Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  186/  29.09.2017г.,   гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на двадесет и осми септември                                   Година 2017

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                   М.Недева          

 

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 112   по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.247 ГПК.

          Образувано е по подадена молба от адв.М.Д.  в качеството му на  процесуален представител на Г.С.С. за поправяне на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 109/15.05.2017г. на Варненския апелативен съд, постановено по в.т.д. № 112/2017г., изразяваща се в несъответствие между формираната воля на съда, отразена в мотивите на решението и изразената такава в диспозитива досежно дължимото му се възнаграждение за втора инстанция в размер на 8 067,50лв. Моли съда да отстрани така допуснатата фактическа грешка.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по молбата страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото намери следното :

          Молбата е подадена в срок от оправомощено за това лице, поради което  е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          В мотивите на решението по настоящото дело съдът е приел, че на адв.Д. се дължи адв.възнаграждение по реда на чл.38 ал.2 т.3 от ЗАдв. съобразно отхвърлената част на исковите претенции за първа инстанция в размер на 10 864,43лв и за втора инстанция в размер на 8 067,50лв.  В диспозитива на решението съдът е пропуснал да присъди на адв.Д. дължимото му се възнаграждение  за втора инстанция. Констатираното противоречие следва да бъде отстранено по реда на поправка на очевидна фактическа грешка, поради което съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ДОПУСКА ПОПРАВКА  на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 109/15.05.2017г. на Варненския апелативен съд, постановено по в.т.д. № 112/2017г., като допълва същото в следния смисъл :

          ОСЪЖДА Райфайзенбанк /България/, ЕАД с  ЕИК 831558413 да заплати на адв.М.Д. адв.възнаграждение за втора инстанция в размер на 8 067,50лв.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

                   ПРЕДСЕДЕТАЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ :