ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 14.01.2015 г.  в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: М*Х*

      ЧЛЕНОВЕ: В* П.

                К* Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. в.т.д.№12 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Делото е образувано по въззивна жалба на  „Ю* к*” АД – гр.Варна и насрещна жалба на Д.П.С. *** срещу решението от 06.10.2014 г. по т.д. №155/14 г. на Окръжен съд Варна, с което е отхвърлен изцяло искът на първия въззивник /ищец/ срещу втория въззивник /ответник по иска/.

Съдебният състав намира, че по насрещната жалба е събрана от ОС Варна държавна такса само от 50 лв, вместо дължимия размер от 2% върху обжалваемия интерес - 162863.60 лв, което е неправилно.

Жалбата е обаче поначало недопустима поради липса на правен интерес, тъй като с решението искът срещу ответника е отхвърлен изцяло, което е максимално благоприятно за него. Насрещна жалба може да се подаде от насрещната страна в срока за отговор на въззивната жалба, само ако с решението искът е частично уважен, в частта от него, която засяга интереса й. В случая няма част от решението, която да засяга интереса на ответника по иска, поради което отсъства правен интерес за него от обжалване на решението. Неразглеждането пък на възражението му за прихващане е по причина, че искът е отхвърлен на друго основание – поради погасяване на същия по давност. Тъй като възражението за прихващане е по характера си възражение, предявено при условията на евентуалност, то не подлежи на разглеждане от първоинстанционния съд в този случай, като съответно не може да бъде предмет и на въззивна жалба. Само ако страната беше предявила насрещен иск за вземането си, съдът би бил длъжен да го разгледа независимо от произнасянето си по главния иск, съответно решението,  ако насрещният иск бъде отхвърлен в някаква част, би могло да се обжалва от ответника по иска.

Възражението за прихващане ще подлежи на разглеждане във въззивното производство, в случай че при разглеждане на жалбата на другия въззивник - „Ю* к*” АД – гр. Варна съдът счете иска му за основателен в някаква част.

Ето защо, производството по насрещната жалба на  Д.П.С. *** следва да се прекрати поради недопустимост на същата.

Въззивната жалба на „Ю* к*” АД – гр.Варна е подадена в срок,  допустима и редовна е и производството по нея следва да продължи с насрочване за разглеждане в о.с.з. след влизане в сила на настоящото определение.

Воден от изложеното и на основание чл.267, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№12/15 г. на Апелативен съд Варна по насрещната жалба на  Д.П.С. *** срещу решението от 06.10.2014 г. по т.д. №155/14 г. на Окръжен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.