О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…147…/Варна, 11.03.2019

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                             ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 126/2019 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от «БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ» АД против определение № 40/21.01.2019 год., постановено по ч.т.д.№ 391/2018 год. по описа на ДОС.

Съдът съобрази, че обжалваният съдебен акт има характеристиките на определение по чл. 679 ТЗ, с което съдът е оставил без уважение искане на «БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ» АД за отмяна на решения на събранието  на кредиторите в производството по несъстоятелност на «ХИЛ СИТИ» АД – Търговище, проведено на 18.12.2018 год.

Депозираната частна жалба е недопустима.

Обжалваното определение по чл. 679 ТЗ не е сред изрично посочените в разпоредбата на чл. 613а, ал. 1 ТЗ актове, за които законът е предвидил възможност за обжалване, нито обжалваемостта на акта може да се мотивира с разпоредбата на чл. 613а, ал. 3 ТЗ, която предвижда възможност за обжалване на онези определения на съда по несъстоятелността, за които са налице критериите по чл. 274, ал. 1 ГПК. Определението по чл. 679, ал. 4 ГПК не е преграждащо, тъй като с него окръжният съд се произнася по искане на длъжник или кредитор за отмяна на конкретно решение на Събранието на кредиторите, поради което същото не осуетява по-нататъшното развитие на делото относно производството по несъстоятелност. Не е предвидена изрично и възможността за обжалване на определение от този вид, както в разпоредбата на чл. 679 ТЗ, така и в останалите разпоредби на закона. В идентичен смисъл и трайната практика - Определение № 622 от 30.11.2017 г. на ВКС по ч. т. д. № 2038/2017 г., I т. о., ТК; Определение № 676 от 10.10.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 3663/2013 г., I т. о., ТК

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената частна жалба.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 126/2019 год. по описа на ВАпС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: