РЕШЕНИЕ

   № 41/25.02.2016 г.

               гр.Варна, 24.02.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 02.02.2016 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 13 по описа за  2016  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Постъпила е въззивна жалба от „Ему” АД - с.Разбойна, Община Търговище против решение № 767/21.10.2015 г. по т.д.№ 2149/2014 г. на Окръжен съд Варна-ТО, с което е отхвърлен искът му срещу „Академика Инвест” АД - гр. Варна с правно основание чл. 71 - ТЗ за приемане, че ищецът има качеството на акционер в ответното дружество /”Академика Инвест” АД/ с 12887000 бр. обикновени поименни акции с право на глас от клас Б, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.72 лв. Моли за отмяна на обжалваното решение изцяло и за постановяване вместо него на друго такова, с което се уважи изцяло предявеният иск по чл.124, ал.1 ГПК вр. чл.71-ТЗ, ведно с присъждане на разноските по делото. 

Ответникът по жалбата – „Академика Инвест” АД - гр. Варна моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на първоинстанционното решение, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Основното оплакване в жалбата е, че Ж К – изпълнителен член на Съвета на директорите на „Академика Инвест” АД - гр. Варна не бил волеизявяващ орган, еднолично бил взел решение да отправи до акционера – ищец - „Ему” АД - с.Разбойна, Община Търговище предизвестие по чл.189, ал.2 – ТЗ, и тъй като е нямал такава компетентност отправеното от същия на 08.10.2014 г. предизвестие не е породило валидно правно действие и акционерът - ищец, невнесъл дължимата част от стойността на придобитите акции, не се смята за изключен и продължава да има качеството на акционер в ответното дружество със записаните акции.

Въззивният съд намира, че задължението на акционера, направил срещу записаните акции вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите, да довнесе останалата част от тази стойност в определен в устава срок, считано в случая – от датата на увеличението на капитала, произтича от закона и от устава на АД съгласно чл.188, ал.1 – ТЗ. Ако акционерите, които са в забава, не направят дължимите вноски след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, обявено в търговския регистър, се смятат за изключени съгласно чл.189, ал.2 – ТЗ. Следователно, за да възникне задължението за плащане от акционера на останалата част от стойността на записаните акции, законът изисква само отправяне на писмено едномесечно предизвестие, а не и вземане на решение за това от орган на дружеството, в случая – от Съвета на директорите. Както беше посочено задължението за внасяне на останалата част от стойността на акциите не зависи от решението на един или друг орган на АД, а следва по силата на закона и на устава след увеличението на капитала му. Обратното би означавало мажоритарният акционер, който има мнозинство членове в СД, никога да не изпълни задължението си за довнасяне на вноските по записаните акции, тъй като доминираният от негови представители СД не би гласувал такова решение. След като СД е овластил едно лице от състава си да представлява дружеството и то е вписано като изпълнителен член в търговския регистър, това лице става волеизяващ орган в случаите, когато следва да се изпълнят от неизправен акционер на задълженията му, произтичащи от императивните норми на закона и устава.  В такъв случай  не е необходимо изрично решение или санкция от СД за предприемане от него на такива действия. СД не е волеизевяващ орган, тъй като той няма право на преценка дали акционерът да изпълни задължението си по закон и устав или не. Отправянето на писмено предизвестие до акционера, дължащ довнасяне на вноски по записаните след увеличение на капитала акции, представлява отправяне на покана за изпълнение, което е в компетеността на изпълнителния член на СД като представляващ АД. Ето защо, отправеното от същия на 08.10.2014 г. писмено предизвестие до ответника е породило валидно правно действие и акционерът - ищец, невнесъл след изтичане на дадения му едномесечен срок дължимата част от стойността на придобитите акции, се смята за изключен и няма повече качеството на акционер в ответното дружество, като губи акциите си и направените вноски, които се обезсилват и унищоват, съгласно чл.189, ал.2 и ал.3 - ТЗ. Искът по чл.71-ТЗ за обратното се явява неоснователен и следва да се отхвърли.

ОС Варна е достигнал до същите правни изводи и краен резултат, предвид което обжалваното решение, с което предявеният иск по чл.71 – ТЗ във връзка с чл.124, ал.1 - ГПК е отхвърлен, следва да се потвърди. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение съгласно чл.272-ГПК.

 

При този изход на спора в полза на ответника по жалбата се присъждат направените съдебни разноски за въззивната инстанция.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 767/21.10.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№ 2149/2014 г.

ОСЪЖДА "Ему" АД -  с. Разбойна, Община Търговище,  представлявано от Т Г Т, ЕИК 835013079, да заплати на „Академика Инвест” АД - гр. Варна, СО „Сотира 555”, № 323, вх. А, партер, представлявано от Ж Д К, ЕИК 202271874, сумата 3000 лв – съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.