Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 78

 

Гр.Варна, 25.03.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и пети март през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                            ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 112 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТР, образувано по жалба на Н.И.Г. *** Чифлик, срещу решение № 73 от 26.01.2016г. на Варненски ОС по търг.дело № 58/16г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ ХХХХХХХХХХХХХХ от 15.10.2015г., постановен по заявление вх.№ ХХХХХХХХХХХХХХ по партидата на „Бест Инвест България 2000” ЕООД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Твърди че ТЗ, ЗТР и нормативните актове от по-ниска степен, приложими към настоящия казус, не съдържат специални разпоредби относно удостоверяването на волята на лице, което е неграмотно и не може да положи подпис върху документа, изходящ от него. Твърди че в случая са приложими разпоредбите на ГПК – чл.189 ал.1 и чл.579 ал.2. Твърди че разпоредбата на чл.579 ал.2 от ГПК е спазена и това е видно от представената със заявлението нотариално заверена декларация по чл.141 ал.3 от ТЗ. Сочи че са представени всички изискуеми документи, изготвени в съответствие с приложимите норми. Изразява несъгласие с тълкуването от окръжния съд на нормата на чл.141 ал.3 от ТЗ и свързването на задължението за представяне на образец от подпис на управителя по реда на чл.141 ал.3 от ТЗ със задълженията на управителя, регламентирани в други текстове на ТЗ. Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТР на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А4 с вх.№ ХХХХХХХХХХХХХХ е подадено от адвокат с изрично пълномощно за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в членския състав – в едноличния собственик на капитала, прехвърляне на дружествени дялове и промяна в представителството. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № А4 на Наредбата № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър подадено е от оправомощено лице – упълномощен адвокат – по чл.15 ал.1 т.4 от ЗТР.

Въззивният съд намира, че заявителят не е спазил изискването на чл.141 ал.3 от ТЗ за представяне на нотариално заверено съгласие с образец от подписа на избрания нов управител.

Със заявлението е представена декларация – спесимен от 12.10.2015г. В декларацията има заявено съгласие на Г. да изпълнява функциите на управител. Вместо подпис деклараторката е посочила че ще полага мастилен отпечатък от десен палец. Нотариалната заверка на подписа на деклараторката е извършена при условията на чл.579 ал.2 от ГПК, чрез полагане на отпечатък от десен палец.

Въззивният съд намира, че нормата на чл.141 ал.3 от ТЗ, изискваща в търговския регистър да се представи образец от подписа на управителя, нотариално заверен, има изричен характер и изключения в приложението й не са предвидени.

Подписът е саморъчно изписване на името на издателя на документа. При законово изискване за представяне на образец от подпис, същият не може да бъде заместен от образец от десен палец, независимо че и подписът и отпечатъкът от палец биха позволили идентифициране на лицето, което ги е положило. Чл.189 от ГПК регламентира начина на подписване на частен документ, издаден от неграмотен – вместо подпис да се полага отпечатък на десния му палец, който да бъде приподписан от двама свидетели. Свидетелите трябва да са присъствали при полагане на отпечатъка и да удостоверят, че на неграмотния е било прочетено съдържанието на документа и му е било известно какво подписва. Само така може да се обезпечи, че неграмотният е искал да направи  материализираното в документа изявление. 

Въззивният съд намира, че този ред, позволяващ съставяне на частен документ и подписването му от неграмотен е неприложим при търговците, доколкото към същите с оглед нормата на чл.302 от ТЗ са поставени по-високи изисквания при изпълнението на търговските сделки. Длъжникът по сделка, която за него е търговска, трябва да полага грижата на добър търговец, която грижа, сравнима с дължимата по ЗЗД грижа е квалифицирана. Търговецът по дефиниция е професионалист, защото извършва търговска дейност по занятие. Затова и изискванията към него са по-високи. Това са изисквания към лице, което професионално сключва и изпълнява търговски сделки. То е носител на специални знания в съответната търговска област, което повишава изискванията към него. Затова грижата на добрия търговец е с по-голям интензитет в сравнение с грижата, която дължи субектът на гражданското право – грижата на добрия стопанин. Управителят е волеизяващ орган на търговското дружество, поради което и към действията му в търговския оборот не може да бъде приложено правилото на чл.189 от ГПК.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че заявителят не е представил изискуеми от закона документи, поради което и обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 73 от 26.01.2016г., постановено по търг.дело № 58/16г. по описа на Окръжен съд – Варна.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: