О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …156………/   05.      03.2014 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание на  05.03.2014г. в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. П.

ЧЛЕНОВЕ: М. Н*

А. Б*

         

Като разгледа докладваното от съдия В. П. ч.в.т.д. № 117/2014год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 613а, ал. 3 ТЗ.

Образувано е по подадена частна въззивна жалба от Ю* Б* АД-гр. София срещу определение № 266/21.01.2014г., постановено по т.д. № 1696/2013год. по описа на ОС – Варна, с което е отхвърлена молбата на кредитора Ю*Б* АД, настоящ частен жалбоподател, на осн. чл. 638, ал. 3 ТЗ, за продължаване на индивидуалнопринудително изпълнение по изп.д.№ 20127180403558 на ЧСИ с рег.№ 718 на КЧСИ.

Съдът, след като извърши проверка за редовност на жалбата, установи, че ОС – Добрич не е извършил размяна на книжата по см. на чл. 263, ал. 1 ГПК, поради което делото следва да му се върне за изпращане на преписи от частната жалба на длъжника за отговор.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 117/2014 год. по описа на АпС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС - Варна, за изпращане на преписи от частната въззивна жалба, подадена от Ю* Б* АД-гр. София на длъжника за отговор.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната въззивна жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: