РЕШЕНИЕ

 

№   80/ 27.03.2015 г.               град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд  гр. Варна                       търговско отделение                   трети състав

В публично заседание на четвърти март                                               2015 година

В състав

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилиян Петров

                                                     ЧЛЕНОВЕ: Златка Златилова

                                                                           Петя Хорозова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 113 по описа за 2015 г. докладвано    от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на „Агрея” ООД със седалище гр. Шумен срещу решение № 121/05.11.2014 г. постановено по т.д. 337/2013 г. на ШОС, с което дружеството е осъдено по иск на С.В.Д. да заплати сумата 95 000 лв. неизплатени дивиденти от разпределена печалба за 2009 и 2010 г., ведно със законната лихва и съдебни разноски 6 630 лв.

Наведени са оплаквания за незаконосъобразност необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което се претендира отмяната му и отхвърляне на иска като неоснователен.

Въззивната жалба е подадена в срок от процесуално легитимирано лице, при наличието на правен интерес и е допустима.

В писмен отговор въззиваемата страна оспорва основателността на жалбата.

Съдът служебно на основание чл. 269 ГПК констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема:

Предявен е иск с правно основание чл. 133 ал. 1 ЗЗД.

Ищецът С.Д. съдружник в ответното дружество „Агрея” ООД, претендира заплащане на сумата 95 000 лв. представляваща разпределен дивидент от реализираната печалба за 2009 и 2010 г. въз основа на взето решение на ОСС на 12.01.2012 г.

Ответникът „Агрея” ООД оспорва иска, по съображения, че не е възникнало правото за разпределение на дивидент, тъй като към момента продължават делата между страните по въпросите свързани с предпоставките за правото на дивидент – взетите решения за приемане на ГФО и за разпределение на реализираната балансова печалба.

Безспорно е, че към – 12.01.2012 г. когато е проведено ОСС с взето решение за разпределяне на дивидента, съдружници в ответното дружеството са ищецът С.Д. с 25% дялово участие и Р. С. с останалите 75% от капитала. На 12.01.2012 г. е проведено общо събрание на дружеството при дневен ред: решение за разпределение на неразпределената печалба за 2009 и 2010 г. в размер на 400 000 лв. като дивидент на двамата съдружници. Поканата не е достигнала до ищеца и той не е присъствал на събранието. Не е обжалвал решението по реда на чл. 74 от ТЗ за допуснатите нарушения в процедурата, поради което същото е стабилизирано. На 9.02.2012 г. по банковата сметка на Р. С. е преведена сумата от 285 000 лв. представляваща разпределения ѝ дивидент от 300 000 лв., след приспадане на дължимия данък. Междувременно ищецът е изпратил на 2.02.2012 г. покана до Р. С. с предупреждение за изключването и като съдружник, като на 13.02.2012 г. е проведено събрание и взето решение за изключването и с гласовете на другия съдружник. С. е предявила иск по чл. 74 от ТЗ предмет на т.д. 119/2012 г. на ШОС по което има постановено и влязло в сила решение за отмяна на взетите решения на проведеното на 13.02.2012 г. ОС за изключването и като съдружник. Влошените отношения между съдружниците, които са бивши съпрузи /гр.брак прекратен с решение № 271/30.03.2012 г. по гр.д. 787/2011 г. на ШРС/, са ескалирали в множество дела. По жалба на С.Д. до ШРС, че С. се е възползвала от качеството си на управител и се е разпоредила неправомерно в своя полза с 285 000лв, е образувана преписка вх. № 202/2012 г., която е прекратена с постановление на ШОП от 11.12.2013 г. Отново по жалба на ищеца е образувано досъдебно производство за установяване престъпление по чл. 309 ал. 1 НК, за това, че на 31.03.2011 г. в гр. Шумен е съставен неистински частен документ – протокол за приемане на ГФО за 2010 г. Наказ. преписка вх. № 1980/2012 г. на ШРП за документно престъпление е спряно, поради неизвестен извършител. От своя страна С. е завела две дела срещу Д., иск с правно основание чл. 124 ал. 5 ГПК , предмет на т.д. 3037/2013 на ШРС за установяване на извършено набеждаване от С.Д. и иск с правно основание чл. 227 „б” от ЗЗД предмет на гр.д. 449/2013 г. на ШРС с което претендира отмяна на направено от нея дарение на дружествени дялове от „Агрея” ООД, поради набеждаването ѝ от надарения Д.  в престъпление. На проведено на 19.02.2013 г.ОС на съдружниците в „Агрея” ООД  е взето решение за изключване на съдружника Д. във връзка с което той е предявил иск по чл. 74 от ТЗ предмет на т.д. 370/2013 г. на ШОС. По направени искания за преюдициалност на споровете по описаните дела към процесния спор, настоящото дело е спирано два пъти от ШОС и с определения по възз.ч.т.д. № 715/2013 г. на ВАп.С и по  възз.ч.т.д. № 319/2014 г. на ВАп.С спирането е отменено поради липса на преюдициалност.

Направените отново с въззивната жалба оплаквания за недоказаност на иска поради връзката му със всички посочени дела съдът намира за неоснователни. Приетите на ОС решения на съдружниците за приемане на ГФО за 2010 г. и за разпределяне на дивидент за 2009 и 2010 г, които не са обжалвани в срока по чл. 74 ал. 2 от ТЗ, се ползват със стабилитет и законосъобразността им не може да бъде подложена на инцидентен съдебен контрол. Въпросът дали има или няма извършено документно престъпление, ако подписът за съдружника Д. върху решението за приемане на годишния отчет за 2010 г. не е негов, не рефлектира върху извода на съда, по настоящия спор, който се основава на влязло в сила решение и обявен в Търговския регистър ГФО за 2010 г. Без значение е и предявения иск по чл. 227 б”б” от ЗЗД с който се претендира отмяна на дарените на Д. 25% от дружествените дялове в „Агрея” ООД. Заради сигурността в търговския оборот в чл. 8 от Закона за търговския регистър изрично е посочено, че заличаването на вписване има действие само занапред. Висящите дела по предявени искове с правно основание чл. 74 от ТЗ касаят решения на ОСС за изключване на всеки от съдружниците, взети след проведеното на 12.01.2012 г. решение за разпределяне на дивиденти, поради което са ирелевантни за спора. Материалноправно легитимирана страна по иск за дивидент е съдружник, който е имал това качество към годината на реализиране на печалбата и на вземане на решението за на разпределянето ѝ като дивидент. Установената процесуалната незаконосъобразност при провеждане на ОС на 12.01.2012 г, поради несвоевременно му уведомяване е санирана, след като решението  не е обжалвано в срока по чл. 74 ал. 2 от ТЗ. По делото е назначена и приета ССЕ, която е констатирала отчетена печалба за 2009 и 2010 г. на дружество”Арея” ООД. Приети са годишни счетоводни отчети за двете години, видно от обявяването им в ТР и е взето решение на общото събрание за разпределянето и като дивидент, съобразно дяловото участие на всеки от съдружниците. Счетоводно по партидата на всеки от тях е отразена сумата на дивидента, както и плащане на данък върху нея. Салдото по счетоводна сметка 425 „Задължения за съучастия” аналитична сметка „С.Д.” е в размер на 95 000 лв. към 31.12.2012 г. и е непроменено към датата на проверка на експертизата. Поради изложеното предявеният иск с правно основание чл. 133 ал. 1 от ТЗ е основателен и доказан по размер.

Поради еднаквия краен резултат първоинстанционното решение следва да се потвърди.

На въззивника „Агрея”ООД съдебни разноски за тази инстанция не се дължат предвид неоснователността на жалбата. На С.Д. следва да се присъдят извършените съдебни разноски за тази инстанция в размер на платеното адвокатско възнагражение от 4 056 лв. Възражението за прекомерност е неоснователно. Размерът им изчислен съобразно чл. 7 ал. 2 т. 4 от Наредба№1/2004 г. за минималните размери за адвокатските възнаграждения и съобразен с чл. 78 ал. 5 ГПК вр. с §2 от ДР към Наредба№1/2004 г, е с 1/3 по- нисък от предвидения минимум.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 121/05.11.2014 г. постановено по т.д. 337/2013 г. на Шуменския окръжен съд.

ОСЪЖДА „Агрея” ООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен бул”Преслав” №12 ет. 3 ап. 5 ЕИК 127576320 да плати на С.В.Д. ***,  ЕГН ********** сумата 4 056 лв. представляваща съдебни разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл. 280  ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :