О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 185

 

                                             гр.Варна,   17 .03.2016 г.

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, трети състав, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

         ДАРИНА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от Д. Маркова в.т.д. № 113 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на ЕТ „ИРА-Й.П.”***, представлявано от Й.П., срещу решение № 73/17.11.2015г., постановено по т.д. № 24/2015г. по описа на ОС – Разград, в частта с което ЕТ „ИРА-Й.П.” е осъден да заплати на „РЕФЛЕКС-83” ЕООД гр. Дулово сумата от 3 337,60 лв. разноски по делото.

След като разгледа книжата по делото и извърши проверка за редовността на въззивната жалба и постъпилия по същата писмен отговор, съдът установи следното:

Въззивната жалба на ЕТ ИРА-Й.П. *** е депозирана в срок. Въззивникът навежда доводи за незаконосъобразност и необоснованост на решението в частта за разноските. Иска решението да бъде отменено в тази му част, респ. искането на „РЕФЛЕКС-83” ЕООД гр. Дулово за присъждане на разноски да бъде оставено без уважение.

Съобразно гореизложеното ВАпС прави следните правни изводи:

Вземането за разноски има самостоятелен характер и законодателят е уредил специален процесуален ред за защита срещу решението в частта за разноските – чл. 248 ГПК, който не се припокрива с реда за защита срещу решението по съществото на спора. Когато неправилното произнасяне по отговорността за разноски не е свързано с неправилно произнасяне по предявените искове, страната следва да поиска изменение на решението в частта за разноските по реда на чл. 248 ГПК. По този процесуален ред следва да бъдат разгледани и възраженията на страната за неправилност. Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил процесното решение. Определението на съда по молбата по чл. 248 ГПК подлежи на обжалване по реда на чл. 248, ал.3 ГПК - по реда за обжалване на решението. Горната инстанция може да измени определения размер на разноските евентуално в производството по частната жалба. Самостоятелна възможност за обжалване на решението в частта за разноските не е предвидена, поради което не е допустимо въззивната инстанция да изменя обжалваното решение в частта за разноските, когато не обезсилва или отменя решението по предявените искове и не е проведено производство по чл. 248 ГПК.

 На посоченото основание производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на РОС за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по обективираните във въззивната жалба оплаквания срещу постановеното решение  в частта за разноските.

         Водим от горното, съдът

        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.т.д. № 113/16 г. по описа на АС - Варна.

ВРЪЩА  делото на РОС за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

                                                                              2.