ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр. Варна, №193…………….…./16.03.………………..2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

     ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* ч. в. т. дело № 131/2015 година по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „С* П* Ш*” ЕООД – гр. Варна, чрез управителя Д* С* С*, с процесуален представител адв. П.Р., против протоколно определение от 15.01.2014 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1775/2014 г., с което е спряно производството по делото до влизане в сила на разпореждане по т. д. № 1871/2014 г. на ВОС, с което е допуснато изпълнение на решението на чуждестранен съд от държава членка на ЕС, на основание чл. 623 от ГПК.

Жалбоподателят оспорва правилността на обжалваното определение за спиране, като заявява липса на преюдициалност на производството по т. д. № 1871/2014 г. на ВОС. Моли за неговата отмяна.

Няма постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна „Б* Ш* Л*” – Малта.

Няма постъпил отговор и от третото лице помагач на страната на ответника – „Д* Б* Н* Н.В.” /D* B* N* N.V./ - Холандия.

Съдът намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. По съществото на спора съдът съобрази следното:

Пред Варненския окръжен съд е предявен иск от „С* П* Ш*” ЕООД срещу „Б* Ш* Л*” – Малта за заплащане на сума в общ размер от 137 890.18 лв., дължима по силата на три окончателни дисбурсментски сметки (№ 1742-04 от 31.08.2014 г., № 1742-05 от 09.09.2014 г. и № 1742-06 от 18.09.2014 г.), които ответникът, като корабопритежател на моторен кораб (м/к) „С* Р*”, плаващ под флаг на Република Панама се е задължил да заплаща на ищеца, като агент. Всички сметки произтичат на основание Договор за агентиране от 01.01.2012 г. и касаят  заплащане на различни пристанищни и държавни такси, респ. други задължения, свързани с обичайни услуги, свързани с корабоплаването – сключване на договори за застраховка, договори за превоз, товари и т.н.

По делото е конституирано и трето лице - помагач на страната на ответника „Д* Б* Н* Н.В.”, което е обосновало правния си интерес от встъпване в производството с Решение № С/10/452312/KG ZA 14–515 от 26.06.2014 г. по описа на Ротердамския окръжен съд в Холандия, с което ответникът „Б* Ш* Л*” е осъдено да предаде владението върху процесния м/к „С* Р*в посочено от „Д* Б* Н* Н.В.” пристанище при първо писмено поискване. Видно от решението, „Д* Б* Н* Н.В.” се явява кредитор на ответника по силата на Договор за заем от 26.11.2009 г. В решението е посочено, че същото подлежи на предварително изпълнение.

С разпореждане № 11722 от 10.11.2014 г. по т. д. № 1871/2014 г. на ВОС е допуснато изпълнение на решението на Ротердамския окръжен съд, на основание чл. 623 от ГПК. Разпореждането не е влязло в законна сила.

Понастоящем процесният кораб се намира на пристанище Варна на кей „Б* К* И*” ЕАД – гр. Варна.

При така установена фактическа обстановка, съдът извежда следните правни изводи:

Производство по облигационния иск на „С* П* Ш*” ЕООД срещу „Б* Ш* Л*”, по което е образувано т. д. № 1775/2014 г. на Варненския окръжен съд, няма отношение на преюдициалност към въпроса дали ще се допусне или не изпълнението на чуждестранното решение, което касае други облигационни отношения – по силата на друг договор (за кредит), има други правни последици (предаване владението на кораба), макар и в двете първоизточник на правни интереси да е м/к „С* Р*” – в договора за кредит като обезпечение, а по договора за агентиране – като основание за извършване на корабни услуги.

Поради липса на предпоставките за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, същото е незаконосъобразно и следва да се отмени.

Водим от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение от 15.01.2014 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1775/2014 г.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: