ОПРЕДЕЛЕНИЕ№129/28.02.19

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести февруари през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 112 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.240 ал.1 от ГПК образувано по молба Д.В.С., гражданин на Руската федерация за отмяна на неприсъствено решение № 1024 от 20.12.2018г. по търг.дело № 1101/17г. по описа на ВОС.

При проверка на редовността на производството въззивният съд констатира следното:

По търг.дело № 1101/17г. е постановено неприсъствено решение, защитата срещу което може да бъде осъществена само по реда на чл.240 от ГПК – с молба до въззивния съд за отмяна, ако страната е била лишена от възможност да участва в делото поради изрично посочени в закона предпоставки /чл.240 ал.1 от ГПК или с иск по реда на чл.240 ал.2 от ГПК. Въззивното обжалване на решението по реда на глава ХХ от ГПК е недопустимо.

В депозираната жалба срещу неприсъствено решение няма изложени от страната, срещу която е постановено неприсъственото решение, твърдения за това, че е била лишена от възможност да участва в делото, а са изложени само оплаквания срещу постановеното решение. На следващо място липсват твърдения за проверка на предвидения в чл.240 ал.1 от ГПК срок за подаване на молбата. Молбата за отмяна не е връчена на насрещната страна. Молителят, който живее в чужбина, продължава да не е изпълнил и задължението си по чл.40 ал.1 от ГПК да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България или да заяви връчването на съобщения да се извършва на посочен от нея електронен адрес.

С оглед на така изложеното, съставът на апелативния съд намира, че производството пред него следва да бъде прекратено, а преписката върната на окръжния съд за отстраняване на констатираните от въззивния съд нередовности на молбата.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.дело № 112/19г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

ВРЪЩА обратно на Варненски окръжен съд молба на Д.В.С., гражданин на Руската федерация за отмяна на неприсъствено решение № 1024 от 20.12.2018г. по търг.дело № 1101/17г. по описа на ВОС.

ЗАДЪЛЖАВА окръжен съд Варна да предприеме действия по отстраняване на нередовности на молба за отмяна на неприсъствено решение, като укаже на молителя че следва да посочи дата на която е узнал за постановеното срещу него неприсъствено решение, евентуално да посочи доказателства за това, да изложи основания за отмяна на неприсъствено решение по чл.240 ал.1 от ГПК, да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България или да заяви връчването на съобщения да се извършва на посочен от нея електронен адрес.

При отстраняване на нередовностите на молбата препис да се връчи на насрещната страна, която може да даде отговор в едномесечен срок от получаване на преписа.

След отстраняване на нередовностите и администриране молбата за отмяна на неприсъствено решение, молбата да се върне на въззивния съд за произнасяне.

Определението не подлежи на обжалване.

                

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: