О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

189………

 

гр.Варна, ……… 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на двадесет и първи март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р* С*ОВ

ЧЛЕНОВЕ: А* Б*ВА

П* Х*ОВА

                                     

като разгледа докладваното от съдия П.Х* в.ч.т.д. № 143 по описа на ВАпС за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д.А.Н. *** против разпореждане на ВОС № 12215/21.11.2013 г. по т.д.№ 822/2012 г., с което съдът е върнал подадената от жалбоподателя въззивна жалба срещу решение № 1664/27.11.2012 г. по същото дело.

В жалбата се излага, че постановеното разпореждане е неправилно, без да се сочат конкретни пороци на същото, поради които да се претендира отмяната му.

Насрещната страна –Б* Д* ЕАД гр.София изразява становище за недопустимост и неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е допустима – подадена в срок, от легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване акт и отговаря на изискванията за редовност. За да се произнесе по съществото й, съдът съобрази следното:

Въззивната жалба на Д.А.Н. *** е била оставена без движение като нередовна с разпореждане № 10948/17.10.2013 год., като са дадени указания за представяне в едноседмичен срок на доказателства за внасяне на дължимата държавна такса по сметка на ВАпС. Указани са и последиците при неизпълнение - че при неотстраняване на посочената нередовност в срок жалбата ще бъде върната. Разпореждането е било редовно връчено на пълномощник на въззивника на дата 06.11.2013 г. в бюро „Призовки” при Окръжен съд Варна, след залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 2, вр. ал.1,  ГПК.

В обжалваното разпореждане правилно е прието, че срокът за привеждане на жалбата в съответствие с изискванията за редовност е изтекъл на 13.11.2013 г., в който срок жалбоподателят не е предприел действия по изправяне нередовностите на въззивната жалба.

С оглед изложеното по-горе и факта на неотстраняване пороците на жалбата, правилно и обосновано съдът е постановил връщането й с разпореждане № 12215/21.11.2013 г., което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 12215/21.11.2013г г. по т.д.№ 822/2012 г. по описа на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба при условията на чл.280 ал.1 ГПК в едноседмичен срок от връчването му на страните, пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: