Р Е Ш Е Н И Е

91/21.04.2017 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 21.03.2017 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ        

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

           ДАРИНА МАРКОВА 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р.

СЛАВОВ  в.т.дело № 12 по описа за  2017 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 882/30.11.2016год. постановено по т.д. № 1696/2013год., Варненският окръжен съд е:

Спрял производството по несъстоятелност по търговско дело №1696/2013г. по описа на ВОС на „Ди Ес Джей – Хъневски“ ООД, ЕИК 813081736, адрес на управление гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ №35 на основание чл.632, ал.5 от ТЗ: Указал е на основание чл. 632, ал.2 от ТЗ на заинтересованите лица /длъжника или кредитор/, че в срок от 1-година от вписването на решението в търговския регистър производството може да бъде възобновено, ако молителя удостовери, че е открито достатъчно имущество или ако депозира сума в размер на поне 6000.00 лв. за покриване на текущи разноски: Освободил е назначения постоянен синдик Д. В Х.

Производстото е  образувано по въззивна жалба от Ю.Й.Х. –кредитор в несъстоятелността на „Ди  Ес Джей-Хъневски ”ООД, по т.д. № 1696/2013год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение с № 882/30.11.2016год. в частта му, с която е спряно производството по несъстоятелност. Счита решението за  неправилно- поради  противоречие с материалния закон и необоснованост. 

Оспорва извода на съда, който е спрял производството, поради непредплащане на разноските от страна на кредиторите и че не е установено имущество на длъжника, което да бъде осребрено.

Излага, че е установено имущество-идеални части от имот, находящ се в к.к. „Св.св. Константин и Елена“, който не е продаден, като синдикът не е предприел необходимите действия по осребряване на имуществото, въпреки че съдът е разрешил да се извърши продажбата. Излага, че синдикът не е предложил на купувача на публичната продан „Имо пропърти  инвестмънт“ООД, което е закупило самостоятелния обект в сградата, да закупи  и идеалната част от недвижимия поземлен имот, собственост на несъстоятелния длъжник, а е предложил на останалите съсобственици.    Освен това, длъжникът е съдружник в друго търговско дружество- „Агенция Ди Ейч“ООД, като синдикът не е предприел действия да се разпореди с неговите дружествени дялове.

 С жалбата се иска решението да бъде отменено в обжалваната част  и делото да бъде върнато за продължаване на производството по несъстоятелност на длъжника.

С писмен отговор на процесуален представител въззиваемата страна Юробанк България АД оспорва жалбата като неоснователна и иска обжалваното решение да бъде потвърдено.

Въззиваемите страни Национална агенция за приходите гр.София и „Ди Ес Джей-Хъневски“ООД /в нес./, не са изразили становище по жалбата.

 В съдебно заседание с писмено становище на процесуален представител на въззиваемата страна Юробанк България жалбата се оспорва като неоснователна и се  иска обжалваното решение да бъде потвърдено.

Въззиваемата  страна „Ди Ес Джей-Хъневски“ООД /в нес./, чрез процесуален представител, счита жалбата за основателна, каото споделя изложените в нея съображения и иска решението да бъде отменено в обжалваната част.

  Въззиваемата  страна Национална агенция за приходите гр.София  не са изразили становище по жалбата.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното, което не е спорно между страните:

С решение № 1095/02.12.2013г., постановено по т.д. № 1696/2013г. на ВОС, е обявена неплатежоспособността на „Ди Ес Джей-Хъневски“ЕООД, с решение  № 547/03.06.2014год. дружествотои е обявено в несътоятелност и е постановено прекратяване на предприятието, както и прекратяване дейността на предприятието.

В отчет от 11.11.2016тод. синдикът е посочил, че дружеството на разполага с налично имущество и с парични средства.

  Съда с определение № 2517/22.07.2016год. е указал на кредиторите да внесат сума в размер на 6 000лв., необходима за покриване на разноски по несъстоятелността,  определил е двуседмичен срок за превеждане на сумата по посочена банкова сметка, ***, че при неизпълнение делото ще бъде спряно на основание чл.632 от ТЗ.  Доказателства за плащането не са представени и съдът с обжалваното решение е спрял производството по несъстоятелност на основание чл.632 ал.5 от ТЗ.

Постановеното решение е правилно, поради следните съображения:

Спори се единствено, налице ли са предпоставките по чл.632 ал.1 ТЗ за спиране на производството по несъстоятелност. Както се изложи, в жалбата се изразява становище, че не са налице предпоставките за спиране, понеже съдът необосновано е приел, че не е установено имущество, което да бъде осребрено. Предвид наличието на имущество, не са налице предпоставките за спиране на производстввото по несъстоятелност.

Съгласно разпоредбата на чл.632 ал.5 ТЗ, разпоредбата на чл.632 ал.1-4 ТЗ се прилага, ако в хода на производството се установи, че наличното имущество е недостатъчно за покриване на разноските по несъстоятелността.

От данните по делото, се установява, че несъстоятелното дружество след 01.07.2016год. не разполага с парични средства-Доклад вх.№ 20752/21.07.16год./стр. 1292/, Отчет –вх.№ 22443/11.08.2016год /стр.1326/. Поради тази причина синдикът е поискал да бъде свикано събрание на кредиторите, което да вземе решение за изготвяне на нова оценка, метод и условия на оценка, избор на оценител и възнаграждение на същия, както и за привнасяне суми за разноски. За това и съдът с определение от 22.07.2016год. е направил извод, че са налице предпоставките на чл.629 б ТЗ и е определил сума за покриване на необходимите разноски. Видно е от материалите по делото, че съдът е постановил обжалвания акт, поради невнасяне на определената сума от 6 000лв.

Относно основателността на твърдението на жалбоподателя, за наличие на имущество, чрез което да бъдат покрити разноските по несъстоятелност.

Жалбоподателят е обосновал наличието на първата хипотеза – наличие на достатъчно имущество-56,4% ид.ч. от ПИ 10135.2569.60 находящ се в к.к. „Св.св.Константин и Елена“: 70% от дружествените дялове от капитала на „Агенция Ди Ейч“ООД.

         Относно наличието на предпоставките по чл.632 ал.5 ТЗ, настоящата инстанция съобрази следното:

Имуществото на длъжника е достатъчно, когато е налично и може бързо да се реализира, съответно да се превърне в парични средства, за да послужи за покриване на необходимите разноски в производството по несъстоятелност.

Следва да се отбележи, че посочените от жалбоподателката активи –идеални части от недвижим имот, следва да се продават от синдика по реда посочен в  чл.717 ТЗ и съобразно решение на събранието на кредиторите. От материалите по делото се установява, че след многократни опити на синдика да продаде този актив, до реализация не се е стигнало. И понеже производството по несъстоятелнот не е прекратено на някое от основанията посочени в чл.735 ал.1 ТЗ,  публичната продан на посочения актив следва да продължи, по реда на чл.717 ТЗ. А  според този ред, както се посочи,  проданта на актива следва да се извърши от синдика. Продължаването на публичната продан е свързана с разходи-за синдика, както и евентуално за вещо лице, поради което и сумите за разходите следва да бъдат предплатени.

 Следователно, за да бъде реализиран посочения от въззивницата актив, е необходимо да бъде внесена посочената от съда сума за покриване на разноските по проданта.

Относно посочените  дялове от капитала на дружество „Агенция Ди Ейч ” ООД: От една страна, по характера си това е актив, който не може бързо да се реализира и да се превърне в парични средства, за да послужи за покриване на разноските. От друга, видно от последния  обявен ГФО /който е за 2014год./, финансовия резултат е отрицателна величина, поради което и от продажбата на дяловете не биха могли да  се реализират парични средства, за покриване на разноските по несъстоятелността.

Предвид изложеното, сочените от въззивницата Ю.Х. активи не могат да обезпечат текущото разплащане на разноските. Следователно, съдът по несъстоятелността правилно е приел, че не е налице достатъчно налично имущество и е задължил заинтересованите лица да внесат необходимата сума за предплащане на дължимите във връзка с несъстоятелността разноски.

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че към момента на постановяване на настоящето решение, са налице условията, посочени в чл.632 ал.5 вр.1 ТЗ за спиране на производството по несъстоятелност.

Като е достигнал до същите правни изводи, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, относно направените изводи, които споделя.

Ето защо жалбата срещу постановения акт по чл.632 ал.5 вр.чл.629 б ТЗ с който е спряно производството по несъстоятелност е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

                                     Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 882/30.11.2016г. на Варненски окръжен съд, търговско отделение, с което е спряно производството по несъстоятелност по търговско дело №1696/2013г. по описа на ВОС на „Ди Ес Джей – Хъневски“ ООД, ЕИК 813081736, адрес на управление гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ №35 на основание чл.632, ал.5 от ТЗ.

 Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                   ЧЛЕНОВЕ :1.                       2.