ОПРЕДЕЛЕНИЕ№284/02.05.2019

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и пети април през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 142 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е въззивно, образувано по жалби на К.М.Н., гражданин на САЩ, срещу решение № 1039 от 31.12.2018г. по търг.дело № 472/18г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта му, с която е отхвърлена молбата му за откриване на производство по несъстоятелност на „Е-Сар“ ООД със седалище гр.Варна и по жалба на „Е-Сар“ ООД със седалище гр.Варна срещу същото решение, но в частта му, с която е открил производство по несъстоятелност на „Е-Сар“ ООД с начална дата на неплатежоспособност 20.11.2017г.

При проверка на редовността на производството въззивният съд констатира следното:

Подадената въззивна жалба на К.М.Н. не е администрирана правилно. Преписи от същата са връчени на другите двама кредитори и на синдика на дружеството. Няма връчен препис на насрещната страна – „Е-Сар“ ООД, която съобразно чл.365 ал.3 от ТЗ следва да участва чрез своите органи или чрез упълномощено от тях лице. В производството по обжалване на решението за откриване на производство по несъстоятелност синдикът не участва.

Подадената въззивна жалба на „Е-Сар“ ООД също не е администрирана правилно. Същата не е връчена на присъединения кредитор К.М.Н..

Извършването на действия по чл.276 ал.1 от ГПК е в компетентността на първоинстанционния съд. Поради което и производството по делото пред апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото върнато на окръжния съд за връчване на преписи от въззивните жалби на насрещни страни.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.дело № 142/19г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

ВРЪЩА обратно на Варненски окръжен съд производството по търг.дело № 472/18г. по описа на ВОС, ведно с две въззивни жалби на К.М.Н. и  на „Е-Сар“ ООД за администриране – връчване препис от въззивната жалба на Н. на „Е-Сар“ ООД и връчване препис от въззивната жалба на „Е-Сар“ ООД на К.М.Н..

След връчване на преписи от жалбите и изтичане на срока по чл.263 от ГПК, въззивните жалба, евентуално подадени отговори, ведно с търг.дело № 472/18г. да се върнат на АС – Варна за произнасяне. 

Определението не подлежи на обжалване.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: