О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

179…/Варна, 18.03.2014……………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р* С*В

                    ЧЛЕНОВЕ: А* Б*А

П* Х*

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б* ч.т.д.№ 141/2014 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба от НАП против определение № 240/01.11.2013 год., постановено по т.д.№ 17/2011 год. по описа на ОС - Разград, с което на основание чл. 729 ТЗ е одобрена частична сметка за разпределение в производството по несъстоятелност на „Я* С*” ЕООД.

Въззивният съд съобрази, че предявената частна жалба не е администрирана в съответствие с нарочно предвидения в чл. 729, ал.2 ТЗ процесуален ред. Постъпилите жалби срещу одобрената сметка за разпределение подлежат на обявяване в търговския регистър т.е. налице е специален ред за администрирането им в отклонение на общото правило по чл. 276, ал.1 ГПК. На посоченото основание, производството следва да бъде прекратено, респ. делото – върнато на ОС – Разград за изпълнение на процедурата по чл. 729, ал.2 ТЗ.

Предявената частна жалба обективира и нарочно искане за спиране изпълнението на обжалвания съдебен акт, на основание чл. 621 ТЗ вр. чл. 277 ГПК. Актовете на съда, постановени в производството по разпределение на събраните при осребряване суми не подлежат на незабавно изпълнение, а по арг. от чл. 462, ал.2 ГПК синдикът  предава сумите по разпределение единствено при липса на постъпила жалба. На посоченото основание, искането на НАП като лишено от правен интерес следва да бъде оставено без разглеждане.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на НАП за спиране изпълнението на обжалвания съдебен акт, на основание чл. 621 ТЗ вр. чл. 277 ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото и ВРЪЩА същото на ОС – Разград за изпълнение на дадените указания по администриране на депозираната частна жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: