О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   176                                19.03.  2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на осемнадесети  март                                                 година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 127 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Хил сити“ АД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, ул.“Цар Иван-Асен І“, представлявано от изпълнителния директор Цанко Недков Димитров против протоколно определение на Добричкия окръжен съд, постановено в открито съдебно заседание от 18.01.2019г. по т.д. № 391/2018г., с което производството по делото по подадената от дружеството жалба, чрез процесуалния му представител адв. Д.Я., срещу решения на Общото събрание на кредиторите от 18.12.2018г., е прекратено поради констатирана от съда нейна недопустимост, предвид назначения по делото особен представител на дружеството длъжник и липсата на представителна власт по отношение на дружеството на жалбоподателя.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от адв.М.З.Т., като процесуален представител на „Еустома“ ЕООД, гр.Ботевград – кредитор с прието по смисъла на чл.693 ТЗ вземане и единственият кредитор, предплатил през 2015г. разноски за производството, в което е изразено становище за недопустимост на жалбата като подадена от лица без представителна власт по отношение на длъжника както към момента на провеждане на събранието на кредиторите от 18.12.2018г., така и към момента на подаване на самата жалба. Моли съда да остави в сила обжалваното определение.

          Постъпило е и писмено становище от адв.П.И.Т. *** в качеството му на процесуален представител на „Инова Инвест“ АД, ЕИК *, гр.Варна – кредитор в производството по несъстоятелност, в което са изложени доводи за недопустимост на подадената частна жалба  поради липсата на представителна власт на жалбоподателя. Аргумент за това е обстоятелството, че през 2013г. двама от членовете на Съвета на директорите са напуснали  по тяхно изрично писмено искане и са заличени като такива, а на тяхно място няма избрани нови. Ето защо счита, че няма орган на управление на „Хил Сити“ АД / в несъст./, който надлежно да е упълномощил адв.Д.Я.. Иска се от съда да остави в сила обжалваното определение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна и следва да бъде уважена по следните съображения :

С решение № 7/18.02.51г. по т.д. № 53/13г. на ТОС „Хил Сити“ АД е обявено в несъстоятелност, с произтичащите от това законни последици по чл.711 ТЗ.   Дружеството е с едностепенна система на управление. От 11.07.2013г. Съветът на директорите се състои от един член – Цанко Недков Димитров, чийто мандат е изтекъл на 20.01.2018г.

          С определение № 463/20.09.2018г. съдът по несъстоятелността е назначил особен  представител на длъжника след констатация за липса на негови представителни органи, както и на противоречие в интересите на представител и представляван. С определение по в.ч.т.д. № 668/18г. Варненският апелативен съд, в производство по чл.255 ГПК, е уважил жалбата за бавност на адв.Д.Я. и е определил срок на ДОС за  предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на подадената от „Хил Сити“ АД частна жалба против определение № 528/12.10.18г. на ДОС по т.д. № 123/18г., включващи по преценка на съда определяне на конкретен адв. за назначения от съда особен представител. Така уважената жалба за бавност не съставлява задължително указание на горната инстанция за назначаване на особен представител на длъжника, каквато интерпретация се съдържа в становищата на кредиторите.

          Трайна и безпротиворечива е съдебната практика, че с влизане в сила на решението по чл.711 ТЗ не настъпва абсолютно прекратяване на правомощията на неговите органи. Те остават да съществуват в латентно състояние и с ограничен обем правомощия, като и след настъпване на последиците по чл.711 ал.1 т.3 от ТЗ те могат да извършват лично или чрез упълномощено от тях лице всички процесуални действия, които не са изрично предоставени от закона на синдика. Безспорно част от тези процесуални правомощия е и осъществяването на процесуално представителство по отношение на дружеството.  В случай на липса на представителни органи съдът назначава особен представител.

          В  процесния случай не може да бъде направен извод за липса на представителни органи на дружеството. Цанко Димитров е вписан в ТР като представляващ „Хил Сити“ АД през 2013г. Последващото вписване намаляване на членовете на Съвета на  директорите и изтичане на мандата  му не отменят представителните му правомощия. Определението на съда по несъстоятелността за назначаване на особен представител също не дерогира това му право, произтичащо от закона. Като представляващ „Хил Сити“ АД / в несъст./ Цанко Димитров е упълномощил адв.Д.Я. изрично с правото да представлява дружеството пред всички съдебни инстанции във връзка и по повод  искането за отмяна на решения на ОС на кредиторите, проведено на 18.12.18г. При това положение незаконосъобразно първоинстанционният съд е приел, че жалбата срещу решението на СК е подадена от лице без представителна власт. Това налага отмяна на обжалваното определение и връщане на делото за разглеждане на жалбата по същество.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л   И   :

 

          ОТМЕНЯ протоколно определение на Добричкия окръжен съд, постановено в открито съдебно заседание от 18.01.2019г. по т.д. № 391/2018г., с което производството по делото по подадената от „Хил Сити“ АД / в несъст./  жалба, чрез процесуалния му представител адв. Д.Я., срещу решения на Общото събрание на кредиторите от 18.12.2018г., е прекратено поради констатирана от съда  недопустимост.

          ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :