О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

170…………/   11. 03.2014 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание на  05.03.2014г. в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

П* Х*

         

Като разгледа докладваното от съдия В. П* в.т.д. № 131/2014год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от С* Ж* Е* АД-гр. Варна срещу решение № 8/03.01.2014г., постановено по т.д. № 2/2013год. по описа на ОС – Варна, с което е отхвърлен искът на С* Ж* Е* АД с правно основание чл. 422, вр. чл. 415 ГПК срещу М.К.А.. Първоинстанционното дело е решено при участието на трето лице помагач на страната на ответника, а именно ВИПАК ООД – гр. Априлци, представлявано от Д* Д*.

Съдът, след като извърши проверка за редовност на жалбата, установи, че не е извършена размяна на книжата по см. на чл. 263, ал. 1 ГПК по отношение на третото лице помагач В* ООД – гр. Априлци, поради което делото следва да се върне на първоинстанционния съд за изпълнение процедурата по размяна на книжа съгласно гореизложеното.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 131/2014 год. по описа на АпС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС - Варна, за изпращане на преписи от въззивната жалба подадена от С* Ж* Е* АД-гр. Варна на третото лице помагач В* ООД – гр. Априлци за отговор.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: