Р Е Ш Е Н И Е

№   122/ 16.05.2016 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 06.04.2016 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ        

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

           ДАРИНА МАРКОВА 

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 130 по описа за  2016 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК.

Производстото е  образувано по въззивна жалба от ”Чернев Клима Сървис” ООД, представлявано от управителя Г.Д.Ч., чрез процесуален пълномощник–втори ответник по т.д. № 177/2015год. по описа на ОС-Силистра, срещу постановеното решение по делото, с което предявеният  от Главен публичен изпълнител при ТД на НАП -Варна иск с правно основание чл.216 ал.1 т.6 от ДОПК е уважен, като е обявен за недействителен по отношение на държавата, сключеният на 29.08.2013год. между продавача П.Н.Ч. като управител на „Чернев Клима”ООД и купувача ”Чернев Клима Сървис” ООД, представлявано от управителя Г.Д.Ч.  договор за продажба на недвижим имот, обективиран в НА № ХХХ/29.08.2013год. на н-с З.Н. и с което въззивното дружество е осъдено да заплати сумата от 4 187,50лв. разноски.

Счита решението за неправилно- постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон и поради необоснованост, по изложени подробни съображения.

Основните са срещу извода на съда, чрез който е приел, че след като са извършени множество отчуждителни сделки и не остава съответно на дълга имущество, е налице вреда по см. на чл.216 ал.1 т.6 ДОПК. Излага, че със сделката не е постигнато увреждане на публичния взискател, понеже се касае

 за възмезден договор с имуществени права на длъжника и не се стига до увеличение на пасива му. От изложеното във въззивната жалба се прави извод, че не са налице кумулативните предпоставки за уважаване на иска по чл.216 ал.1 т.6 ДОПК.

 С жалбата се иска решението да бъде отменено и постановено друго, с което предявените искове да бъдат отхвърлени.

 Насрещната страна чрез писмен отговор, изразява становище за неоснователност на жалбата, по изложени подробни съображения.


В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез  процесуален представител и оспорва от главен публичен изпълнител Венета Бончева.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното: 

Предявеният иск е с правно основание чл.216 ал.1 т.6 ДОПК.

Венета Бончева в качеството й главен публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна е  предявила иск обявяване за недействителен, по отношение на публичния взискател-държавата на сключения между „Чернев клима” ООД, към настоящия момент „Нико клима 2014”ЕООД и „Чернев клима сервис”ЕООД гр.Варна договор за покупко-продажба от 29.08.2013г по който . П.Н.Ч., в качеството си на управител на „ЧЕРНЕВ КЛИМА“ ООД, продава на „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС“ ООД, представлявано от Г.Д.Ч., своя недвижим имот, подробно описан в НА № ХХХ/29.08.2013, поправен с НА за поправка на НА за покупко-продажба на недвижим имот № ХХ/17.02.2014 за сумата 261 500лв. без ДДС. Ищецът твърди, че на 27.09.2011г., на Г.Д.Ч., в качеството й на пълномощник на „Чернев Клима“ ООД, е връчен ревизионен акт № 03251100145/21.09.2011г., който е влязъл в законна сила на 05.11.2013г., с който на дружеството са определени данъчни задължения за внасяне в общ размер на 355 910,60 лв. към 21.09.11г., както следва: ДДС: Главница: 187151.36 лв. и лихва 34 874.88 лв., ЗКПО: Главница: 3 485.56 лв. и лихва 1 197.07 лв., ЗДЗФЛ : Главница 22 219.17 лв. и лихва 6 370.77лв., ДОО: Главница: 45 135.61 лв. и лихва 17 777.66 лв. , ДЗПО-УПФ: Главница: 11 034.03 лв. и лихва 3 400.52 лв.,  ГВРС: Главница 226.70лв. и лихва 73.77лв., З0: Главница: 19 894.08 лв. и лихва 3 070.42 лв. или общо главница по РА: 289 145.51 лв. и начислена лихва до 21.09.2011г. – 66 765.09 лв.

Твърди се още, че срещу „НИКО КЛИМА 2014“ ЕООД е образувано изпълнително дело по реда на ДОПК по опис на ТД на НАП гр. Варна, офис Добрич с изискуеми и непогасени публични задължения на дружеството към 14.07.15г. в размер на 922 004.93 лв., включващи главница-ХХ3 528,27лв. и лихва-299 494,98лв.  До момента на подаване на исковата молба не са постъпили суми за погасяване на задължението.  На 09.01.2015год. е издаден втори РА, влязъл в сила на 10.02.2015год.  В ИМ се излага, че са налице предпоставките по чл.216 ал.1 т.6 от ДОПК, а именно: -връчена заповед за ревизия, преди сключване на сделката: - в резултат на ревизията с РА  са установени задължения в големи размери, които длъжникът не е в състояние да погаси: - сключена е сделка във вреда на публичния взискател, тъй каето продавачът е намалил актива на имуществото си, поради което кредиторът не може да бъде удовлетворен от наличното.

В подкрепа на твърдението, че са налице предпоставките на чл.216 ал.1 ДОПК се сочи, че дружеството-длъжник не разполага с достатъчно активи, с които да погаси задължението си, тъй като се е разпоредил с цялото си имущество. Твърди се също, че след 05.11.2013год.- т.е. след влизане в сила на РА, първият ответник се разпорежда и с имущество, върху което е наложена възбрана с Постановление за налагане на възбрана изх. № 0122-000002/11.05.2010г. на ТД на НАП. Така, след връчване на заповедта за възлагане на ревизия, дори след влизане в сила на ревизионвния акт,  с извършени разпоредителни сделки, първият ответник се е разпоредил с цялото си недвижимо имущество, поради което не е останало съответно на дълга имущество, с което да може да се удовлетвори държавата по отношение на установените с РА задължения. По този начин е доказана нанесената вреда на държавата.  Твърди се в исковата молба, че атакуваната сделка е между свързани лица по смисъла на § 1, т. 3, от ДР на ДОПК, тъй като страни по процесната сделка са: продавач П.Н.Ч., в качеството си на управител и представител на „ЧЕРНЕВ КЛИМА“ ООД, и купувач „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС” ООД, чрез управителя Г.Д.Ч..  в качеството си на представител на „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС” ООД. Чернева е и пълномощник на „ЧЕРНЕВ КЛИМА“ ООД, като с пълномощно от 31.01.2007г. е упълномощена безсрочно да представлява „ЧЕРНЕВ КЛИМА“ ООД. Съдружници в дружеството са братята Г.Н.Ч. и П.Н.Ч., като Чернева е съпруга на Г.Н.Ч.. От изложеното, според ищеца и от представените доказателства, същият прави извод, че сделката е извършена между свързани лица.  Извършената сделка представлява разпореждане с имущество, срещу което може да бъде започнато принудително изпълнение, а по изпърлнителното делоне са постъпили суми за погасяване на публичното вземане. Тези факти, според ищеца, доказват, че сделката е сключена с намерение  да се увреди публичния взискате и да стане невъзможно държавата да събере своите задължения. Предвид изложеното, моли на основание чл.216 ал.1 т.6 ДОПК да обяви за недействителна по отношение на държавата процесната сделка, в евентуалност, се поддържа искането на основание чл.216 ал.1 т.4 ДОПК.

Ответникът „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС“ ЕООД гр. Варна, представлявано от Г.Д.Ч., чрез писмен отговор, оспорва предявеният иск и моли същият да бъдат отхвърлен, като неоснователен.

Сочи, че по безспорен начин са установени първата и третата предпоставки, визирани в чл.216 ал.1 ДОПК, а именно:-Заповедта за възлагане на данъчна ревизия № 1100053/02.03.2011год.,  по която са установени данъчни задължения на дружеството в общ размер 355 911,60лв. е била връчена на управителя на 09.03.2011год.-т.е. преди процесната сделка, както и че сделката е сключена със свързано лице-Г.Ч.. Но според ответното дружество, не е налице вторият елемент от  комулативния състав на чл.216 ал.1 т.6 ДОПК-сделката да е извършена във вреда на публичния взискател, по изложени съображения, а именно: Твърди, че в полза на публичния взискател дружеството – длъжник е предоставило обезпечение в размер общо на 243 923,87 лв. (по балансова стойност) съгласно представеното Постановление за налагане на обезпечителни мерки №12773- 21/12.10.2011г.,  което е продължение на Предварително обезпечение изх. №12773-12/15.06.2011г., вписано в АП вх.рег.13013/17.06.2011г., том VI, №141., като обезпечението включва възбрана върху недвижим имот- Апартамент 1, находящ се в гр.Варна, ул.И. Рилски 6, с обща застроена площ от 69.78 кв.м, по отношение на който е заличена ипотеката на Юнион Банк, и запор на 7 бр. МПС, като обезпечението не е по реална пазарна цена, която е доста по-висока, а по балансова стойност.

 Съдът, като взе в предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна, относно обжалваното решение.

Не е спорно, че в периода 09.03.2011г.-13.06год.на Г.Д.Ч. като пълномощник на „Чернев Клима”ООД са  връчени заповеди за възлагане на ревизия-/първата заповед е № 1100053/02.03.2011г./ на „ЧЕРНЕВ КЛИМА“ ООД, в което съдружници и управитнели са Г.Н.Ч. и П.Н.Ч.. По ревизията, образувана по Заповедта за възлагане на данъчна ревизия № 1100053/02.03.2011год.,  са установени данъчни задължения на дружеството в общ размер 355 911,60лв., а общите публични задължения към 17.05.2015год. възлизат на 922 004,93лв.  Не е спорно, че Г.Д.Ч. представляващ купувача „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС“ ЕООД гр. Варна, е съпруга на Г.Н.Ч.-съдружник и управител на продавача „Чернев Клима”ООД.

С договор за покупко-продажба от 29.08.2013г., обективиран в НА № ХХХ/29.08.13г. /стр.42/, П.Н.Ч., в качеството си на управител на „ЧЕРНЕВ КЛИМА“ ООД, продава на „ЧЕРНЕВ КЛИМА -СЕРВИС“ ООД, представлявано от Г.Д.Ч., следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор ХХХХХ.ХХХ.ХХХХ, с административен адрес гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев“ целия с площ от 666 кв.м., а по кадастрални карти 660 кв.метра, с граници както следва: 66425.501.1567, 66425.501.1572, 66425.501.1569, 66425.501.2ХХ0, ведно с построеното върху терена сграда, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор ХХХХХ.ХХХ.ХХХХ.1 и с административен н адрес. гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев“, със застроена площ от 480 км.м., а по документи за собственост 488.88 кв.м, с предназначение промишлена сграда, брой нива на обекта - едно, за сумата от 261 500 лв., без ДДС, /данъчната оценка на имота е 69 977.00лв./, изплатена при условията на Споразумение за прихващане на вземания и задължения между същите страни от 26.08.2013г. С НА за поправка на НА за покупко-продажба на недвижим имот № ХХ/17.02.2014 е извършена поправка на НА № ХХХ /29.08.2013, като след „промишлена сграда, брой на нивата обекта -  едно“ се добавя, „в която са обособени следните самостоятелни обекти: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор ХХХХХ.ХХХ.ХХХХ.1.1 предназначение на СО-друг вид самостоятелен обект в сградата, брой на нива на обекта едно, разположен на първи етаж на сградата, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сградата с идентификатор ХХХХХ.ХХХ.ХХХХ.1.2 преназначение на СО -за търговска дейност, брой на нивата на обекта -едно, разположен на първи етаж на сградата в югоизточна й част, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сградата с идентификатор ХХХХХ.ХХХ.ХХХХ.1.3, преназначение на СО - за офис, брой нива на обекта едно, разположен в източната част и на частичен втори етаж на сградата, с достъп през вътрешно стълбище.

С оглед на гореизложеното, следва да се направят следните изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл.216 ал.1 т.6, в евент. Иск по т. 4 ДОПК.

За да бъде обявена за недействителна една сделка по отношение на държавата, е необходимо да бъдат установени предпоставките посочени в  чл.216 ал.1 т.6 от ДОПК, а именно: -връчена заповед за ревизия, преди сключване на сделката: - в резултат на ревизията с РА  са установени задължения, които длъжникът не е в състояние да погаси: - сключена е сделка във вреда на публичния взискател и страна по нея е свързано с длъжника лице.

Относно изразеното становище в жалбата, срещу извода на съда, че е налице увреждане, предвид установено друго имущество на първия ответник в значителни размери, както и срещу извода, че процесната сделка е извършена между свързани лица.  Последното възражение е недопустимо, поради следното:

Както се посочи, на основание изразените становища и твърдения в исковата молба и признанията в писмения отговор на втория ответник, съдът е приел в определението си по чл. 146 ГПК и в обжалваното решение за безспорно установено, че сделката е сключена след връчване на заповедта за възлагане на данъчна ревизия, в резултат на която са установени публични задължения, както и че е сключена със свързано с длъжника лице по см. на чл. 216, ал.1,т.6 ДОПК.

Направеното за първи път във въззивната жалба възражение, което по своя характер е по основателността на иска, че сделката не е между свързани лица, е преклудирано /чл.266 ал.1 ГПК/ и следва да се остави без разглеждане. В допълнение следва да се отбележи, че освен че е   недопустимо, разгледано по същество е и неоснователно, поради следното:

Съдружници и управители в продавача-длъжник „Чернев Клима”ООД са братята Г.Н.Ч. и П.Н.Ч.. Г.Д.Ч.-управител и съдружник на купувача „Чернев Клима-Сервис”ООД е съпруга на Г.Н.Ч.. Следователно, управителите на продавача и купувача по процесната сделка са съпрузи. Съобразно пар.1 ПЗР т.3 б.”А”, Г.Д.Ч. като съпруга е свързано лице с Г.Н.Ч. и по сватовство е  свързано лице с П.Н.Ч.. Всяко ЮЛ се управлява от оределени органи, чрез които участва в гражданския оборот. Органите се състоят от физически лица, които са носители на волеизявление, като законът определя за воля на юридическото лице да се счита изявената воля на физическите лица, респективно, като органи те поемат права и задължения не за себе си, а за юридическото лице. ЮЛ се представлява от физически лица, чрез които прави волеизявления и приема волеизявления. По изложените съображения, обстоятелството, че физическите лица са свързани, рефлектира и върху свързаността на дружеството продавач и купувач.

Същите дружества-страни по сделката са свързани лица и на основание пар.1 т.3 б. „д” ПЗР ДОПК, -понеже управителят на купувача е упълномощен представител на дружеството -продавач. Предвид изложеното, дружествата продавач и купувач са свързани лица по см. на чл.216 ал.1 т.6 ДОПК, респективно, е налице посочената предпоставка за да бъде уважен на иска „свързани лица”.

Относно предпоставката –сделката да е извършена във вреда на държавата.

Чрез сделката е нанесена вреда на публичния взискател, поради следните съображения: С ревизията, образувана по Заповедта за възлагане на данъчна ревизия № 1100053/02.03.2011год.,  са установени данъчни задължения на дружеството продавач в общ размер 355 911,60лв., а общите публични задължения към 17.05.2015год. възлизат на 922 004,93лв., като не са налице данни, дори твърдения да са постъпили суми за погасяването им. Самият ответник-сега въззивник относно тази предпоставка, твърди в процеса, че е предоставено обезпечение в размер на 243 923,87лв. От една страна е видно, че е  налице съществена разлика между размера на задълженията и обезпечението.  От друга, размерът на обезпечението е изчислен по балансова стойност на недвижим имот -72 954,67лв.-върху който има вписана ипотека в полза на банка, както и от балансовата стойност на 7 МПС, пет от които не са собственост на длъжника. Следователно, имуществото включено в обезпечението е на много по-ниска стойност, от установените публични задължения, поради което дори и да бъде продадено, размерът на получените суми не би покрил задълженията. Тази разлика мажду евентуално получените суми и установените задължения установява, че чрез процесната сделка е нанесена  вреда, по смисъла на чл.216 ал.1 т.6 ДОПК, на публичния взискател.  Това безспорно е така, понеже чрез извършеното със сделката разпореждане със имущество, е намалена възможността на публичния изпълнител, да погаси установените публични задължения.

Предвид изложеното, съдебния състав намира за доказан иска с правно основание чл.216 ал.1 т.6 ДОПК, поради което следва да бъде уважен.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя.

Разноски пред настоящата инстанция: В полза на  въззиваемата страна следва да бъдат присъдена сумата от 2 ХХ9,31лв., представляваща дължимо юристконсултско възнаграждение.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

                                           Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 198/30.12.2015 год., постановено  по г.д.№ 177/2015 год. по описа на Силистренски окръжен съд.

ОСЪЖДА  „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЪРВИС“ ЕООД, ЕИК 200928951, представлявано от Г.Д.Ч. да заплати на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция гр. Варна, сумата от 2 ХХ9,31лв. /две хиляди шестотин двадесет и девет лева и 31 ст./., представляваща дължими разноски за процесуално представителство.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                                2.