О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 175

 

                                             гр.Варна,  31.03.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на тридесет и първи март през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

                                                                                     НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. Йовчев ч.т.д. №126 по описа на съда  за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е реда на чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК *, със седалище гр.София против определение №3820/28.11.2016 г., с което е прекратено производството по т.дело №204/2016 г. по описа на ВОС, ТО, по предявените от ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД срещу Г.Я.С. – П., Я.А.П. и Т.Я.П. искове, за установяване по отношение на ответниците, че същите дължат на банката по договор за потребителски кредит рег.№ HL33562 от 28.02.2008г. следните суми: главница в размер на 277 854.72 шв.франка ведно със законната лихва върху главницата от 29.10.2014г. до окончателното изплащане; договорна лихва в размер на 62 603.86 шв.франка, за периода от 10.12.2011г. до 28.10.2014г. както и такси в размер на 2 528.64 шв.франка, за периода от 12.12.2011г. до 28.10.2014г., за които суми ищецът се е снабдил със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.дело №13577/2014г. на 7 състав на ВРС и за които вземания са извършени предхождащи заповедното производство две цесии, на осн.чл.422 вр.чл.415 ГПК.

Жалбоподателят излага, че въпросът относно това, дали банките могат да се ползват от облекчения ред на чл.417 от ГПК, в случаите когато са придобили вземането след цесия от лице, което не може да се ползва от този ред, може да се повдига само в производството по обжалване на разпорежданията за незабавно изпълнение, но не и в случаите, при които спорът вече е пренесен пред исковия съд. Твърди, че разполага с надлежната материална и процесуална легитимация да предяви иска по чл.422 от ГПК и да получи защита по него от съда. Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Постъпила е и частна жалба вх.N 2598/30.01.2017 г. против определение №3820/28.11.2016 г., в частта с която ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД е осъдена да заплати на ответниците адв.възнаграждение по чл.38, т.2 вр.чл.36, ал.2 ЗА в размер на 19 275 лева, на основание чл.78, ал.4 ГПК.                                   

Подадени са и частни жалби от адв. Р.Д., като  пълномощник на Г.Я.С. – П., Я.А.П. и Т.Я.П.,***       против определение N 314/31.01.2017 г., постановено по т.д. №204/2016г. по описа на ВОС, ТО, в частта с която е оставена без уважение молба вх.№209/05.01.2017г. на адв.Р.Д.Д., пълномощник на ответниците по т.дело №204/2016г. по описа на ВОС, за изменение на определение №3820/28.11.2016г. по т.дело 204/2016г. на ВОС, в частта за разноските, с присъждане на адв.възнаграждение по чл.38, ал.2 вр.ал.1, т.2 от ЗАдв за всеки един от представляваните ответници, на основание чл.248 ГПК.                   

След проверка редовността на жалбите, съдът констатира следното:   

С разпоредбата на чл.248 ГПК, законодателят е предвидил възможността заинтересованата страна да поиска изменение на присъдените разноски. Вземането за разноски има самостоятелен характер и законодателят е уредил специален процесуален ред за защита, който не се припокрива с общия ред за защита. Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил процесното решение или определение.                                  

Настоящият състав намира, че частна жалба вх.N 2598/30.01.2017 г. против определение №3820/28.11.2016 г., в частта с която ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД е осъдена да заплати на ответниците адв.възнаграждение по чл.38, т.2 вр.чл.36, ал.2 ЗА в размер на 19 275 лева, на основание чл.78, ал.4 ГПК, представлява по същество молба по чл.248 ГПК, която следва да бъде разгледана от компетентния съд преди произнасяне по останалите постъпили жалби.

Обстоятелството, че първоинстанционният съд се е произнесъл по молбата на насрещните страни за изменение на определението в частта за разноските не изключва задължението на съда да се произнесе по допустимостта, съответно основателността на постъпило искане и от другата страна за изменение на първоначално постановения от него акт, касаещ присъдените разноски.

Предвид изложеното по-горе производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на ВОС за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по обективираните в частна жалба вх.N 2598/30.01.2017 г., оплаквания касаещи определението за прекратяване в частта за разноските.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. №126/2017 г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Варна за произнасяне по молбата по чл.248, ал. 1 от ГПК, обективирана в частна жалба вх.N 2598/30.01.2017 г. на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (стр.19 от ч.т.д. №126/2017 г. на ВАпС), след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: