О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №161

 

27.03.2017г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми март две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. в. т. д. № 120

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 ГПК, образувано по частна жалба вх. № 31970/18.11.2016г. на „ЗДРАВЕЦ ТУР ” ЕООД със седалище гр. Варна, подадена чрез адв. Р.Д. от ВАК, срещу определение № 3263/11.10.2016г., постановено по в. ч. т. д. № 1080/2016г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е върната подадена от жалбоподателя частна жалба вх. № 33064/24.06.2016г. против разпореждане № 20556/31.05.2016г. по гр. д. № 5176/2015г. по описа на ВОС, 10-ти състав.

Жалбоподателят твърди неправилност на обжалваното определение поради нарушение на процесуалния закон и необоснованост, но без да се излагат конкретни съображения и доводи за това в какво се изразяват сочените пороци на съдебния акт. Петитумът е за отмяна на определението и връщане на делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, от легитимирано лице, чрез процесуален представител, за чиято представителна власт са представени доказателства с молба от 29.12.2016г., срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал.2, изр. 1-во, предл. 2-ро ГПК, и е процесуално допустима, и е процесуално допустима.

Насрещната страна „ ПАТО ” ЕООД - гр. Добрич, представлявано в производството от адв. Е. Ф*, представя отговор по реда и в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК, с който изразява становище за неоснователност на жалбата.

В обхвата на възложената служебна проверка по чл. 269 ГПК, съответно приложим в производствата по частни жалби съгласно препращащата норма на чл. 278, ал. 4 ГПК, съдът намира, че определението на ВОС е валидно и допустимо.

След проверка на данните по делото, релевантни за предмета на спора, и като съобрази становище на насрещната страна, съставът на ВнАпС намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

 

В. ч. т. д. № 1080/2016г. по описа на Варненски окръжен съд е образувано по въззивна частна жалба вх. № 33064/24.06.2016г. на „ ЗДРАВЕЦ ТУР ” ЕООД - гр. Варна против разпореждане № 20556/31.05.2016г. по гр. д. № 5176/2015г. по описа на ВРС, 10-ти състав.

С постановено по това дело разпореждане № 2553/27.07.2016г. е констатирано, че частната жалба, по която е образувано производството, не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 2 и 4 ГПК във вр. чл. 275, ал. 2 ГПК, а именно: не са представени доказателства за заплащане на дължимата държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВОС и доказателства за представителната власт на адв. Р. Д.. Производството по жалбата е оставено без движение, като на жалбоподателя са дадени съответните изрични и ясни указания и едноседмичен срок за изправяне на констатираните нередовности, с предупреждение за последиците по чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК. Съобщение за разпореждане № 2553/27.07.2016г., ведно с препис от съдебния акт, са редовно връчени на 16.08.2016г. на адв. Д. в качеството му на лице, посочено като съдебен адресат. В рамките на срока за изпълнение на разпореждане № 2553/27.07.2016г., които е изтекъл на 23.08.2016г., както и въобще до настоящия момент, не е предприето изпълнение на дадените указания за отстраняване нередовностите на въззивна частна жалба вх. № 33064/24.06.2016г.

С оглед бланкетния характер на частната жалба, по която е образувано настоящото производство, при съобразяване на задължителния характер на указанията по приложение на процесуалния закон по т. 1 от ТР № 1/09.12.2013г. по т. д. № 1/2013г. на ВКС, ОСГТК, във вр. с препращащата норма на чл. 278, ал. 4 ГПК съдът извърши служебна проверка за правилност на определението относно допуснати нарушения на императивни материалноправни норми от първата инстанция и не констатира такива нарушения.

Посочените обстоятелства безспорно обосновават извод за правилност на обжалвания съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Така мотивиран съставът на ВнАпС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3263/11.10.2016г., постановено по в. ч. т. д. № 1080/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.