ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

445 / гр.Варна, 30.06.2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на тридесети юни, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                                                                                                  

 

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д.№ 130 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 248 ГПК, образувано по молба от „Е П П” АД за изменение на решение №119/24.04.2015г. постановено по в.т.д.130 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд, в частта за разноските и служебно по почин на съда за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебното решение.

В молбата се излага, че с решение №119/24.04.2015г. постановено по в.т.д.130 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд е отменено решение №1139/ 02.12.2014 година, постановено по т.д.510/2014 година по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е признато за установено, че „С ХХ” ЕООД не дължи на „Е П П” АД сумата за разликата над 42194.86 лева до размера от 54393.71 лева, представляваща корекция на сметка за периода 28.11.2013 година до 25.02.2014 година, на осн. чл.124, ал.1 ГПК и е отхвърлен иска.

Ищецът е осъден да заплати сумата от 4568 лева представляваща част от сторените разноски, като са присъдени разноските за въззивната инстанция. Общо пред двете инстанции е направено искане за присъждане на разноски общо в размер на 16286 лева, като са представени списъци и пред двете инстанции. Моли съдът да измени решението, като присъди сумата от 16286 лева, представляваща разноски за двете инстанции.

Ответната страна „С ХХ” ЕООД, чрез процесуалния си представител е депозирал писмен отговор в срока по чл. 248, ал. 2 ГПК, в който моли да се остави молбата без уважение, тъй като няма представен списък за разноски и доказателства за реално сторени разноски. Делото не съставлява такова от фактическа сложност, поради което са налице предпоставките за намаляване на адвокатското възнаграждение и възражение е направено своевременно.

Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК е подадена от легитимирана страна, поради което е процесуално допустима. За да се произнесе по същество, съдът взе предвид следното:

Производството е образувано по предявен иск от “С ХХ” ЕООД срещу “Е П П” АД с правно основание чл.124, ал.1 ГПК с цена на иска 54393.71 лева, като в резултат на въззивната проверка искът е отхвърлен изцяло.

Представени са доказателства за заплатено адвокатско възнаграждение за въззивното производство по в.т.д.130 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд в размер на 7776 лева адвокатско възнаграждение и 243.98 лева такса, както и пред първа инстанция в размер на 7776 лева адвокатско възнаграждение и 790 лева разноски за СТЕ и свидетели.

Въззивният съд е постановил решение, с което е присъдил дължимите разноски за въззивна инстанция, като е намалил дължимото адвокатско възнаграждение до размера от 4324 лева, съобразно действителната фактическа и правна сложност, поради което не са налице предпоставки за изменение на решението в тази му част. Липсва произнасяне относно разноските за първата инстанция по отхвърления иск за разликата над 42194.86 лева до размера от 54393.71 лева, които в резултат на въззивната проверка и променения резултат са дължими и следва да се изчислят. Изчислени по двойния размер на НМРАВ са в размер на 1791.93 лева и подлежат на присъждане.

С въззивното решение се потвърждава решението на първоинстанционния съд, в отхвърлената част на иска, поради което присъденото от първоинстанционния съд възнаграждение подлежи на потвърждаване поради акцесорния си характер. Способът на „Е П П” АД да защити правата си е бил по реда на чл.248 ГПК, като това е следвало да стане пред първоинстанционния съд. Пропускайки тази възможност решението, в тази му част  може да се промени само поради промяна на резултата, каквато не е налице. По отхвърлената част за сумата от 42194.86 лева е налице формирана воля на първоинстанционния съд, поради което въззивният съд не разполага с компетентност.

Решението следва да се измени като се присъдят допълнително разноските за първа инстанция в размер на 1791.93 лева, а в останалата част молбата следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗМЕНЯ решение №119/24.04.2015г. постановено по в.т.д.130 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд, както следва: „ОСЪЖДА С ХХ ЕООД да заплати на Е П П сумата от 4568 лева разноски за въззивната инстанция и сумата 1791.93 лева разноски, на осн. чл.78 ГПК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата, в останалата и част до сумата от 16 286 лева.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: