О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

190  /Варна, 13.03.2015

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*ЛЯН

                      ЧЛЕНОВЕ: М* Н*ВА

А* Б*ОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б* в.ч.т.д.№ 119/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.657, ал.4, т.1 ТЗ вр. чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от А.Н., Х.С., М.К. и «М*С* БВ» , представлявани от адв. А.Д. против определение  № 4981/23.12.2014 год. , постановено по т.д.№ 865/2009 год. по описа на ОС – Варна, с което е отказано освобождаването на  Т.П.Н. како постоянен синдик  на «М* Б* СИЙ Р*» ООД –  в несъстоятелност, на основание чл. 657, ал.2 ТЗ.

Въззивният съд, в изпълнение на правомощията си за служебна проверка на  допустимостта на предприетото обжалване, констатира, че жалбата е предявена в срок, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същата е допустима.

Препис от частната жалба е надлежно връчен на синдика, който е депозирал писмен отговор вх.№ 4272/2015 год.

За да се произнесе по съществото на спора, съдът съобрази следното:

Обжалваният съдебен акт е с правно основание чл. 657, ал.1 и ал.2 ТЗ и е постановен по молба на кредитори, обоснована с конкретно посочени виновни и безвиновни основания за прекратяване на мандатните правоотношения със синдика.

1. По твърдяните основания за освобождаване на синдика по чл. 657, ал.1, т.3 ТЗ вр. чл. 655, ал.2 ГЗ:

Съдът по несъстоятелност е сезиран с изрична молба за освобождаване  на синдика, поради твърдения за наличие на обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в неговото безпристрастие – чл.655, ал.2, т.5 ТЗ.  Поддържа се, че синдикът е действащ адвокат и партнъор в АД „Й*, В*, Н.”, чиито клиент е „Б* П* Б*” АД.

По делото не са представени доказателства за възложени и престирани услуги по смисъла на  чл. 24 ЗА от АД в полза на кредитора „Б*П* Б*” АД. С оглед на изложеното, твърдяното безвиновно основание за прекратяване на правоотношението не е налице.

2. Неоснователни са и твърденията, основани на допуснато нарушение по чл. 663а ТЗ.  Сключването на задължителна застраховка „Професионална отговорност на синдика” съставлява условие за встъпване  в длъжност, за което съдът по несъстоятелността следи служебно във всеки един етап на производството. По делото са представени доказателства, че към настоящия момент са изпълнени изискванията на чл. 663а ТЗ – така сертификат № 3424140300RO1544 към застрахователна полица за срок на застрахователно покритие от 15.10.2014 год. до 14.10.2015 год. Следователно - изпълнени са абсолютните изисквания на закона за заемане на длъжността.

3. По твърденията за наличие на предпоставките за освобождаване на синдика в хипотезата на чл. 657, ал.2 ТЗ:

Като се имат предвид последиците от прилагане на разпоредбата на чл.657, ал.2 ТЗ, а именно: освободеният по този ред синдик не може да бъде назначаван за такъв (чл.655, ал.2, т.8 ТЗ), следва да се приеме, че неизпълнението на задълженията на синдика по чл.658 и следв. ТЗ, заради  което той може да бъде освободен по реда на чл.657, ал.2 ТЗ, трябва да бъде особено съществено и лошо, системно или трайно, със значителни неблагоприятни последици за развитието на производството по несъстоятелност и за състоянието на дружеството. Пак по същите аргументи, втората хипотеза на разпоредбата - застрашаване интересите на кредитора или длъжника, трябва да бъде прилагана в случаите, когато с действията или бездействията си синдикът сериозно, съществено и реално накърнява интересите на кредиторите при удовлетворяване на вземанията им, при попълване масата на несъстоятелността, както и тези на длъжника, или препятства своевременното реализиране на тези интереси, в резултат на което се обезмисля процедурата по несъстоятелността.

С оглед на горепосочените принципи, съдът приема, че не са налице основания за освобождаване на назначения синдик по следните съображения:

-осъществяването на опис по чл. 652 ТЗ е задължение на синдика, което следва да се осъществи в 3-дневен срок от встъпване в длъжност. Описът е част от фактическите и правни действия във връзка с издирване и опазване на масата на несъстоятелността.

В случаите обаче, когато встъпването на синдика е съчетано с прекратяване на дейността на друг синдик, правоотношенията във връзка с удостоверяването на наличната маса и разпределението на отговорността за опазването й, се осъществяват чрез предвидения в чл. 664 ТЗ механизъм. Новоназначеният синдик не е длъжен да извършва нов опис, а „приема” наличната маса с факта на приемане на заключителния отчет на предходния синдик по реда на чл. 664, ал.4 ТЗ.  Новоназначеният синдик е длъжен да извършва единствено допълнителен опис, в случай, че са налице предпоставките на чл. 653, ал.3 ТЗ. Такива в настоящото производство не се твърдят.

- по делото не са наведени твърдения за допуснати липси и разпиляване на имущество от масата на несъстоятелността. Обстоятелството, че „поне за 24 часа” обектите в Бяла са останали без охрана не може да обуслови освобождаване на синдика при условие, че допуснатото бездействие има инцидентен характер и не е довело до ощетяване на масата на несъстоятелността;

- На основание чл. 729, ал.4 ТЗ одобрената сметка за разпределение се изпълнява от синдика. Задължението на синдика по предаване на сумите по разпределението не е опосредено от даването на нарочно разрешение от съда по несъстоятелността. Не намира опора в закона и изчакването и предоставянето на банкови  сметки  от всички кредитори.   Независимо от изложеното обаче, забавата на синдика е осъществена въз основа на изрично разпореждане от съда по несъстоятелността, обективирано в акт № 11780/11.11.2014 год. Синдикът е обвързан от актовете  на съда по несъстоятелност, поради което в конкретната хипотеза не може да бъде освободен по реда на чл. 657, ал.2 ТЗ. Предприел е действия по предаване на разпределените суми своевременно след постановяване на определение № 4522/21.11.2014 год. на съда по несъстоятелността.

- не се спори по отношение на факта, че синдикът е препратил на юрисконсулта на „Б* П* Б*” АД електронно писмо, адресирано от адв. А.Д. до нейни клиенти. Коментираният e-mail датира от 05.11.2014 год. и изхожда от адв.А.Д. с адресат – кредитори в производството, нейни клиенти. Писмото обективира информация, че синдикът не е предприел стъпки към изпълнение на одобрената сметка за разпределение, тъй като се нуждае от допълнително разрешение от съда. Изразено е мнение, че действията на синдика противоречат на ТЗ. Поискани са допълнителни инструкции от клиента за последващи действия от процесуалния представител. Копие от електронното писмо е изпратено на синдика Н. на същата дата.

На 06.11.2014 год. синдикът е изпратил отговор на получения e-mail, адресиран чрез обща мейлинг листа включително и до „Б* П* Б*я” АД. Изпращането на отговора автоматично включва и изпращане на предходния email с автор адв. Д.. Към писмото са прикачени два файла, единият от които е списък с банковите сметки на кредиторите.

Препратеното писмо от адв.А.Д. съставлява кореспонденция между адвоката и нейни клиенти и е предоставено на синдика по електронен път от съставителя. Същото обаче не съдържа каквато и да е конфиденциална информация, а съдържанието му съставлява преповтаряне на многократно заявеното от процесуалния представител становище  по делото за противоправност на осъщественото от синдика бездействие във връзка с изпълнението на одобрената сметка за разпределение. Фактът на препращане  на писмото, вкл. и прикачения файл с нищо не застрашава интересите на частните жалбоподатели – негови адресати и няма вредоносен характер.  За приложението на чл. 657, ал.2, пр.2  ТЗ е необходимо реално, сериозно и съществено застрашаване на интересите на кредиторите, каквито в настоящия случай въззивната инстанция не установява.

- не е налице и твърдяното забавяне при провеждане на осребряване на недвижими активи, включени в масата. По делото са представени многобройни доказателства, сочещи на обективни причини за твърдяното бездействие.  На първо място, обективна причина е необходимостта от изготвяне на актуална оценка на обекта за осребряване, метода и условията за която са определени на събрание на кредиторите от 05.01.2015 год. Обективна причина е и необходимостта от провеждане на административната процедура по нанасяне на настъпили промени в КК, определяне и запазване на идентификатор, във връзка която е сключен договор от 25.11.2014 год. за геодезическо заснемане, последван от депозиране на заявление в СГКК- Варна с вх.№ 01-304745-08.12.2014 год. Необходимостта от осъществяване на сочените предварителни условия за същинска продажба не са оспорени от частните жалбоподатели като бланкетно се твърди забава, водеща до кумулиране на разноски в производство. 

С оглед на изложеното, осъществените от синдика действия не могат да бъдат квалифицирани като неизпълнение на вменените му задължения и нямат вредоносен характер по отношение на длъжника или неговите кредитори. 

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 4981/23.12.2014 год. , постановено по т.д.№ 865/2009 год. по описа на ОС – Варна, с което е отказано освобождаването на  Т.П.Н. како постоянен синдик  на «М* Б* С* Р*» ООД –  в несъстоятелност, на основание чл. 657, ал.2 ТЗ.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: