Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№99

 

Гр.Варна, 19.04.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осемнадесети април през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 124 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТРРЮЛНЦ, образувано по жалба на „Кардам Тръст“ ООД със седалище с.Кардам, община Генерал Тошево, представлявано от управителя А П Мсрещу решение № 12 от 06.02.2019г. по търг.дело № № 393/18г. на Добрички ОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20181214154045 от 17.12.2018г., постановен по заявление вх.№ 20181214154045 по партидата на дружеството.

В жалбата се твърди че е налице пълно разминаване между мотивите на длъжностното лице от АВ при ТР и на съда в производството по чл.25 от ЗТР. Оспорва мотивите и на длъжностното лице и на съда. Излага, че единственият мотив на длъжностното лице е свързан с нередовността на връчването на изпратените по пощата книжа – че съдружниците В В, Г Би С Бне са получили лично тези документи и съмнения, че изпратените документи са били именно  предупреждения и покани. Оспорва изложеното от съда че пощенският служител не бил отразил съответните действия, които пощенският оператор е длъжен да осъществи. Твърди че позоваването на чл.44 б.Б от Общите условия е некоректно. Сочи че този текст в общите условия не задължава пощенският служител да съставя протокол или отчет, в който да отразява извършените от него посещения и действия, а само дава срокове, в които това следва да се извърши. Сочи че пощенският служител е отразил крайният резултат – писмата са непотърсени в срок.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

По жалбата съдът намира следното:

Заявление обр.А4 с вх.№ 20181214154045 е подадено от адвокат с изрично пълномощно за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в състава на съдружниците: заличаване на С Л Б, Г А Б и В П В като съдружници и вписване на А П М като едноличен собственик на капитала. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № А4 на Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър от легитимирано съгласно чл.15 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ лице.

Обхватът на проверката на длъжностното лице по регистрацията е  очертан в чл.21 от ЗТР. След проверка на това дали заявлението е подадено в предвидените за това форма и ред и дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано, задължителна част е установяване на съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона, установено от представените  към заявлението, изискуеми документи.

Представени са доказателства за взето решение на общо събрание на съдружниците от 20.11.2018г., взето решение с гласовете на съдружника М, за изключване на другите трима съдружници поради неизпълнение на задължени за внасяне на допълнителна парична вноска. Представен е протокол от 26.07.2018г., с взето решение за допълнителни парични вноски общо в размер на 120 000лв., от които сумата 40 000лв. с падеж 01.09.2018г. И двата протокола са в изискуемата съобразно чл.137 ал.4 от ТЗ форма.

Изискуеми документи в тази хипотеза на основание чл.21 ал.3 т.6 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. са поканите до съдружниците и доказателства, че поканите за свикване на общото събрание са редовно връчени и на основание т.11 - писмено предупреждение за изключване по чл.126 ал.3 от ТЗ.

Представени са покани за общото събрание на 26.07.2018г. до неучаствалите в събранието съдружници, както и доказателства за получаване на поканите от В и С Б, и върната в цялост пощенска пратка до съдружника Г Бкато непотърсена. Представени са по делото три писмени предупреждения до същите съдружници за внасяне в срок от един месец на допълнителни парични вноски. Представени са доказателства за получаване на предупреждението от С Б, и върнати в цялост пощенски пратки като непотърсени в срок от съдружниците В и Г Б. И трите покани за общо събрание от 20.11.2018г., изпратени с препоръчани пощенски пратки са върнати в цялост като непотърсени.

Обявеният в търговския регистър дружествен договор не урежда изричен способ за връчване на писмената покана за общо събрание, поради което и връчването може да се осъществи по различен начин, включително и чрез избрания от управителя – с препоръчана пощенска пратка. Въззивният съд намира, че връщането на пощенската пратка на подателя като непотърсена не може да се приравни на връчване на поканата, доколкото нито в ТЗ, нито в дружествения договор е регламентирана хипотеза на фингирано връчване на писмените покани и писмени предупреждения до съдружниците. Поради което и въззивният съд намира, че не са представени доказателства връчване на поканите за общо събрание на съдружниците и на писмените предупреждения чл.126 ал.3 от ТЗ.

Независимо от всичко така изложено, обаче след служебна справка в деловодството на Добрички окръжен съд се установи, че в преклузивния тримесечен срок от деня на събранието - 12.11.2018г. не е постъпила молба от някой от съдружниците с правно основание чл.74 от ТЗ, поради което и решенията, приети на това общо събрание са стабилизирани и не подлежат на евентуална отмяна. Съгласно трайно установената практика на АС – Варна в този случай, решенията се вписват в търговския регистър. /в този смисъл решение № 57 от 15.03.2016г. по в.търг.дело № 86/16г. по описа на ВАС/.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че обжалваното решението следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде указано на АВ – търговски регистър да впише заявените промени в обстоятелства по партидата на „Кардам Тръст“ ООД.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 12 от 06.02.2018г. по търг.дело № 393/18г. по описа на Окръжен съд – Добрич, търговско отделение и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯВА отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20181214154045 от 17.12.2018г. по заявление вх.№ 20181214154045 по партидата на „Кардам Тръст“ ООД.

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрация при АВ – Търговски регистър да впише по партидата на „Кардам Тръст“ ООД, ЕИК 203238731, промени в обстоятелства по заявление вх.№ 20181214154045. 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: