ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 12.01.2018 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 14 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от адв. М.Т.Б. *** - пълномощник на С.И. и А.О. *** срещу определение №469/10.11.2017 г. на Окръжен съд Силистра - ТО по т.д. №176/2016 г., с което съдът е изменил решението по делото №71/04.08.2017 г. в частта за разноските досежно адвокатското възнаграждение по чл.38, ал.2- ЗАдв.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Адвокатът е осъществявал безплатна помощ на ищците, всеки един от които е предявил иск срещу застрахователя за изплащане на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от смъртта при ПТП на 11.06.2015 г. на Фатме И., съответно – съпруга на първия ищец С.И. и майка на втората ищца А.О.. При уважаване на иска ответникът дължи и адвокатско възнаграждение на адвоката на ищците в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 за съответния вид работа – чл.38, ал.2 във връзка с чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата. В случая са уважени двата иска на ищците до размера на 90 000 лв всеки, така че адвокатът има право на възнаграждение по чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004 г. в размер на 3230 лв за всеки иск, или общо по двата иска на такова в размер на 6460 лв. Не са касае за защита на няколко ищци за общи техни права или на няколко ответници за общи техни солидарни задължения, в който случай адвокатът, който ги представлява общо, има право на възнаграждение само в единичен размер. Ето защо, обжалваното определение следва да се измени в частта относно размера на определеното адвокатско възнаграждение, като същият се увеличи от 2660.63 лв на 6460 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ИЗМЕНЯ определение №469/10.11.2017 г. на Окръжен съд Силистра - ТО по т.д.№176/2016 г., с което съдът е изменил решението по делото № 71/ 04.08.2017 г. в частта за разноските досежно адвокатското възнаграждение по чл.38, ал.2-ЗАдв., в частта относно размера на определеното адвокатско възнаграждение, като го увеличава от 2660.63 лв на 6460 лв.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.