О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

173

 

гр. Варна, 30.03. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на горепосочената дата, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 ДАРИНА МАРКОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.т.д. № 142 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.613а, ал. 1 ТЗ.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от ЛЕССЕРВИЗ ЕООД гр. Попово, представлявано от управителя Георги Гогов, чрез адв. Д., срещу решение № 12/23.03.2017г., постановено по т.д. № 88/2016 год. по описа на ОС – Търговище, с което съдът е обявил неплатежоспособността на дружеството-жалбоподател и е открил производство по несъстоятелност.

Въззивната жалба е депозирана в срок, считано от датата на публикуване на решението в ТР при АВп (24.02.2017г.), при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК. След проверка редовността на въззивната жалба съдът установи, че същата не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 2 ГПК с оглед липсата на доказателства за представителната власт на адв. Д. за въззивното производство, отчитайки това, че приложеното на л. 113 от т.д. № 88/2016 год. по описа на ТОС пълномощно е изключително за производството пред първата инстанция. Ето защо, съдът приема, че е сезиран с въззивна жалба, котя е подадена от лице без представителна власт.

Предвид констатираните пропуски в администрирането на въззивната жалба на ЛЕССЕРВИЗ ЕООД гр. Попово, производството по настоящото делото следва да се прекрати, а делото да се върне на първостепенния съд за администриране на частната жалба.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 142/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ТОС за предприемане на необходимите действия по администриране на въззивната жалба.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: