О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

164     /  11. 03.2016 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

        ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Петров в.т.д.№ 123/2016 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК. Образувано е по въззивна жалба на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД гр. София срещу решение № 754/19.10.2015г., постановено по т.д.№ 314/2015 год. по описа на ОС – Варна.

След като се запозна с книжата по делото и извърши служебна проверка по редовността и допустимостта на жалбата, съдът установи следното:

Въззивната жалба е подадена в срок. Същата е била оставена без движение за внасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване. В законоустановения срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, въззивникът е представил уточнителна молба, с която е направил искане за продължаване на срока за изправяне нередовностите на въззивната жалба. С последваща молба ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е депозирал доказателства за внесена държавна такса по сметка на ВАпС. Молбата е регистриранa във ВОС на 11.12.2015г. под № 36987, с дата на пощенското клеймо 10.12.2015г.. Предвид липсата на произнасяне от администриращия съд по молбата с правно основание чл. 63, ал. 1 ГПК за продължаване срока за внасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване, не може да се приеме по категоричен начин, че указанията на съда са изпълнени в срок, респ. че въззивната жалба е приведена в съответствие със законовите изисквания в законоустановения за това срок.

Предвид изложеното по-горе, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за администриране и разглеждане на молбата за продължаване на срока за внасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване, като в случай на уважаване на същата, делото да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 123/2016 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за произнасяне по молбата на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД гр. София по чл. 63, ал .1 от ГПК, като в случай на уважаване на същата, делото да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                                  2.