РЕШЕНИЕ

 

 

 

Номер   72/20.03. 2015 г.                                    град Варна                                                             

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненски апелативен съд     Търговско отделение                      Първи състав

на      двадесети март                                                                         Година 2015 в закрито заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                    ЧЛЕНОВE:  ВИЛИЯН ПЕТРОВ         

                                             КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА      

                              

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.т. дело номер     139         по описа за 2015 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:                                                       

          Производството е по реда на чл.25 ал.4 ЗТР.

          Образувано е по жалба на „К” ЕООД с. Калипетрово, обл. Силистра, чрез пълномощника му адв. З.К., срещу решение №7/19.01.2015 г. по т.д. №259/2014 г. на Силистренски окръжен съд, с което е потвърден отказ с рег. № 20141201162840/03.12.2014 г. на длъжностното лице по вписванията към АВп, постановен по заявление с вх. № 20141201162840.

          Жалбоподателят навежда доводи за неправилност на обжалваното решение, с оглед на което моли съдът да го отмени и постанови друго, с което да разпореди вписване на заявените обстоятелства.

          Жалбата е редовна, подадена е в срока по чл.25 ал.4 ЗТР от надлежна страна срещу подлежащ на осн. чл.25 ЗТР на обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

          Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

          Видно от мотивите на постановения отказ № 20141201162840/03.12.2014 г., длъжностното лице по вписванията, извършвайки проверката на осн. чл.21 т.3 от ЗТР, е приело, че заявлението по образец Б4 е заявено и подадено от неоправомощено за това лице, тъй като същото няма качеството на заинтересовано лице по смисъла на ЗОЗ. Счита че липсва изрична разпоредба в закона, даваща право на купувача на изнесения на публична продан недвижим имот да заяви за вписване заличаване на вписани в ТР по реда на ЗОЗ залози. Отделно от горното, е изложило и  съображения относно отказа, намиращи опора в разпоредбата на чл.27 ал.4 ЗОЗ, а именно – липса на доказателства за дадено писмено съгласие за заличаването с нотариална заверка на подписа на заложния кредитор.

          Окръжният съд е възприел изцяло мотивите на отказа и на това основание го е потвърдил.

          Настоящата инстанция, приема, че по правило като трето лице-купувач на придобит от публична продан недвижим имот собственикът е заинтересован да бъде заличен вписания по отношение на този имот особен залог, поради което се явява заинтересовано лице по см. на чл.15 ЗТР вр. с чл.27 ЗОЗ и съответно попада в кръга на лицата, имащи право да заявят за вписване това обстоятелство. В конкретния случай обаче, придобилият собствеността на изнесения на публична продан недвижим имот, е заявил за вписване в ТР заличаване на вписания особен залог върху цялото търговско предприятие „Атипус” ЕООД като съвкупност, както и заличаване на лицата, вписани като заложен кредитор и заложен длъжник, поради което не следва да се счита за оправомощен да заяви за вписване горните обстоятелства.

          Освен горното, както правилно е приел и окръжният съд, към искането за вписване заличаване на особения залог следва да се приложи писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на заложния кредитор съгл. чл.27 ал.4 от ЗОЗ, каквото съгласие не е представено.

          Предвид изложеното, като е потвърдил отказа на длъжностното лице по регистрация към АВп, окръжният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА  решение №7/19.01.205 г. по т.д. №259/2014 г. на Силистренски окръжен съд.

          Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                      2.