас”, находящ се в гр.Трявна. Представен е КП за техническа проверка № 1601221/15.02.2013год., според съдържанието на който, на посочената дата е извършена техническа проверка на СТИ, като същото е демонтирано за експертиза. Според съдържанието на КП № АУ-12845/20.02.2013год. на БИМ ГД-МИУ РО-Русе, с-р Габрово /стр.18 и 36/, при отваряне на електромера, експертизата е открила поставено допълнително устройство, представляващо електронна платка. При блокиране на същото, електромера отчита точно, а с включено ДУ при подаване на енергия 1 КВ/ч отчита 0,380 КВ/ч. Въз основа на КП е изготвена справка №26690/21.02.13г. за корекция на сметка партида с клиентски № ХХХХХХХХХХ и абонатен № 1501221 /стр.8/ за периода -23.08.2012г.-15.02.2013год.-т.е. за 177дни и въз основа на тях от ответното дружество е издадено дебитно известие  № 0096457225/04.03.13год. за сумата 250 730,66лв.

Според свидетелските показания на свидетеля Ц.Х.Ц., който работи в „Е.-П.М.” като специалист измерване и е подписал констативния протокол за извършената на 15.02.2013год. проверка, на посочената дата е била извършена техническа проверка, чиито констатации са описани в протокола. През времетраенето на извършената проверка е присъствал представител на хотела. Според показанията на свидетеля, екипът, който е правил проверка на място, е свалил електромерите, слижили са ги в торби, които запечатали с пломби, като номерата на пломбите са отразени в протокола.

По делото не са събрани доказателства, за датата на поставяне на допълнителното устройство.

С оглед на установеното, следва да се направят следните изводи:

Както се посочи, не се спори, че по силата на договор за продажба на ел.енергия, между страните е възникнало валидно облигационно правоотношение за електроснабдяване на имот, собственост на ищеца.

Не се спори, а това се установява и от СТЕ, че цените, по които  са остойностени посочените в изготвената справка и дебитното известие количества ел.енергия, са в съответствие с определените за периода цени.

Относно законността на извършената корекция на сметката на въззивното дружество и съответно на издаденото дебитно известие за допълнително начислената ел.енергия:

Съобразно чл.24 от ОУДПЕЕ на „Е.П.П..” АД, въз основа на представени от „Е.-П.М.”АД констативни протоколи и справка за начислена енергия, изчислява и коригира  сметките за използвана от потребителя ел.енергия за изминал период.

Правомощията на „Е.-П.М.”АД да извършва проверки на средствата за търговско измерване и да съставя констативни протоколи  при посочените условия е уредено в  чл.34 от ОУДПЕЕ на „Е.-П.М.”АД, а правомощието  бъде извършена метрологична експертиза на СТИ е уредено в чл.35 от общите условия.  А начина на изчисляване на неизмерена, или неправилно измерена енергия е уреден в чл.38 от ОУДПЕЕ на „Е.-П.М.”, като според  ал.2 от с.чл., дружеството изчислява и коригира количеството пренесена енергия в случаите на констатирано неправомерно въздействие върху СТИ, а според ал.4 периода не може да бъде за повече от 180 дни.

Съобразно установеното по делото, следва да се направи извод, че посочените изисквания при издаване на процесното дебитно известие са изпълнени:-периодът на корекцията е 177дни, при извършената проверка на 15.02.2013год. и демонтаж на електомера е присъствал представител на потребителя, демонтираното СТИ е запечатано и пломбирано,  съобразно изискването на чл.35 от ОУДПЕЕ на „Е.-П.М.”АД, като всичко това е описано в КП от 15.02.2013год., който не се оспорва. А установеното  от метрологичната експертиза  поставено допълнително устройство в СТИ, водещо до посоченото отклонение в измерването на потребената ел.енергия, е дало на основание на чл.37 ал.1 т.4 от ОУДПЕЕ на „Е.-П.М.” АД да изготви справка и коригира количеството пренесена енергия за минал период от 177дни.  А както се посочи, съобразно чл.24 от ОУДПЕЕ на Е.П.П..” АД, въз основа на представени от „Е.-П.М.”АД констативни протоколи и справка за начислена енергия, изчислява и коригира  сметките за използвана от потребителя ел.енергия за изминал период. Следователно, при извършване на корекцията на сметката на въззивното дружество с издаденото дебитно известие, са спазени изискванията на ОУДПЕЕ на „Е.П.П..” АД и „Е.-П.М.”АД.

Относно възражението на въззивника, за липса на законова регламентация, която да дава възможност за едностранна корекция за минал период, съдът счита да отбележи следното: Периодът на извършената корекция е 23.08.12год.-15.02.13год.  С ДВ бр.54 от 2012год., в сила от 17.07.2012год.  чл.83 ал.1 т.6 ЗЕ е изменен, като е посочено, че експлоатацията на електроенергийната система се осъществява съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия…,условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена електрическа енергия.

 Чл.83 ал.2 ЗЕ препраща към Решение № ІІ-1 от 10.04.2007год. на ДКЕВР, с което са приети посочените в разпоредбата  Правила за измерване на количеството електическа енергия. Съобразно разпоредбата на чл.45 ал.1 от Правилата…, когато при проверка на измервателната система се установи грешка над допустимата съгласно НСИ, …отчетеното количество се определя съгласно процедура, предвидена в договора за покупко-продажба.  Следователно, цитираната разпоредба препраща към процедурите за корекция, съдържащи се в Общите условия  на договорите за покупко-продажба и по които процедури, както се изложи,  е извършена корекцията на сметката на въззивника.  Предвид изложеното, извършената едностранна корекция се явява законосъобразна и доводите за незаконосъобразност са неоснователни.  В допълнение следва да се отбележи, че цитираната съдебна практика на ВКС се отнася за корекционни процедури за периоди, предхождащи 17.07.2012год. 

С оглед на изложеното, предявеният отрицателен иск за недължимост на сумата 250 730,66лв.-стойност на неотчетена енергия за процесния период, се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, относно направените фактически и правни изводи, които споделя. На основание чл.78 ал.3 ГПК, въззивното дружество  дължи  на въззиваемата страна разноски, изввършени  за адвокатска защита  в размер на 19 668лв.

 

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                               Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 17/06.01.2014 год., постановено по т.д.№ 687/2013 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

ОСЪЖДА  „П.”ЕООД Т., Габровска област, ЕИК 107587284, представлявано от В.Б.Й. да заплати на „Е.П.П..”АД Варна, ЕИК 103533691, представлявано от Б.Г.М. и Б.Д.П. сумата от  19 668 лв./деветнадесет хиляди шестотин шестдесет и осем лева/, разноски пред въззивната инстанция за процесуално представителство с вкл. ДДС.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ :1.                        2.