О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№______128________

гр. ВАРНА, __28___.02.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседаниеq в състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№121 по описа за 2019г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.275 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от И.А.И., чрез адв.Цветков, в качеството му на наследник на Ахмед И. Мехмедов, едноличен собственик на капитала в „АНОНС-91“ ЕООД, срещу постановеното решение №917/29.11.2018г. по т.д.№1475/2018г. на ВОС.

С разпореждане №12493/21.12.2018г. жалбата е оставена без движение за отстраняване на констатираните нередовности, част от които приподписване на подадената жалба и представяне на доказателства за надлежното упълномощаване на адв.Цветков да представлява въззивника в производството по т.д.№1475/2018г. на ВОС.

Видно от преписката по жалбата, че с молба вх.№2382/24.01.2019г.И.И., чрез адв.Димов е депозирал по делото приподписана жалба и пълномощно, въз основа на които с разпореждане №952/25.01.2019г. съдът е пристъпил към размяна на книжата по жалбата.

При проверка за редовност и допустимост на производството съдът констатира, че жалбата не е надлежно комплектована, тъй като в изпратената преписка не се съдържат приложенията към уточняващата молба вх.№2382/24.01.2019г., а именно приподписаната въззивна жалба и пълномощното на адв.Цветков. 

С оглед на изложеното, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото върнато на ВОС за администриране на жалбата, като същата се комплектова с приложенията към уточняващата молба вх.№2382/24.01.2019г., а именно приподписаната въззивна жалба и пълномощното на адв.Цветков. 

Воден от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№121/2019г. по описа на АС-Варна.

ВРЪЩА делото на ВОС за администриране на жалбата, като същата се комплектова с приложенията към уточняващата молба вх.№2382/24.01.2019г., а именно приподписаната въззивна жалба и пълномощното на адв.Цветков. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

След изпълнение на указанията, делото да се изпрати на АС – Варна за произнасяне по депозираната жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: