О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  219/30.03.                                                2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   двадесет и девети март                                        година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:  А.Братанова

                               М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 132 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „ПР Консултинг” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”С*** г*” № 43, представлявано от управителя С* С* Р* срещу определение № 204/21.01.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 35/2016г., с което е оставена без разглеждане въззивната жалба на дружеството, подадена срещу решение № 4793/30.11.2015г. по гр.д. № 6384/2012г. на ВРС като процесуално недопустима, подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на обжалване. По съображения за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на обжалваното определение, моли съда да го отмени и да върне делото на ВОС за произнасяне по същество за отстраняване на очевидната фактическа грешка в диспозитива на първоинстанционното решение на ВРС, алтернативно – да се произнесе  с решение по същество и допусне поправка на ОЧГ в диспозитива на решението на ВРС, ХХХІ с-в по гр.д. № 6384/2012г.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С решение № 4793/30.11.2015г., постановено по гр.д. № 6384/2012г. , Варненският районен съд, ХХХІ с-в в производство по чл.247 от ГПК е отхвърлил молбата на дружеството за поправка на ОФГ в решение № 5464/21.12.2012г., постановено по гр.д. № 6384/2012г. по реда на чл.239 ГПК.

          Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 4 ГПК неприсъственото решение не подлежи на обжалване, а с оглед нормата на чл. 247, ал. 4 ГПК решението за поправката може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението, чиято поправка се иска. Т.е., след като неприсъственото решение не подлежи на обжалване, то на обжалване не подлежи и решението, с което съдът се е произнесъл по искането за  поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното неприсъствено решение. В този смисъл е установена и задължителната за съда практика на ВКС – реш.№ 296/26.11.2013г. по гр.д. № 2214/13г., ІІІ г.о. по чл.290 ГПК.

          Ето защо като е приел, че решение № 4793/30.11.2015г. на ВРС не подлежи на обжалване, което предпоставя  и недопустимост на подадената срещу него въззивна жалба, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, чиито мотиви и краен извод следва да бъдат споделени.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р     Е    Д     Е     Л     И     :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „ПР Консултинг” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”С* г*” № 43, представлявано от управителя С* С* Р* срещу определение № 204/21.01.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 35/2016г., с което е оставена без разглеждане въззивната жалба на дружеството, подадена срещу решение № 4793/30.11.2015г. по гр.д. № 6384/2012г. на ВРС като процесуално недопустима, подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на обжалване.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :