О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   201/23.03.                                               2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и втори март                                           година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                              М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. №  118 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

                Образувано е по подадена частна жалба от „ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”* ш*” 127А против определение № 4136/08.12.2015 г.  на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. 1761/2015г., с което на осн.чл.129 ал.3 ГПК е прекратено производството по делото, като е върната обратно нередовната молба вх.№ 33 385/09.11.2015г. на подателя „ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД. Счита определението за незаконосъобразно, поради което моли за неговата отмяна. Неправилно първоинстанционният съд е приел, че предявената искова претенция по чл.517 ГПК за прекратяване на търговско дружество без правоприемник не може да бъде разгледана без да са изпълнени изискванията по чл.5 ал.10 от КСО и чл.77 от ДОПК, тъй като прекратяването на исковата молба не означава, че непременно ще се стигне до прекратяване на търговското дружество. Искът може да бъде отхвърлен, да бъде оттеглен или на бъде направен отказ от него, може страните да постигнат спогодба, в които хипотези законът не изисква представяне на уведомление по чл.5 ал.10 КСО и чл.77 ДОПК.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Предявен е иск с правно основание чл.517 ГПК.

          С определение № 3883/11.11.2015г. съдът е указал на ищеца, че искова молба за прекратяване на търговско дружество без правоприемник не може да бъде разгледана без да са изпълнени изискванията по чл.5 ал.10 от КСО и чл.77 от ДОПК, поради което го е задължил в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за уведомяване на НАП и НОИ за предявения иск за прекратяване на търговското дружество.

          Съобщението за това определение на съда е получено на 23.11.2015г. и в законоустановения срок не е изпълнено, предвид на което съдът е постановил обжалваното прекратително определение.

          С предявяване на иска по чл.517 ГПК кредиторът – ищец упражнява потестативното си  право за прекратяване на търговското дружество и откриването на производство по ликвидация, като способ за събиране на задължението по реда на чл.266 и сл. ТЗ. Положителното решение на съда по заявения иск, с което се прекратява дружеството, подлежи на вписване на осн.чл.14 от ЗТР във вр. пар.2 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до ТР, след което се открива производство за ликвидация. Вписването на решението в ТР е законова последица и изискване за отпочване на процедурата по ликвидация. Съгласно нормата на чл.5 ал.10 от КСО при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване или заличаването подлежи на вписване в търговския регистър, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на решението, съответно за вписването в търговския регистър, освен в случаите на служебно заличаване по реда на чл.17а  ал.6 от ТЗ.  Касае се за решението за заличаване, което се постановява след проведеното производство по ликвидация.

Съгласно обаче нормата на чл.77 от ДОПК при прекратяване на ЮЛ – търговец той или заявителят уведомява ТД на НАП по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване  на подлежащото на вписване обстоятелство, като ТД на НАП издава удостоверение за уведомяването, което се прилага към внесеното заявление за вписване и е условие за разглеждането му. При предявяване на иска  по чл.517 ГПК това уведомление до НАП следва да бъде приложено към исковата молба, предвид на което настоящият състав намира, че правилно първонистанционният съд е дал указания за представяне на изискуемите доказателства за уведомяване на НАП за предявения иск за прекратяване на търговското дружество. Констатираното по делото  неизпълнение на указанията на съда  се явява предпоставка за прекратяване на производството по делото по реда на чл.129 ал.3 ГПК.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л    И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”* ш*” 127А против определение № 4136/08.12.2015 г.  на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. 1761/2015г., с което на осн.чл.129 ал.3 ГПК е прекратено производството по делото, като е върната обратно нередовната молба вх.№ 33 385/09.11.2015г. на подателя „ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :