ОПРЕДЕЛЕНИЕ№266

 

Гр.Варна, 24.04.…2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и втори април през двехиляди и деветнадесета година в състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                  ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

                                       МАРИЯ ХРИСТОВА   

                           

           Като разгледа докладваното от съдията Радослав Славов ч.в.търг.дело № 132 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба постъпила от Община Попово, представлявана от д-р Людмил Димитров Веселинов — кмет на Община Попово, адрес: гр. Попово, ул. “А. С.” № 1, ЕИК: 000875856 срещу определение № 38/05.02.2019г., постановено по т.д.№ 161/2018год. по описа на ОС- Търговище, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено на Административен съд-Търговище по компетентност.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради необоснованост, по изложени съображения. Конкретно излага несъгласие с извода на съда, че предявеният иск не е подсъден на гражданските съдилища, и го изпраща по компетентност на АС-Търговище.

Излага, че Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище не е държавно учреждение, а същата е създадена и съществува като юридическо лице с нестопанска цел. В отношенията си с другите правни субекти, асоцията действа в качеството си на гражданско правен субект.  ОС на асоцията не е админстративен орган, неговите решения не са административни актове, издадени от административен орган и същите не отговарят на основните характеристики за административен акт, уредени в чл.21 АПК. Решенията на ОС са частни актове, те представляват волеизявления на управителен орган на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, а не на административен орган.

Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна- Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище с Булстат 125584514, с Председател М. С.С.-Областен Управител на Област Търговище, чрез писмен отговор счита частната жалба за неоснователна, по изложенти съображения.

За да се произнесе по жалбата, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по искова молба вх. № 466/21.12.2018 г., чрез която са предявени искове от Община Попово, представлявана от д-р Л.Д. В. — кмет на Община Попово, ЕИК: 000875856 против Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище с Председател М. С. С.-Областен Управител на Област Търговище за обявяване нищожността, алтернативно незаконосъобразността на Решение по Протокол №14 от 04.12.2018г. на Асоциацията, с което Община Попово „не отпада” от Асоциацията въпреки, че Общински съвет Попово е взел такова решение № 461 по Протокол №36 от 25.10.2018г., което и доведено до знанието на Асоцияцията и Решение №2 по Протокол №14 от 04.12.2018г. на същата Асоциация за подписване на Допълнително споразумение №1 между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище и ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище. Излага, че искът е заведен пред Окръжен съд Търговище, тъй като счита, че ответната Асоциация е юридическо лице, за което се прилагат разпоредбите на закона за водите, но за неуредените въпроси какъвто е настоящия се прилагат правилата на ЗЮЛНЦ.

Обжалваното определение е правилно.

Относно характера на Асоциацията:

         Преди всичко следва да се отбележи, че Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище не е учредена и регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ, а същата е учредена по силата на ЗВодите, поради което и същата няма качество на сдружение по смисъла на закона.  В допълнение относно статута на Асоциациите по ЗВ, следва да се отбележи следното:

Съобразно чл.198 в ал.1 ЗВ, Асоцияцията по ВиК е ЮЛ със седалище и адрес в областната администрация: Според ал.2 на с.чл. Асоциацията по ВиК не  е ТД и не формира и разпределя печалба. Според ал.3 с.чл., Органи на управление са: Общо събрание, което се състои от представители на държавата и общините и Председател, който е представител на държавата, а в ал.4 са дадени компетенциите на Общото събрание.

Следователно, целта на Асоциацията съобразно чл.198б т.2 ЗВ е управлението на ВиК системите на дадена обособена територия, разпределена между няколко общини. А Според т.3 Управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи само на една община. Или, Асоциацията по ВиК изпълнява функциите по управление на ВиК системите, когато обособената територия обхваща няколко общини, респективно има функциите на Общински съвет относно това управление.

Според чл.198е ЗВ, в асоциацията по ВиК участват по един представител на държавата и по един представител на общините, съответно областния управител и кметът на общината /чл.198 е ал.2 и 3/.

Предявеният иск по прекратеното производство е предявен от Община Попово против Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище с Булстат 125584514, с Председател М. С. С.-Областен Управител на Област Търговище с предмет на иска-обявяване нищожността, алтернативно незаконосъобразността на Решение по Протокол №14 от 04.12.2018г. на Асоциацията, с което Община Попово „не отпада” от Асоциацията въпреки, че Обищнски съвет попово е взел такова решение № 461 по Протокол №36 от 25.10.2018г., което и доведено до знанието на Асоцияцията и Решение №2 по Протокол №14 от 04.12.2018г. на същата Асоциация за подписване на Допълнително споразумение №1 между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище.

Предвид изложеното по-горе, относно функциите, статута и членския състав на Асоцията по ВиК, същата не може да се причисли към субектите на гражданското право. Същата има характеристиките на административен орган, което е явно освен от членския състав, също и от властническата компетентност която има-правомощията й са изброени изчерпателно в закона-чл.198в ал.4 ЗВ и чл.7 ПОДАВИК. При упражняване на тази компетентност, ОС на АВиК приема решения с характер на административни актове-Например в 198в ал.4 т.7-приема решения за промяна на границите на обособената територия и т.8-приема решения за прекратяване на обособената територия и присъединяване на общините от нея в друга обособена територия. За онагледяване административния характер на Асоциацията по ВиК следва да се отбележи и следното: Функциите на Асоциацията по управление на ВиК системите са идентични с функциите на Общинския съвет по управление на ВиК–когато както се посочи, в обособената територия попада само една община.

Освен това, изрично се сочи в закона, че Асоциацията не представлява ТД, не формира и не разпределя печалба, членският състав на Асоциацията се  състои от областния управител и от кметовете на съставните общини.т.е. членският състав е съставен само от административни органи. Респективно искът е заведен от един от административните органи –Община Попово срещу взетите решения от Общото събрание на Асоциация по ВиК, обслужвана от „ВиК“ООД гр.Търговище.  Или, атакуваните решения по своя характер са решения, взети орган с властнически правомощия-т.е. от  административен орган, респективно същите не могат да бъдат обект на съдебно исково производство.

 Това е така също, понеже Асоцияцията не представлява самостоятелен субект в гражданско-правния оборот-същото не е регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ, не формира и не разпределя печалба. /Както се изложи, нейните функции /и решения/ следва да  се приравнят на функциите ш решенията по управление на ВиК на общинския съвет по изложените по-горе съображения.  Това изрично следва и от чл.198а ал.3 и ал.5, според които Решенията за промяна на границите на обособената територия или за прекратяване на обособената територия, се приемат от ОС на Асоциацията, или от Общинския съвет.

За това, следва извода, че решенията на Асоциацията са идентични с решенията на общинския съвет на дадена община относно управлението на ВиК, респективно същите са от административен характер и подлежат на отмяна по съответния административен ред по АПК.

За това, съдът правилно е прекратил производството, като недопустимо за разглеждане от гражданския съд и е изпратил по компетентност на АС-гр.Търговище.

 С оглед на изложеното, обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

     По изложените съображения, Варненският апелативен съд

            

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 38 от 05.02.2019год. постановено по т.д.№ 161/2018г. по описа на ТОС.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ

в  едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията

на чл.280, ал.1 И АЛ.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.