РЕШЕНИЕ

   № 204

               гр.Варна, 26.06.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 02.06.2015 г. в  състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА  ХРИСТОВА                                                                                   

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН П.

                                                                        КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.П.  в.т.дело № 12 по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Юнион корект” АД – гр.Варна е обжалвал решение № 886/06.10.2014 г. по т.д. № 155/2014 г. на Окръжен съд Варна, с което е отхвърлен предявеният от него иск срещу Д.П.С. ***./ сумата 149 846.58 лв - обезщетение по чл. 145 - ТЗ  за причинени на дружеството от бивш управител имуществени вреди, представляващи разликата между продажните цени на недвижими имоти по прехвърлителни сделки, обективирани в следните нотариални актове: нотариален акт № 141, том 5, per. № 15751, дело № 810/2006г. на нотариус И. М., per. №195 на НК, вписан в СВп- гр. Варна, с вх. № 31830/22.11.2006г., акт № 31, том CIII, дело № 24366; нотариален акт № 173, том IV, per. № 12695, дело № 698 на нотариус И. М. , per. № 195 на НК, вписан в СВп - гр. Варна, с вх. №  26894/14.09.2007г., акт № 7, том LXXXV, дело № 20788; нотариален акт № 68, том 2, per. № 4175, дело № 224 на нотариус Ж.К., per. № 214 на НК, вписан в СВп - гр. Варна, с вх. №7447/26.03.2008г., акт № 33, том XXII, дело №5420; нотариален акт № 95, том 2, per. № 4439, дело № 246 на нотариус Ж.К., per. № 214 на НК, вписан в Служба по вписванията гр. Варна, с вх. №а8127/01.04.2008г, акт № 45, том XXIV, дело № 5420; нотариален акт № 136, том II, per. № 6907, дело № 296 на нотариус И. М., per. № 195 на НК, вписан в СВп - гр. Варна, с вх. №10987/23.04.2008г., акт № 30, том XXXIII, дело № 8201; нотариален акт № 137, том II, per. № 6908, дело № 297 на нотариус И.М., per. № 195 на НК, вписан в СВп - гр. Варна, с вх. № 11296/25.04.2008г., акт № 87, том XXXIV, дело № 8538, по които сделки дружеството „ Юнион корект” ООД– гр. Варна, ЕИК 041065980, прекратено без ликвидация, с правоприемник „Юнион корект” АД – гр. Варна, се явява продавач, представляван от ответника в качеството на управител, и действително платените суми от купувачите на дружеството - продавач, които вреди са настъпили в резултат на действия на ответника, съставляващи направени от него удостоверителни изявления пред нотариусите, че уговорените продажни цени са изплатени изцяло от купувачите, в частта относно сумите, които не са постъпили в дружеството; 2./ законна лихва върху главницата 149 846.58лв, считано от датата на подаване на исковата молба – 24.02.2014 г. до окончателното й погасяване; и 3./ сумата 105 940.62 лв – обезщетение по чл.86, ал.1 – ЗЗД за лихви за забава върху неплатените суми, считано от датата на всяка от сделките до 22.01.2014 г., както и за сумата 8679 лв - съдебно - деловодни разноски за първата инстанция. Въззивникът моли за отмяна на първоинстанционното решение, ведно с присъждане на направените съдебни разноски по делото. Моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му.

Ответникът по жалбата – Д.П.С. *** моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на първоинстанционното решение, ведно с присъждане на разноски за въззивното производство.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Искът е погасен по давност, тъй като е заведен на 24.01.2014 г. след изтичането на тригодишния давностен срок по чл.111, б.”б” – ЗЗД, приложим относно вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, в случая – по договора за възлагане на управлението на дружеството, считано от  момента когато освобождаването на ответника като управител е произвело действие съгласно чл.140, ал.4 – ТЗ, в случая – 29.04.2009 г. -  датата на вписване на решението на ОСС за това в търговския регистър. Това е достатъчно, за да се приеме, че искът е неоснователен и същият да се отхвърли.

Окръжен съд Варна е достигнал до същите правни изводи и краен резултат, предвид което обжалваното решение следва да се потвърди изцяло, като въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

При този изход на спора в полза на ответника по жалбата се присъждат направените съдебни разноски за въззивната инстанция.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение № 886/06.10.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№155/2014 г., поправено с решение №1210/16.12.2014 г.

ОСЪЖДА „Юнион корект” АД – гр. Варна, ЕИК 201545660, ул.”Васил Друмев” №23, да заплати на Д.П.С., ЕГН - **********, с адрес ***, сумата 4000 лв – съдебни разноски за въззивната инстанция. 

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.