О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  224/31.03.                                                2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     тридесети март                                                     година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                              М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 137 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.248 ал.3 ГПК.

          Образувано е по подадена частна  жалба от „Адванст бизнес консултинг” ООД, ЕИК ****, от гр.София, ул.Г.Б* 10, представлявано от управителя си Г*Г. против определение № 4190/12.12.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1250/2015г., с което дружеството е осъдено да заплати на „Велдим – 1” ООД, гр.Варна сумата от 800лв, представляваща сторени по делото разноски за заплатено адв.възнаграждение на осн.чл.78 ал.4 ГПК. По съображения за неправилност и необоснованост на обжалваното определение, моли съда да го отмени и да постанови друго, с което да отхвърли изцяло молбата на „Велдим – 1” ООД за присъждане на разноски.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да я остави без уважение.

          Постъпила е и частна жалба от „Велдим – 1” ООД, ЕИК *, гр.Варна, ул.”С*” № 19, представлявано от управителя С* О* Ф* против същото определение, но в частта, в която не е уважено  искането му за присъждане на направените от него разноски за горницата над 800лв до претендираните 2 400лв с ДДС. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение като неправилно и да постанови друго такова, с което да уважи искането му за присъждане на пълния размер на направените от него разноски от 2 400лв с ДДС, представляващи заплатено адв.възнаграждение.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частните жалби са подадени в срок от оправомощени за това лица и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими.

          Разглеждайки ги по същество, съдът констатира следното :

          Производството по т.д. № 1250/2015г. на ВОС, ТО е образувано по предявена от „Адванст бизнес консултинг” ООД, ЕИК *, от гр.София молба срещу „Велдим – 1” ООД за откриване на производство по несъстоятелност поради свръхзадълженост, а в условията на евентуалност – и поради неплатежоспособност. След извършена размяна на книжа между страните и постановено от първоинстанционния съд определение по реда на чл.140 ГПК, ищецът е оттеглил молбата си, предвид на което с определение от 23.10.2015г. съдът е прекратил производството по делото. Получавайки определението за прекратяване на  делото, ответникът е направил искане за присъждане на спорените от него разноски, съгласно приложен списък по чл.80 ГПК, договор за правна защита и съдействие от 25.09.2015г., фактура и банково извлечение от „ПИБ”, от които се установява реалното плащане на претендирания адв.хонорар от 2 400лв с ДДС.

          С оглед на така посочената фактическа установеност по делото, съдът намира за неоснователно оплакването на „Адванст бизнес консултинг” ООД в частната жалба, че искането за присъждане на разноски е преклудирано, тъй като е направено в по-късен момент от последното съдебно заседание, в което е присъствал представител на ответната страна. От представените със списъка по чл.80 ГПК писмени доказателства – договор за правна защита и съдействие, фактура от 25.09.2015. и извлечение от банковата сметка на адв.С. Г.Т. се установява реалното заплащане на уговорения адв.хонорар.  Същият е дължим като направени от ответника разноски  на осн.чл.78 ал.4 ГПК. Предприетото оспорване на посочените писмени доказателства и твърдението, че те са антидатирани съдът намира за неоснователно. Извлечението от банковата сметка на адв.С.Г.  Т. е представено в заверен за вярност от страната препис, поради което по доказателствена сила се приравнява на издаден от банковата институция документ. От него е видно, че на 05.10.205г. „Велдим -1 „ ООД е превело по сметката на адв.С.Т.  договорения адв.хонорар от 2 400лв с ДДС.

          Направеното възражение за прекомерност съдът намира за  основателно. При определяне на размера на адв. възнаграждение, което ще бъде възложено в тежест на противната страна, се взема предвид фактическата и правна сложност на делото, фазата, до която производството по делото е достигнала, както и обема на извършената адв.защита. Действително делата по несъстоятелност се отличават с по –висока степен на сложност и действително представеният отговор на исковата молба концентрира в себе си усилията на ответника да изрази защитната си позиция и ангажира доказателствата си, с оглед установената преклузия за събиране на доказателства, но в същото време съдът отчита, че защитата на ответника се е изразила единствено и само в депозиран отговор на исковата молба. Съобразявайки всички тези обстоятелства, както и разрешението, дадено в т.3 на ТР № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС по тълк.дело  № 6/2012г., съгласно което при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение, поради прекомерност по реда на чл.78, ал. 5 ГПК, съдът не е обвързан от предвиденото в § 2 от Наредба №1/ 09.07.2004г. ограничение и е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер, настоящият състав намира, че определеният от първата инстанция размер на възнаграждение от 800лв е справедлив и съобразен с определените от закона критерии, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р     Е    Д    Е    Л     И    :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 4190/12.12.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1250/2015г., с което „Адванст бизнес консултинг” ООД, гр.София  е осъдено да заплати на „Велдим – 1” ООД, гр.Варна сумата от 800лв, представляваща сторени по делото разноски за заплатено адв.възнаграждение на осн.чл.78 ал.4 ГПК.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението му с частна жалба по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ :