О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

197./гр.Варна, 22.03.2019 год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.т.д.№ 130/19 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и след. ГПК.

Образувано е по предявена частна жалба от „КАМБРО ОЗЕЙ БГ“ ЕООД – София против Разпореждане № 542/10.02.2018 год., постановено по ч.т.д.№ 121/2018 год. по описа на ОС – Шумен, с което съдът е върнал на „КАМБРО ОЗЕЙ БГ“ ЕООД, с ЕИК 204277908, със седалище и адрес на управление: гр. София,  бул. „Е. Т.“ № .-., представлявано от К. О., действащ чрез адв. Х.Г.Н. *** частна жалба с вх. № №4648/21.09.2018г., депозирана срещу определение № 232 от 21.08.2018г. по ч. търг. д. № 121/2018г. по описа на ОС - Шумен, като просрочена.

В предявената частна жалба се излага, че постановеният съдебен акт е неправилен. Излага се, че срокът по чл. 396, ал.1 ГПК не е започнал да тече, тъй като на страната не е връчено редовно съобщение от СВ. В съотношение на евентуалност се претендира възстановяване на пропуснат срок при условията на чл. 64, ал.2 ГПК.

Основателността на предявената частна жалба се оспорва в писмен отговор на насрещната страна.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

С определение № 649/29.10.2018г. по в.ч.т.д. № 604/2018г. на АС – Варна, производството по делото е прекратено и на ОС – Шумен е върната за администриране частна жалба с вх. № 4648/21.09.2018г., депозирана от „КАМБРО ОЗЕЙ БГ“ ЕООД, с ЕИК 204277908, със седалище и адрес на управление: гр. София,  бул. „Е. Т.“ № .-., представлявано от К. О., действащ чрез адв. Х.Г.Н. *** срещу определение  № 232 от 21.08.2018г. по  ч. търг. д. № 121/2018г. по описа на ОС - Шумен. Констатирано е, че жалбоподателят не е представил доказателства за датата, на която му е връчено съобщението от Службата по вписванията за наложената обезпечителна мярка, както и доказателства за датата на която жалбата е изпратена по куриер, с оглед установяване на подаването й в срок, съгласно разпоредбата на чл. 396, ал. 1 от ГПК.

          От служебно изисканите от ШОС доказателства се установява, че съобщението за наложената обезпечителна мярка „възбрана“ от Службата вписвания, към АВп. – Шумен, е връчено на жалбоподателя на 30.08.2018г., с известие за доставяне ИД PS 9701 00BMY5 Y, в което е отразено връчване на лицето – Л..

Съобразно чл. 36, ал.2 ЗПУ условията за доставянето на пощенските пратки се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията. На основание чл.5, ал.2 от ОБЩИ ПРАВИЛА за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети /Приети с Решение № 581 от 27.05.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп., бр. 19 от 2.03.2018 г./ препоръчаните пощенски пратки се доставят срещу подпис и документ за самоличност, като в служебните документи се вписват трите имена на лицето, получило пратката. Горният принцип следва да намери приложение и в случаите, когато пратката се връчва на пълномощник по реда на чл. 11.

Оформеното известие за доставяне не обективира трите имена на получателя и не удостоверява редовно връчване по смисъла на чл. 396, ал.1 ГПК. Липсата на посочени данни за лицето – получател препятства и всякаква проверка досежно неговото качество и връзка с адресата.

При съвкупната преценка на гореизложеното, постановеното Определение на ШОС следва да бъде отменено. Страната не е редовно уведомена за наложените обезпечителни мерки и е узнала за същите със снабдяването с препис по молба от 13.09.2018 год. Частната жалба е депозирана чрез пощенски оператор на 20.09.2018 год., т.е. в изискуемия 7-мо дневен преклузивен срок.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Разпореждане № 542/10.02.2018 год., постановено по ч.т.д.№ 121/2018 год. по описа на ОС – Шумен, с което съдът е върнал на „КАМБРО ОЗЕЙ БГ“ ЕООД, с ЕИК 204277908, със седалище и адрес на управление: гр. София,  бул. „Е. Т.“ № .-., представлявано от К. О., действащ чрез адв. Х.Г.Н. *** частна жалба с вх. № №4648/21.09.2018г., депозирана срещу определение № 232 от 21.08.2018г. по ч. търг. д. № 121/2018г. по описа на ОС - Шумен, като просрочена.

ВРЪЩА делото на ШОС за администриране на частна жалба с вх. № №4648/21.09.2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: