О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                 

 174

 

                 гр.Варна, 14.03.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на четиринадесети март през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: П* Х*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* в.т.д. № 127 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от Д* К* и В* Х* в качеството им на изпълнителни директори на „П* и* б*”АД, гр.София против определение № 27/16.01.2014г. по т.д. № 362/13г. на ШОС, с което е оставена без уважение молбата на частните жалбоподатели за отмяна на наложената им с протоколно определение от 10.12.2013г. по т.д. № 362/13г. на ШОС, на осн. чл.92а ГПК глоба в размер на 200лв.

    В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Считат , че кредитното досие на С.С. е представено в неговата цялост. Последната не е посочила, въпреки указанията на ШОС, кои точно документи не се съдържат по представеното от банката кредитно досие. Молят за отмяна на обжалваното определение.

    ВнАС прецени следното:

    Производството по т.д. № 362/13г. на ШОС се развива по подадена искова молба от „П* и* б*” АД против С.С.  с правно осн. чл.422 вр. чл.415 ГПК.

    С протоколно определение от с.з. на 10.12.2013г. ШОС е наложил на законните представляващи „П* и* б*”АД В* Х* и Д* К* глоба в размер на 200 лв., на осн. чл.91 ГПК. В мотивите си ШОС е изложил, че глобата се налага, поради неизпълнение задължението на ищеца да представи във второ поредно съдебно заседание изискано с разпореждане на съда кредитно досие, което отново е довело до отлагане на делото.

    ВнАС прави следните изводи:

    Констатираното от ШОС нарушение покрива фактическия състав на чл.89,т.2 ГПК – налагане на глоба при неизпълнение разпорежданията на съда и чл.92а ГПК – което е довело до отлагане на делото за ново заседание. Разпореждането на съда за представяне на кредитно досие е насочено спрямо ищеца в производството – „П* и* б*”АД и е дадено с определение №379/05.09.2013г. по т.д. № 362/13г. и с протоколно определение от с.з. на 19.11.2013г. по същото дело.

    Целта на института на глобата в гражданското съдопроизводство е да дисциплинира страните за придържане към дължимото поведение спрямо участниците в това производство, вкл. съда и насрещната страна. Кое лице може да бъде санкционирано се определя от процесуалния закон, предвид неизпълнение на съществуващо за него задължение по закон, разпореждане на съд или съобразно добрите нрави. И не може този кръг да бъде разширяван спрямо други лица по усмотрение на съда. В конкретния случай разпореждането на ШОС за предприемане на определени действия /представяне на кредитно досие/ е насочено спрямо страна в процеса – ищеца , а именно „П* и* б*” АД. Изрично чл.92а ГПК предвижда, че страната, която причини отлагане на делото, понася независимо от изхода му разноските за новото заседание и заплаща глоба в размерите по чл.91 ГПК. Следователно налагането на глоба на физически лица предвид качеството им на изпълнителни директори на юридическото лице, което е страна в процеса , е постановено в нарушение на закона и следва да се отмени. 

    Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ  определение № 27/16.01.2014г. по т.д. № 362/13г. на ШОС, като вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

    ОТМЕНЯ определение от с.з. на 10.12.2013г. по т.д. № 362/13г. на ШОС, с което на Д* К* и В* Х*, в качеството им на изпълнителни директори на „П* и* б*”АД, гр.София, е наложена глоба в размер на 200лв.

    Определението е окончателно.

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ЧЛЕНОВЕ: