ОПРЕДЕЛЕНИЕ

141

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  18.02.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                   Г. ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 111 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

ВКС е изпратил на АС Варна за разглеждане: постъпила частна жалба от „ОББ” АД - гр.София срещу определение №1/05.01.2015 г. по т.д.№85/2014 г. на Окръжен съд Силистра, ТО, с което е прекратено производството по подадена от него молба по чл.240-ГПК за отмяна на постановено по същото дело неприсъствено решение по иск по чл.694 – ТЗ; частна жалба срещу посоченото определение, подадена и от „Банка ДСК” ЕАД - гр.София, която в последствие е оттеглена; частни жалби на посочените двама жалбоподатели  срещу определение №50/09.02.2015 г. на ОС Силистра, ТО по същото дело, с което са осъдени да заплатят юрисконсултско възнаграждение в размер на 1305025.24 лв на офшорно дружество - „Диси енд Кем компани” – ответник по молбите им за отмяна по чл.240 – ГПК.

Частните жалби са подадени в срок и са допустими. Частната жалба на „Банка ДСК” ЕАД - гр.София срещу определение №1/05.01.2015 г. по т.д.№85/2014 г. на Окръжен съд Силистра, ТО е оттеглена с молба на банката от 29.04.2015 г. Предвид това СОС е следвало да върне жалбата, което съдът не е сторил. В този случай това следва да направи АС Варна, като прекрати производството по жалбата пред себе си съгласно чл.264, ал.1 – ГПК.

Разгледани по същество останалите три частни жалби са основателни.

 Неправилно ОС Силистра е прекратил производството по молба за отмяна, която има право само да администрира, тъй като компетентен да я разгледа съгласно чл.240, ал.1 – ГПК е въззивният съд, в случая – АС Варна. ОС Силистра има право евентуално да върне молбата, ако е констатирал нередовности на същата и в дадения на молителя срок той не ги е отстранил. В случая обаче ОС Силистра е счел молбата за нередовна и е прекратил производството по нея, тъй като молителят „ОББ” АД-гр.София не е внесъл в срок определената му държавна такса. Това негово действие е порочно, тъй като при иск по чл.694-ТЗ държавна такса предварително не се внася; ако искът бъде отхвърлен, разноските са за сметка на ищеца – ал.2 на същия текст. От това следва, че и по молба по чл.240-ГПК за отмяна на неприсъствено решение по иск по чл.694 - ТЗ държавна такса предварително не се дължи. Ето защо съдът е нямал право да връща молбата като нередовна, още по-малко да прекратява производството по нея, предвид което обжалваното определение №1/05.01.2015 г. е незаконосъобразно и следва да се отмени. Съдът е нямал право да се разпорежда за изпращане на препис от молбата на другите страни преди изтичане на срока за отстраняване на указаните недостатъци на молбата от молителя, но той го е сторил. В крайна сметка преписи от молбата за отмяна са връчени на другите страни, като е изтекъл срокът за отговор, предвид което не се налага връщането й на ОС Силистра за администриране на същата. При това положение молбата за отмяна по чл.240 – ГПК на „ОББ” АД-гр.София следва да се задържи за разглеждане от АС Варна, като след влизане в сила на определението за връщане на молбата за отмяна на „Банка ДСК” ЕАД - гр.София се докладва на зам.председателя на ТО за образуване в дело и за определяне на съдия -докладчик чрез случайно разпределение.

При придвижване на жалба /молба/ до въззивния съд първоинстанционният съд, в случая – ОС Силистра, само я администрира и в случай на връщане на същата като нередовна не може да присъжда разноски на другата страна, тъй като нито още препис от нея следва да се връчва на последната за отговор, нито има висящо пред съда производство, по което да се предприемат някакви процесуални действия и да се правят някакви разноски. Разноски ще се направят евентуално за производството по молбата пред АС Варна, но такова няма още образувано пред въззивния съд, който именно е компетентен да разгледа молбата за отмяна и да присъди направените от страните разноски с оглед резултата по решението си. Освен че администрирането на жалба /молба/ до въззивния съд не представлява производство по нея пред администриращия съд, е недопустимо да се присъжда юрисконсултско възнаграждение и то в такъв скандално висок размер, при положение че участие на юрисконсулт по делото изобщо не се установява, а е подаден само отговор на молбата от адвокат, относно който липсват доказателства за изплатен адвокатски хонорар. Определение №50/09.02.2015 г. на ОС Силистра е незаконосъобразно и следва да се отмени. На ОС Силистра следва да се обърне внимание, че обжалваните действия на съдебния състав – съдия Галина Енчева са грубо некомпетентни, недопустими са за окръжен съдия и уронват престижа на съда.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частна жалба на „Банка ДСК” ЕАД-гр.София срещу определение №1/05.01.2015 г. по т.д.№85/2014 г. на ОС Силистра, ТО.

ОТМЕНЯ определение №1/05.01.2015 г. и определение №50/09.02.2015 г. по т.д.№85/2014 г. на Окръжен съд Силистра, ТО.

ЗАДЪРЖА за разглеждане от АС Варна молбата за отмяна по чл.240 – ГПК на „ОББ” АД-гр.София, като след влизане в сила на определението за връщане на молбата за отмяна на „Банка ДСК” ЕАД - гр.София задържаната молба се докладва на зам.председателя на ТО за образуване в дело и за определяне на съдия -докладчик чрез случайно разпределение.

         Определението подлежи на обжалване само в частта, с която е прекратено производството по частната жалба на „Банка ДСК” ЕАД-гр.София, с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението до страните. Да се уведоми Окръжен съд Силистра за задържането на делото с препис от настоящото определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                            2.