О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер160/04.03.                                      ,  град Варна

 

Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение, в закрито заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В*А*

ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б* в.ч.т.дело №  124/2015 год., за да се произнесе взе предвид  следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба на И.М.В. и „А* е* А* и*г*” ЕООД – Варна срещу определение № 4950/18.12.2014 год., постановено по т.д.№ 1570/2014 год. по описа на ВОС в частта, в която е оставено без уважение искането за спиране на съдебното производство поради наличието на висящ преюдициален спор, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:
             Депозираната частна жалба е недопустима, тъй като предмет на съдебна ревизия е акт на първостепенния съд, който не подлежи на самостоятелно обжалване. Разпоредбата на чл.274, ал.1 ГПК ясно посочва кои определения на съда подлежат на самостоятелен инстанционен контрол. Отказът на съда да спре производството не прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито е предвидено самостоятелното му обжалване. Правилността на този съдебен акт се преценява при контрола за законосъобразност на решението от по-горната съдебна инстанция.

Отделно от изложеното, исковото производство по отношение на частния жалбоподател „Ай енд Ай инвест груп” ЕООД – Варна понастоящем е прекратено с влязло в сила определение от 09.02.2015 год.  Горното съставлява допълнителен аргумент за недопустимост на предявената частна жалба, тъй като частният жалбоподател „А* е* А* и* г*” ЕООД няма качеството на страна в производството, чието спиране претендира.

С оглед на изложеното, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, респ. предявената частна жалба – оставена без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната частна жалба.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 124/2015 год. по описа на АС – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: