ОПРЕДЕЛЕНИЕ

188                                                 06.04.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  06-и април                                                             Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 122

по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на „Лийгал енд ланд сървисиз”ЕООД гр.Варна, представлявано от управителя В* Б* Ж*, чрез процесуален представител, срещу определение № 108/13.01.2017г. постановено по т.д.№ 1893/2015г.,  с което съдът е оставил без уважение молбата на жалбоподателя  за конституиране като трети лица-помагачи на страната на ищеца на лицата: Н.П.Д., Ю*Б* Д*, К* Й* Ц* и Н* Д* Ц*.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен,   поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения и се иска определението да бъде отменено и съответно да бъдат дадени указания за конституиране на третите лица помагачи на страната на жалбоподателя в качеството му на ищец.

Насрещните по жалбата страни не са изразило становище по частната жалба.

Частната жалба е  подадена в срок. При разглеждането и, съдът съобрази следното:

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба с правно основание чл.26 ал.2 ЗЗД, в евентуалност чл.79 ал.1 ЗЗД, от „Лийгал енд ланд сървисиз”ЕООД гр.Варна, представлявано от управителя В* Б* Ж*, чрез процесуален представител, срещу У.Р.С. и М.Е.С. и искане за прогласяване нищожността на продажба, обективирана в нот. акт № 51, т.1 рег.№ 1099, д. № 42/2011год. на н-с Ж.Т*, евентуално за заплащане на цената в размер на 364 800лв.

С исковата молба е направено искане на основание чл.219 ал.1 ГПК да бъдат конституирани като трети лица-помагачи на страната на ищеца на лицата: Н.П.Д., Ю* Б* Д*, К* Й* Ц* и Н* Д* Ц*. Правният интерес е обоснован, с обстоятелството, че посочените лица са последващи приобретатели на имота, предмет на процесната сделка.

 С обжалваното определение съдът  е оставил без уважение искането за конституиране като трети лица-помагачи на страната на ищеца на лицата: Н.П.Д., Ю* Б* Д*, К* Й* Ц* и Н* Д* Ц*, поради липса на правен интерес.

Определението е законосъобразно. Съобразно разпоредбата на чл.219 ал.1 ГПК, предпоставка за привличането на трето лице за участие в процеса е  третото лице да има право да встъпи за да помага, а чл.218 ГПК сочи кога едно лице има право да встъпи-ако има интерес решението да бъде постановено в полза на страната, на която ще помага.

Правото на страна в процеса от привличане на трето лице-помагач в процеса, произтича от интереса на привличащата страна, при постановяване на неблагоприятно за нея решение, третото лице да бъде обвързано от мотивите на постановено решение.  Наличието на такъв интерес има отношение към допустимостта на искането за встъпване. А такъв интерес е налице тогава, когато решението може да окаже въздействие върху правното положение на третото лице /арг.чл.223 ГПК/.  Следва да се отбележи, че решението по делото няма да рефлектира върху правната сфера на третите лица, доколкото между ищеца  и третите лица не са налице материалноправни отношения за да възникнат регресни права срещу тях вследствие на обвързващата сила на решението.

С други думи, не са налице основанията по чл.218 ГПК, даващи право на третите лица да встъпят в процеса като помагачи на страната на ищеца. Това е така, тъй като те нямат интерес решението да бъде постановено в полза на ищеца, каквото е изискването за допустимост на привличането на чл.219 ал.1 вр.чл.218 ГПК даже напротив.  В подкрепа на извода за липса на правен интерес от привличането е и  обстоятелството, че  евентуалното неблагоприятно решение по иска не би довело  до възможност на обратен иск на привличащата страна /ищеца/ срещу третите лица, каквато е целта на този институт.

Предвид изложеното, жалбоподателят -ищец няма правен интерес от привличане в процеса на посочените в исковата молба трети лица като помагачи.

Предвид изложеното, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение  № 108 от 13.01.2017 год., постановено т.д. № 1893/2015год. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на „Лийгал енд ланд сървисиз”ЕООД гр.Варна, представлявано от управителя В* Б* Ж*, за конституиране като трети лица-помагачи на страната на ищеца на лицата: Н.П.Д., Ю* Б* Д*, К* Й* Ц*и Н* Д* Ц*.

Определението окончателно.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.