О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

184…… / 16.03.……….. 2016 г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, ІІІ състав, в закрито заседание на 14.03.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ДАРИНА МАРКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Д. Маркова ч.в.т.д. № 135/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, образувано по подадена в срок жалба от Т.Т.Г. от гр. Варна срещу определение № 184/19.01.2016г., постановено по т.д. № 53/2016г. по описа на ОС – Варна, с което производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до произнасяне по ч.т.д. №54/2016г. на ВОС.

Като се запозна с книжата по делото, съдът установи, че след депозиране на частната жалба, с определение № 406/05.02.2016г. производството по т.д. № 53/2016г. на ВОС е възобновено и едновременно с това съдът е отменил разпореждане за незабавно изпълнение № 16214/16.04.2014г., постановено по гр.д. № 4996/2014г. на ВРС и вместо това е оставил без уважение заявлението на Юробанк България АД срещу Т.Т.Г., длъжник по Договор за банков кредит № FL479427-16.05.2009г., в частта, с която се иска постановяване на незабавно изпълнение за сумите от 10 960,36 лв. непогасена главница по договора ведно със законната лихва от подаване на заявлението до изплащането на дълга, както и сумата от 968,86 лв. договорна лихва за периода от 16.06.2009г. до 16.10.2013г. и сумата от 66,72 лв. лихва за просрочие за периода от 17.10.2013г. до 21.03.2014г., ведно с разноските в заповедното производство, респ. обезсилил е и издадения изпълнителен лист.

С оглед изложеното съдът намира, че предвид удовлетворяване на искането на жалбоподателя за отмяна на определение № 184/19.01.2016г., постановено по т.д. № 53/2016г. по описа на ОС – Варна след постановяване на обжалваното определение по друг надлежен способ, жалбата е лишена от правен интерес и производството по делото подлежи на прекратяване, като недопустимо.

Водим от горното, Варненският апелативен съд, Т.О., ІІІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 135/2016 г. по описа на ВАпС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.