О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

177……

 

гр. Варна, 03.04. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на трети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                            ДАРИНА МАРКОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 141 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.122 ГПК.

Образувано е по повдигната препирня за подсъдност от Разградски окръжен съд по предявени пред РС РАЗГРАД иск от „Обединение ЕН ЕФ“ –дружество по ЗЗД срещу Община Разград за заплащане на сумата от 4500 лева, представляваща стойността на заплатена гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка.

Първоинстанционният съд е приел, че искът е подсъден на ОС Разград, тъй като се касае за спорове, породени от договор за обществена поръчка.

Видно от обстоятелствата, изложени в исковата молба се касае за спор, породен от договор за обществена поръчка с цена на иска 4500 лева. При определяне компетентния съд приложение ще намери разпоредбата на чл.104, ал.1, т.4 ГПК. Родово подсъдни на окръжния съд като първа инстанция са исковете с цена на иска над 25 000 лева, какъвто настоящия не е. Цената на иска е 4500 лева, поради което родово компетентен е районния съд.

Предвиденото в чл.365 ГПК касае разглеждането на търговските спорове от окръжния съд, когато същия разглежда исковете като първа инстанция и определя разглеждането им по реда на производството за търговски спорове, а районния съд като първа инстанция разглежда търговските спорове винаги по реда на общото производство, с оглед именно на установеното в чл.365 ГПК изключение.

Районния съд следва да съобрази и нередовността на исковата молба, тъй като за ищец е посочено гражданско дружество по ЗЗД, което не е правосубектно.  Гражданското дружество не е юридическо лице, поради което правата и задълженията се придобиват от съдружниците, които действуват в рамките на гражданското съучастие.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ за родово компетентен РС Разград.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: