РЕШЕНИЕ

№   85/ 13.04.2017 год.                                           Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  13-и април                                                             Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 133по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „СВЕТОЛ“ ЕООД гр. Добрич, представлявано от управителя О. М. П. Е. К., чрез адв. Б. срещу решение № 33/06.03.2017г., постановено по т.д. № 48/2017 год. по описа на ОС – гр. Добрич, с което са потвърдени отказ на АВ, ТР под № 20160526130758-2/15.02.2017год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015год.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и исканите промени-вписани в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на „СВЕТОЛ“ ЕООД гр. Добрич, представлявано от управителя О. М. П. Е. К., чрез адв. Б. срещу отказ на АВ, ТР под № 20160526130758-2/15.02.2017год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015год.

С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения, чрез които е споделил изводите на длъжностното лице, изложени по обжалвания отказ.

По жалбата съдът съобрази следното:

Обжалваният отказ на АВп е постановен по  заявление вх.№ 20160526130758/26.05.2016год., подадено от „СВЕТОЛ“ ЕООД гр. Добрич, представлявано от управителя О. М. П. Е. К., чрез адв. Б.. С постъпилото  заявление е поискано в ТР да бъде обявено следното обстоятелство:

Обявяване на ГФО за 2015год.

За да постанови обжалвания отказ, органът е приел, че не  са представени доказателства за лицата, които представляват регистрираното в Швейцария юридическо лице, за да се направи извод, кой има представителна власт да вземе решение за приемане на ГФО за 2015год. на дружеството-заявител. Този извод е споделен и от ДОС в обжалваното решение.

Обжалваното решение е незаконосъобразно.

Пред длъжностното лице по регистрация е постъпило заявление образец Г2 от търговец, чрез адвокат с изрично пълномощно за обявяване на ГФО за 2015год. Длъжностното лице по регистрацията е постановило отказ, като е изложило мотиви, че в указания срок не са изпълнени дадените указания.

При преценка законосъобразността на обжалваното решение, респективно законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със ЗТР и Наредба № 1/2007год. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление  отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР /респективно, както е в случая, акта  подлежи на обявяване/: дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона: да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР: да е заплатена следващата се държавна такса.

С новия чл.62 а от Наредба № 1/2007год., озаглавен „Заявление за обявяване на ГФО“, изрично е предвидено към заявлението да се представят и документите, които доказват изпълнение на изискванията относно приемането  на подлежащия на обявяване ГФО. Изискванията относно приемането  се намират в разпоредбите на  чл.137 ТЗ, 138ТЗ и чл.139 ТЗ-ГФО следва да е приет от редовно свикано и проведено ОСС и решението да е взето с нужното мнозинство. Видно от данните от преписката, към заявлението е приложено изрично пълномощно и протокол за взето на 19.05.2016год.  решение на едноличния собственик на капитала за приемане на ГФО за 2015год.

По повод на заявлението, на основание чл.22 ал.5 ЗТР, ДЛР е дало указания заявителят да представи актуално извлечение от съответния регистър, от който да се установи кои са лицата, които представляват регистрираното в Швейцария юридическо лице, за да се направи обоснован извод, кой има представителна власт да вземе решение за приемането на ГФО за 2015год. на „Светол“ЕООД. Указанията са мотивирани с разпоредбата на чл.65 ал.3 ТЗ.

Обжалвания отказ е мотивиран с констатациите на длъжностното лице, че заявителят не е изпълнил в дадения срок дадените указания за представяне на актуално извлечение от регистъра на чуждунстранното ЮЛ, едноличен собственик на капитала на заявителя, към момента на вземане на решението.  Отказът, респективно решението са незаконосъобразни.

Изискване за представяне на документи, установяващи съществуването на ЮЛ-съдружник, което не е учредено по българското право и удостоверяващи лицата, които го представляват по националния му закон е предвидено единствено при първоначалната регистрация на дружеството, съгласно чл.20 т.1, б. „в“ от Наредба №1/2007год., както и при вписване на подлежащи на вписване обстоятелства /арг. Чл.20 т.1-актуално състояние се изисква по група „Основни обстоятелства“: Актуално състояние на съдружник-чуждестранно ЮЛ се изисква и при промяна на обстоятелства по група „Основни обстоятелства“-чл.21 ал.3 т.4 от Наредба №1/2007год. Следователно, извън посочените случаи, респективно при заявяване за обявяване на обстоятелства в ТР, не е въведено изискване към заявлението да бъде приложено официално извлечение от съответния регистър на чуждестранното ЮЛ.

Доказателство за търговската регистрация на едноличния собственик е представена по делото /същата  отразява актуалното състояние към 06.09.2013год./, като лицето, вписано като представляващ, е същото, взело решението за приемане и обявяване на ГФО на дружеството-заявител. По делото липсват данни за промени по отношение статута на съдружниците и представителната власт на лицата, поради което следва да се приеме, предвид и представената от заявителя Декларация по чл.13 ал.4 от ЗТР за истинноста на заявените обстоятелства, че същата е  достатъчна за целите и обхвата на регистърното  производство и съобразно обхвата на проверката, по чл.21 ал.1 ЗТР, която длъжностното лице следва да извърши. Гореизложеното обосновава извод за неправилност на постановения от ДЛР отказ за обявяване на ГФО за 2015год. Това е така, понеже заявеното за  обявяване обстоятелство е направено от оправомощено лице, към заявлението са приложени необходимите документи, удостоверяващи съществуването на заявеното за обявяване обстоятелство, представнеия за обявяване акт отговаря от външта страна на изискванията на закона, представена и Декларация по чл.13 ал.4 ЗТР. Изложеното обосновава извод за неправилност  на постановения отказ под № 20160526130758-2/15.02.2017год. на длъжностно лице при ТР при АВ, с който е отказано обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015год., което налага неговата отмяна. На основание чл.25 ал.5 ЗТР, на АВп следва да бъдат дадени задължителни указания за обявяване на заявеното обстоятелство.

С оглед на изложеното, обжалваното решение следва да се отмени  и да се допусне  исканото обявяване на ГФО.

 Водим от горното, съдът

                                   Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ  решение № 33 от 06.03.2017 год. по т.д. № 48/2017 год. на Добрички окръжен съд  и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ отказ под № 20160526130758-2/15.02.2017год. на длъжностно лице при ТР към АВ, по заявление вх.№  20160526130758, с който е отказано обявяване по партидата на „Светол“ЕООД гр.Добрич, ЕИК 124679030 на годишния финансов отчет на дружеството за 2015год.

ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по регистрация да извърши поисканата промяна по заявление вх.№ 20160526130758 -обявяване на годишния финансов отчет на дружество „Светол“ЕООД гр.Добрич, ЕИК 124679030  за 2015год.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.