Р Е Ш Е Н И Е

 

                                      №  105 /  Варна, 24.04.2014 г.

 

                                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 01.04.2013 год. в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                            ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

При секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 112/2014 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от «О.Х.-В.» ЕООД против решение № 1198/20.12.2013 год., постановено по т.д.№ 113/2013 год. по описа на ОС – Варна, с което са отхвърлени предявените от страната против М.-В. АД обективно съединени искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК във вр. с чл.71 ТЗ за приемане за установено, че О.Х.-В. ЕООД има качеството на акционер в М.-В. АД с 40000 броя поименни налични акции, и  с правно основание чл.71 ТЗ за осъждане на М.-В. АД да заличи извършените вписвания в книгата на акционерите по прехвърляне на временно удостоверение №7/30.08.11г. за 40000бр. акции от капитала на М.-В. АД в полза на Д.-В. ЕООД, ЕИК ХХХХХХХХХ и за осъждане на М.-В. АД да впише ищеца като акционер с притежаваните акции, като неоснователни.

В предявената въззивна жалба се оспорват правните изводи на първостепенния съд досежно валидността на сключения договор за прехвърляне на акции. Поддържа се, че същият е с невъзможен предмет  и е сключен при липса на съгласие. Претендира се отмяна на обжалвания съдебен акт и уважаване на предявените искове.

        Основателността на предявената въззивна жалба се оспорва от насрещната страна. 

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

В производството пред въззивната инстанция не се оспорва, че дружеството „О.Х.-В.” ЕООД  е притежател на акционерни права върху 40 000 акции от капитала на „М.-В.” АД, записани като резултат от ефективно увеличение на капитала по реда на чл. 193 ТЗ. Не се спори и че акционерните права са удостоверени чрез издаване на нарочен частен удостоверителен документ - временно удостоверение с дата 30.08.2011 год.

Представени са доказателства, че с джиро от 31.08.2012 год.  временното удостоверение е било прехвърлено на „Д.-В” ЕООД. Разпоредителната сделка е осъществена в предвидената законова форма -  чл. 187, ал.2 вр. чл. 185, ал.2 ТЗ.   Джирото е подписано от  Иван Янукин, притежаващ качеството на вписан управител на търговското дружество – прехвърлител към датата на разпореждането.

Предявените искове се основават на твърдения за недействителност на джирото от 31.08.2012 год.  поради липса на решение на едноличния собственик на капитала на „О.Х.-В.” ЕООД. Наведени са и твърдения за удостоверяване на членствените права в последващо издаден документ – временно удостоверение 08.11.2012 год., което има правното значение на акт, обезсилващ предходния легитимационен документ.

На първо място, ищецът не е уточнил правното основание, на което управителят е императивно задължен да получи предварително съгласие от едноличния собственик на капитала за осъщественото възмездно разпореждане. Обявеният в търговския регистър учредителен акт към датата на джирото не предвижда подобно вътрешно дружествено изискване. От друга страна, дружеството осъществява правновалидни действия чрез своя представителен орган - управителя си,  а предвидените вътрешни ограничения на представителната му власт нямат правно действие по отношение на трети лица – чл. 141, ал.2, изр.3 ТЗ.  Следователно – липсата на решение на едноличния собственик на капитала за разпоредителни действия на управителя не опорочава предприетите от последния действия /арг. и от Тълкувателно решение № 3/15.11.2013 год. на ВКС по т.д.№ 3/2013 год., постановено във връзка със законовото изискване на чл. 137, ал.1, т.7 ТЗ/.

Неоснователни са и възраженията против действителността на джирото, черпени от последващото издаване на временно удостоверение. Джирото от 31.08.2012 год.   произвежда незабавно, транслативно правно действие.  Правата – предмет на прехвърляне възникват в патримониума на джиратаря, респ. членствените права на ищеца –прехвърлител следва да се считат прекратени. Последващото издаване на ново временно удостоверение от 08.11.2012 год., легитимиращо ищеца като притежател на вече прехвърлените акции, не дерогира прехвърлителното действие на джирото. Временното удостоверение е легитимационен, удостоверителен документ, който няма самостоятелно правопораждащо действие. При условие, че ищецът не е притежавал акции в патримониума си към 08.11.2012 год. издаденото временно удостоверение не удостоверява действително съществуващи акционерни и членствени права и не може да легитимира ищеца като притежател на спорното материално право.  Последващо издаденото временно удостоверение не може и да „обезсили” редовно осъщественото джиро,   легитимиращо трето лице като притежател на спорните акции. 

Възраженията на страната за невъзможен предмет на джирото не кореспондират с наведените фактически твърдения.  Разпоредителната сделка е осъществена с поименни акции, правата върху които са материализирани в редовно временно удостоверение.  Издаденият след сделката нов легитимационен документ в полза на джиранта не лишава джирото от обект, нито обуславя неговата фактическа или правна изначална невъзможност. 

         С оглед на изложеното предявените претенции са неоснователни, а постановеното в идентичен смисъл решение на ОС – Варна следва да бъде потвърдено.

Въззиваемата страна не е предявила искане за присъжда на разноски във въззивното производство.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1198/20.12.2013 год., постановено по т.д.№ 113/2013 год. по описа на ОС – Варна

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          ЧЛЕНОВЕ: