О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

196………..

 

гр.Варна, 21.03………. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

    ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 117 по описа на ВАпС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-776/08.02.2016 година от „СТАН-1” ЕООД, ЕИК-****, със седалище и адрес на управление: с.Василево, ул.”В*”, 2, общ. Ген.Тошево, представлявано от С* Р*С*, срещу определение No-64/26.01.2016 година, постановено по в.ч.гр.д.41 по описа за 2016 година на Окръжен съд Добрич, с което е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, поради което моли за отмяната му и за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.ч.гр.д.41 по описа за 2016 година на Окръжен съд Добрич е образувано по жалба от „СТАН-1” ЕООД срещу определение No-250/02.09.2015 година, постановено по гр.д.350 по описа за 2014 година на Районен съд Генерал Тошево, с което е оставено без уважение искането на „Стан-1” ЕООД , с.Василево, община Генерал Тошево за допускане на обезпечение на предявени искове срещу К.Г.Г. и В.Г.Г.,*** с правно основание чл.124, ал.1 ГПК и искове за отмяна на вписване по чл.537, ал.2 ГПК вр. чл.88 и чл.90 ЗКИР, чрез налагане на обезпечителна мярка „недопускане на вписвания в Общинска служба Земеделие „Генерал Тошево” и разплащателна Агенция Добрич, по отношение на описаните имоти.

Производството по гр.д.350 по описа за 2014 година на Районен съд Генерал Тошево е образувано по предявени искове от „СТАН-1” ЕООД срещу К.Г.Г. и В.Г.Г. за установяване съществуването на облигационно правоотношение по договор за аренда и отмяна на извършеното вписване.

С молба от 14.08.2015 година ищецът „СТАН-1” ЕООД е поискал допускане на обезпечение на предявените искове, чрез налагане на обезпечителна мярка „ограничаване на всички вписвания”.

С определение No-250/02.09.2015 година, съдът е оставил без уважение направеното искане.

От приложеното ч.гр.д.606 по описа за 2015 година на Окръжен съд Добрич е видно, че същото е образувано по жалба вх.No-5915/18.09.2015 година от „Стан-1” ЕООД срещу определение 250/02.09.2015 година, постановено по гр.д.350 по описа за 2014 година на Районен съд Генерал Тошево, като с влязло в сила определение No-880/07.10.2015 година определението е потвърдено.

Налице е идентичност на обективните и субективни предели на двете жалби, тъй като и двете касаят един и същ акт – определение No-250/02.09.2015 година, поради което настоящето производство се явява такова без предмет и следва да бъде прекратено като недопустимо.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение No-64/26.01.2016 година, постановено по в.ч.гр.д.41 по описа за 2016 година на Окръжен съд Добрич, с което е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: