О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№  135    / 24.02.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

        ЧЛЕНОВЕ: В* П*

К* Г*

 

Като разгледа докладваното от съдия Кр. Г* ч.в.т.д.№ 141/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 613а, ал. 3 ТЗ. Образувано е по частна жалба на ПИБ АД гр. София срещу определение № 530/05.12.2014г., постановено по т.д.№ 730/2014г. по описа на ОС – Шумен, с което е оставено без уважение искането на банката за осъждане на “Е* п* д*” АД (в несъстоятелност), гр. Търговище да заплати на банката адвокатско възнаграждение в размер на 24 000лв., заплатено по преюдициално дело № С-488/13 на Съда на Европейския съюз.

Частната жалба е комплектована и изпратена на ВАпС с непълна преписка на първоинстанционното дело, като в същата липсва копие на пълномощно на ю.к. И*. С оглед невъзможността да извърши проверка за редовността на жалбата досежно представителната власт на подалото я лице – ю.к. Иванова, настоящият състав на ВАпС намира, че производството по ч.в.т.д. № 141/15г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за комплектоване на изготвената преписка по първоинстанционното дело. Към същата следва да се приложи находящото се по делото пълномощно на процесуалния представител на жалбоподателя, като доказателство за представителната власт на ю.к. Иванова. Респ. в случай на необходимост да се извършат необходимите законоустановени действия по администриране на жалбата и привеждането ѝ в съответствие с изискванията на чл. 261, т. 2 от ГПК. След извършване на необходимите действия, жалбата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 141/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – Шумен за изпълнение на указаните по-горе действия по администриране на частната жалба.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

                                   2.