О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 194

 

                                             гр.Варна, 21.03.2019 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и първи март през две хиляди и деветнадесета година в състав:           

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                     НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №139 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба от К.Д.К. от  гр.Варна против определение №93/08.01.2019 г., постановено по т.д.№ 23/2019 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е спряно производството по делото до приключване с влязла в сила присъда или постановление за прекратяване на разследването на престъпни обстоятелства, удостоверени в протокол за ПТП с пострадало лице, водено по ДП № 556 от 16.08.2018г по описа на РП Варна, на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и постановено в противоречие с процесуалните правила. Твърди, че не са налице предпоставките по чл.229, т.5 от ГПК, поради което моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна ЗАД „ОЗК - Застраховане“АД, със седалище гр.София, не е подала писмен отговор.

Частната жалба е допустима, депозирана срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д.23/2019 година по описа на ОС - Варна е образувано по предявен от К.Д.К. от  гр.Варна срещу ЗАД „ОЗК - Застраховане“АД гр. София, иск за заплащане на обезщетение по застраховка „гражданска отговорност“, за неимуществени вреди, в размер на 50 000 лв.  и за имуществени вреди, в размер на 1450 лв., в резултат на настъпило ПТП, при което на ищеца е причинена средна телесна повреда.

Първоинстанционният съд е спрял производството, на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, като е приел, че твърденията на ищеца сочат наличие на  престъпни обстоятелства, за които се съдържат данни в представен като доказателство официален удостоверителен документ – протокол за ПТП, в който е удостоверено и начало на разследване по ДП № 556 от 16.08.2018г по описа на РП Варна.

За да е налице преюдициалност по чл.229, ал.1, т.5 ГПК е необходимо да са налице престъпни обстоятелства, от установяването, на които зависи изходът по гражданският спор, за да може да се вземе пред вид наказателната присъда относно тези факти.

Доколкото в гражданския процес само по изключение в посочените в чл.124, ал.5 от ГПК случаи, може да се установява дали дадено деяние съставлява престъпление и кой е извършителят, а такива (прекратяване или спиране на наказателното преследване) в случая не са налице, то при наличие на данни, че вредоносното деяние, вероятно осъществява състав на престъпление (чл.343, ал.1, б.“б“ от НК), като  разследването вече е започнало, то едва след приключване на наказателното производство, било то с постановление за прекратяване или с внасяне на обвинителен акт в съда и постановяване на присъда, въведеният с исковата молба спор ще може да бъде разрешен.

Преюдициалното престъпно обстоятелство е временна пречка за надлежното упражняване правото на иск, поради което производството по делото следва да бъде спряно по реда на чл.229, ал.1, т.5 ГПК, до приключване на разследването във връзка с настъпилото ПТП.

От всичко гореизложено следва, че са налице основанията на чл.229, ал.1, т.5 от ГПК за спиране на производството пред ВОС, поради което частната жалба, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на К.Д.К. от гр.Варна против определение №93/08.01.2019 г., постановено по т.д.№ 23/2019 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е спряно производството по делото до приключване с влязла в сила присъда или постановление за прекратяване на разследването на престъпни обстоятелства, удостоверени в протокол за ПТП с пострадало лице, водено по ДП № 556 от 16.08.2018г по описа на РП Варна, на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК

                                  

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                   

                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: